Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
13EMO3008 Onderhoudsmanagement6761/1380/1920/1/19
Studiegids

13EMO3008 Onderhoudsmanagement

6761/1380/1920/1/19
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • onderhoudstechnologie
  Opleidingseenheid:
  • Werfleider/Projectleider
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Goossens Marco
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Blackboard: De hoorcolleges worden ondersteund met presentaties en cases die de studenten op blackboard kunnen terugvinden.
Opdrachten en cases: Tijdens de werkzittingen moeten de studenten verschillende opdrachten uitvoeren en cases oplossen.

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Cursus
OnderhoudsmanagementVerplicht
 • Auteur: P. Pilat
 • Uitgever: PXL
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst
Handboek
Veiligheid voor operatoneel leidinggevenden (VOL-VCA)Verplicht€ 24,53
 • Uitgever: Hetveiligheidsboek NL
 • Editie: 2017
 • ISBN-nr: 978-90-790-0711-0
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Begeleide kennisverwerving35,00 uren
Kennisoverdracht7,00 uren
Zelfstudie60,00 uren

Begincompetenties

Geen specifieke voorkennis vereist.

Eindcompetenties

Ontwerper - problem solver ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De PBA EM kan elektrische en mechanische technologieën en onderdelen in producten, diensten en systemen op elkaar afstemmen.ALG,BG,BS
De PBA EM werkt op een duurzame en kwaliteitsvolle manier in een elektromechanische context.ALG,BG,BS
De PBA EM past veiligheidsvoorschriften en reglementeringen toe in een elektromechanische context.ALG,BG,BS
De PBA EM maakt een technisch, energiebewust en economisch gefundeerde keuze uit beschikbare componenten om te integreren in een elektromechanisch systeem.ALG,BG,BS
Coördinator ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De PBA EM organiseert pro-actief zijn werkzaamheden op een planmatige en autonome wijze in functie van randvoorwaarden en prioriteiten, met zin voor innovatief ondernemen en aandacht voor deskundigheidsontwikkeling.ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kent de structuur van een onderhoudsafdeling in een productiebedrijf, de werkstroom, de soorten onderhoud en kan dit op elkaar afstemmen.
De student kent verschillende kwaliteitstools ter verbetering van het onderhoud (ishikawa, pareto, hous of quality, SPC, …). Hiervoor moet de student ook de taken en doelstellingen van het onderhoud goed kennen.
De studenten gebruikt een een kwaliteitstools ter verbetering van het onderhoud (ishikawa, pareto, hous of quality, SPC, OEE, …)
De student kan een RA uitvoeren voor een werkorder
De student kent de basisaspecten van inventariseren, materiaalbeheer en budgetbeheer.
De studenten leren de verschillende aspecten van magazijn- en budgetbeheer
De student kan op basis van metingen (KPI's) voorstellen tot optimlisatie formuleren
De student leert een FMECA en een onderhoudsconcept op te stellen voor een productie-eenheid / machine

Leerinhouden

In de onderhoudsafdelingen van de huidige bedrijven wordt steeds meer en meer verschillende onderhoudsconcepten (storingsafhankelijk, gebruiksafhankelijk en toestandsafhankelijk onderhoud) door elkaar gebruik. De keuze van onderhoudsconcept is afhankelijk van verschillende factoren zoals de kriticaliteit, de onderhoudskosten, VGMW-regels, e.d. In de cursus onderhoudsmanagement wordt het managen van een onderhoudsafdeling uitvoering besproken. Hierin worden de leidinggevende (attitude) en organisatorische vaardigheden bijgebracht. Naast de gebruikelijke systematieken, zoals de werkstroombeheersing, worden ook de bronnen van onderhoud behandeld, nl. storingen, preventief onderhoud en modificaties. Bijkomend worden de noodzakelijke administratieve inrichtingen en werkwijzen van technische diensten en onderhoudsafdelingen ten behoeve van de instandhouding van industriële installaties zowel theoretisch als praktisch behandeld. Hiervoor wordt aan de studenten een aantal technieken bijgebracht voor het analyseren van storingen, het maken van planningen en systeemontwikkeling. Behalve de organisatorische aspecten komen ook uitbestedingen, documentatiebeheer, financiële verslaglegging, materiaalbeheer en de verschillende onderhoudsfilosofieën zeer uitgebreid aan de orde. 
Het reanimeren en behalen van gecertificeerd VCA-vol examen maakt ook deel uit van dit opleidingsonderdeel.

Beoogde leerresultaten:
De student leert verschillende kwaliteitstools ter verbetering van het onderhoud (ishikawa, pareto, hous of quality, SPC, …). Hiervoor moet de student ook de taken en de doelstellingen van een onderhoudsdienst, de gebruikelijke systematieken, het evalueren van werkorders en de verschillende onderhoudsfilosofiën goed kennen.
De student leert de basisaspecten van inventariseren, materiaalbeheer en budgetbeheer.
De student leert de kwaliteitstools ter verbetering van het onderhoud gebruiken (ishikawa, pareto, hous of quality, SPC, OEE, …)
De student leert een werkorder en een bijbehorende RA opstellen
De student leert de verschillende aspecten van magazijn- en budgetbeheer
De student leert de basis van benchmarking (KPI's).
De student leert een FMECA en een onderhoudsconcept op te stellen voor een productie-eenheid / machine
De student leert reanimeren en veilig te werken volgens VCA-vol. 

Begeleiding

 • Interactieve lessen met responsiemomenten
 • Begeleide opdrachten
 • responsiemomenten voor de cases
 • zelfstudiepakket op blackboard

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarimondeling gesloten boek examen50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septmondeling gesloten boek examen50,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodepermanente evaluatie50,00

Evaluatie: voorwaarden

AFWEZIGHEID:
De student dient aanwezig te zijn tijdens alle examens, evaluatiemomenten en onderwijsactiviteiten met verplichte aanwezigheid. De bewijslast voor aanwezigheid ligt volledig bij de student, door op eigen initiatief bij aanvang van de activiteit de aanwezigheidslijst te ondertekenen. De student dient dus ook tijdig aanwezig te zijn, bij aanvang van de activiteit.
Een student die afwezig is op een examen, een evaluatiemoment of op een onderwijsactiviteit met verplichte aanwezigheid moet zijn afwezigheid wettigen conform met het examenreglement:
- art 9: examenkans § 2
- art 11: eerste examenkans §2
- art 14: tweede examenkans § 3
- art 27: Aan- en afwezigheid student § 1
De onderwijsactiviteiten of evaluatiemomenten met verplichte aanwezigheid worden per opleidingsonderdeel tijdig en duidelijk weergegeven in de algemene informatiefiche (beschikbaar via blackboard).
INLEVEREN VAN DOCUMENTEN:
Deadlines en richtlijnen voor het inleveren van documenten worden gecommuniceerd via blackboard. Tenzij anders vermeld door de lector, wordt elk in te leveren document door de student individueel voorbereid en ingeleverd.
DEELNAME AAN BLENDE LEARNING ACTIVITEITEN:
Blended learning omvat een aantal leeractiviteiten die de student thuis moet voorbereiden die daarna in een responsiecollege verder uitgediept worden. Studenten zijn verplicht deze leeractiviteiten thuis voor te bereiden.

Evaluatie: gevolgen

AFWEZIGHEID:
Bij afwezigheid dient een verplichte leeractiviteit steeds volledig te worden uitgevoerd met uitzondering van het praktische gedeelte. De lector kan ook een vervangende opdracht opgeven, die meetelt in het eindcijfer.
In geval van gewettigde afwezigheid wordt indien nodig met de docent een inhaalmoment afgesproken. De student neemt het initiatief om een afspraak met de docent te maken.
In geval van ongewettigde afwezigheid krijgt de student een nul voor dit onderdeel of deze les.
In geval van niet of laattijdig inleveren van een opdracht, ontvangt de student een nul voor dit onderdeel.
Indien een student die onvoorbereid of niet tijdig aanwezig is (te laat) op een verplichte leeractiviteit (practicum, oefenzitting), beoordeelt de lector of de student nog kan starten met de leeractiviteit.
Indien de student nog kan worden toegelaten, wordt de laattijdigheid gepenaliseerd met puntenaftrek. Indien de student niet meer kan worden toegelaten, dan geldt dit als een onwettige afwezigheid.
AFWEZIGHEID BIJ EXAMENS:
Zie departementale richtlijnen voor examens (beschikbaar via blackboard)
INLEVEREN VAN DOCUMENTEN:

Documenten die na de deadline of via andere dan de oplegde kanalen worden ingeleverd of die de opgelegde richtlijnen niet respecteren (bv. naamgeving, format,…), worden niet beoordeeld. De student behaalt dan 0 voor de betreffende opdracht of het evaluatieonderdeel. Studenten die plagiaat plegen of exacte kopieën van een document indienen, behalen 0 voor de betreffende opdracht.
DEELNAME AAN BLENDED LEARNING ACTIVITEITEN:
Indien de student de voorbereiding van de blended learning activiteiten niet kan voorleggen aan de lector, heeft de lector het recht de student de toegang tot het responsiecollege te ontzeggen.

Onderwijsvormen

 • W- Zelfstudie
  Extra informatie: Tijdens zelfstudie wordt verwacht dat de student de leerstof verder verwerkt en aan hun cases zelfstandig en in groep (buiten de lesuren) verder werken om zo zijn leerstof onder de knie te krijgen.  
 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • O- Blended learning

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.