Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
13EMO3002 Robotica6864/1380/1920/1/29
Studiegids

13EMO3002 Robotica

6864/1380/1920/1/29
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • onderhoudstechnologie
  Opleidingseenheid:
  • Installatietechnicus/Onderhouds- en storingstechnieker
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 5 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Praktisch
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Goffin Jan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Labo-opdrachten
Deze worden ter beschikking gesteld op Blackboard, evenals extra info met betrekking tot de opdrachten.

Robots
Robotopstellingen worden gebruikt voor het leren werken met verschillende industriële robots.

Software
Via simulatiesoftware wordt het programmeren en besturen van robots aangeleerd. Hier wordt er onder andere gebruik gemaakt van de handleidingen die bij de softwarepakketten aanwezig zijn.

Websites i.v.m. robotica
Gebruik makend van verschillende websites dienen de studenten zich verder te informeren over bepaalde topics i.v.m. robotica.

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Aanbevolen

Handboek
Prof ir. L.N. Reijers & Ir H.J.L.M de Haas, Flexibele Produktie Automatisering, deel 3, Industriële Robots,De Vey Mestdagh bv

Handboek
John J Graig, Introduction to Robotics: Mechanics and Control: International Edition, 3/E, Adept Technologie, Pearson Higher Education, 2005, 408 pagina's

Contacturen

Begeleide kennisverwerving42,00 uren
Zelfstudie85,00 uren

Begincompetenties

Geen specifieke voorkennis vereist.

Eindcompetenties

Ontwerper - problem solver ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De PBA EM kan elektrische en mechanische technologieƫn en onderdelen in producten, diensten en systemen op elkaar afstemmen.ALG,BG,BS
De PBA EM maakt op een gestructureerde manier ontwerpen in het kader van een elektromechanisch project, kritisch gebruik makend van diverse bronnen.ALG,BG,BS
Coƶrdinator ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De PBA EM werkt constructief samen in een team en neemt mee de verantwoordelijkheid op voor het bepalen en bereiken van het groepsresultaat.ALG,BG,BS
Communicator ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De PBA EM communiceert doeltreffend over elektromechanische producten en ontwerpen in een internationale context, in het Nederlands, met een open geest voor interculturele en internationale uitdagingen.ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan de werking van een industriële robot uitleggen en kan deze programmeren in een robottoepassing.

De student kan constructief samenwerken in een team en neemt mee de verantwoordelijkheid op voor het bereiken van het groepsresultaat. 

De student kan in een software-omgeving een robottoepassing ontwerpen, simuleren en programmeren.

De student kan informatie over robots en robotperiferieën doeltreffend en correct verzamelen, verwerken en rapporteren in het Nederlands.

Leerinhouden

De student krijgt inzicht in het programmeren van industriële robots. Hierbij maakt men gebruik van verschillende off-line simulatie- en programmeersystemen en verschillende robotopstellingen.

De eerste labozittingen worden besteed aan een algemene inleiding en een overzicht van de verschillende laboproeven. 
Vanaf de 2de laboweek werken de studenten in groepjes van 2 à 3 studenten.
Gedurende een aantal weken krijgt elk groepje de opdracht zich te specialiseren in 1 van de labo-opdrachten, door het aanvullen of aanpassen van de beschikbare labotekst, te leren werken met het 3D-simulatie en offline programmeersysteem, aanvullende informatie op te zoeken en het opstellen van een nieuwe labo-opdracht voor dit systeem. Dit alles wordt neergeschreven in een uitgebreid verslag.
Daarna worden de 'specialisten' de opdrachtgevers voor de andere groepjes en evalueren de uitvoerders bij het uitvoeren van de labo-opdracht. De uitvoerders maken op hun beurt een verslag van de labo-opdracht en evalueren de 'specialisten'.

Verder wordt er aan iedere groep gevraagd informatie te zoeken rond onderwerpen die gebruikt worden of te maken hebben met robotopstellingen, zoals transportbanden, grijpers, ... De studenten moeten deze informatie verzamelen en overzichtelijk uitschrijven in een verslag waarna er eveneens een presentatie gegeven wordt over het onderwerp.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarigroepsopdracht met groepsbeoordeling40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septvaardigheidstoets40,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
januaripresentatie20,00
Buiten de examenperiodepermanente evaluatie40,00

Evaluatie: voorwaarden

Aanwezigheid bij verplichte leeractiviteiten:
De student dient aanwezig te zijn tijdens alle examens, evaluatiemomenten en op een onderwijsactiviteit met verplichte aanwezigheid. De bewijslast voor aanwezigheid ligt volledig bij de student, door op eigen initiatief bij aanvang van de activiteit de aanwezigheidslijst te ondertekenen. De student dient dus ook tijdig aanwezig te zijn, bij aanvang van de activiteit.
Een student die afwezig is op een examen, een evaluatiemoment of op een onderwijsactiviteit met verplichte aanwezigheid moet zijn afwezigheid wettigen conform met het examenreglement:
- art 9: examenkans § 2
- art 11: eerste examenkans §2
- art 14: tweede examenkans § 3
- art 27: Aan- en afwezigheid student § 1
De onderwijsactiviteiten of evaluatiemomenten met verplichte aanwezigheid worden per opleidingsonderdeel tijdig en duidelijk weergegeven in de algemene informatiefiche (beschikbaar via blackboard).
Inleveren van documenten:
Deadlines en richtlijnen voor het inleveren van documenten worden gecommuniceerd via blackboard. Tenzij anders vermeld door de lector, wordt elk in te leveren document door de student individueel voorbereid en ingeleverd.
Veiligheid:
Tijdens de labo's is de student verplicht zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften en de gedragscode van het labo, zoals beschreven in het laboreglement en/of risicoanalyse van het uit te voeren labo. De student dient dit laboreglement en/of LMRA voor akkoord te ondertekenen voor hij het labo mag betreden.

Evaluatie: gevolgen

Afwezigheid bij verplichte leeractiviteiten:
Bij afwezigheid dient een verplichte leeractiviteit steeds volledig te worden uitgevoerd met uitzondering van het praktische gedeelte. De lector kan ook een vervangende opdracht opgeven, die meetelt in het eindcijfer.
In geval van gewettigde afwezigheid wordt indien nodig met de docent een inhaalmoment afgesproken. De student neemt het initiatief om een afspraak met de docent te maken.
In geval van ongewettigde afwezigheid krijgt de student een nul voor dit onderdeel of deze les.
In geval van niet of laattijdig inleveren van een opdracht, ontvangt de student een nul voor dit onderdeel.
Een student die meer dan 2 keer ongewettigd afwezig is voor een verplichte leeractiviteit, wordt uitgesloten voor de examens van dit opleidingsonderdeel tijdens het lopende academiejaar.
Indien een student die onvoorbereid of niet tijdig aanwezig is (te laat) op een verplichte leeractiviteit (practicum, oefenzitting), beoordeelt de lector of de student nog kan starten met de leeractiviteit.
Indien de student nog kan worden toegelaten, wordt de laattijdigheid gepenaliseerd met puntenaftrek. Indien de student niet meer kan worden toegelaten, dan geldt dit als een onwettige afwezigheid.
Afwezigheid bij examens:
Zie departementale richtlijnen voor examens (beschikbaar via blackboard)
Inleveren van documenten:
Documenten die na de deadline of via andere dan de oplegde kanalen worden ingeleverd of die de opgelegde richtlijnen niet respecteren (bv. naamgeving, format,…), worden niet beoordeeld. De student behaalt dan 0 voor de betreffende opdracht of het evaluatieonderdeel. Studenten die plagiaat plegen of exacte kopieën van een document indienen, behalen 0 voor de betreffende opdracht. Laattijdig ingeleverde opdrachten worden niet beoordeeld. De student behaalt dan 0 voor de betreffende opdracht of het evaluatieonderdeel.
Veiligheid:
Indien een student de veiligheidsvoorschriften niet respecteert of het laboreglement/LMRA niet ondertekend heeft, dan heeft de lector het recht hem uit het labo te verwijderen. Dit resulteert automatisch in een onwettige afwezigheid.

Onderwijsvormen

 • W- Presentatie
  Extra informatie: De student presenteert in groep over een onderwerp gerelateerd aan robotica.
 • W- Practicum
  Extra informatie: De student leert on en off-line robots programmeren. -
 • W- Groepsopdracht
  Extra informatie: Er wordt in groep gewerkt aan de verschillende opdrachten.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.