Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
11EMA1100 Automatisering 18711/1380/1920/1/68
Studiegids

11EMA1100 Automatisering 1

8711/1380/1920/1/68
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 1
  Opleidingseenheid:
  • Technicus
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Coördinator: Noelmans Christel
Andere docenten: Vanheusden Gwen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

De benodigde studiematerialen worden beschikbaar gesteld via het elektronisch leerplatform.

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Cursus
Automatisering 1Verplicht
 • Auteur: C. Noelmans
 • Uitgever: PXL
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst
Software
TwinCAT 3Verplicht
 • Uitgever: fabrilant Beckhoff
 • Medium: Software
 • Niet te koop via de verkoopdienst
 • Opmerking: Gratis te downloaden via www.beckhoff.be

Contacturen

Begeleide kennisverwerving28,00 uren
Kennisoverdracht21,00 uren
Zelfstudie30,00 uren

Begincompetenties

Het is aan te raden dat de student het opleidingsonderdeel "Basiselektriciteit 1" in het eerste semester gevolgd heeft of de competenties van dit opleidingsonderdeel in het verleden verworven heeft.

Eindcompetenties

Ontwerper - problem solver ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De PBA EM kan elektrische en mechanische technologieën en onderdelen in producten, diensten en systemen op elkaar afstemmen.ALG,BG,BS
De PBA EM analyseert zelfstandig een technische vraag of probleem in het kader van een complex elektromechanisch project en stelt technisch onderbouwde oplossingen voor.ALG,BG,BS
Coördinator ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De PBA EM kiest relevante meetmethodes, voert metingen uit, interpreteert de resultaten ervan correct en formuleert waar nodig voorstellen tot optimalisatie.ALG,BG,BS

Doelstellingen

DEEL 1 - LOGICA EN NETWERKEN
Logica:
De student kan omzettingen maken tussen de verschillende talstelsels (decimaal, binair en hexadecimaal).
De student kent de symboliek en functie van de digitale poorten en kan oefeningen met deze basis-en afgeleide poorten oplossen.
De student kan de Boole-algebra en de Karnaugh-minimalisatie gebruiken bij het ontwerp van combinatorische logische schakelingen in een elektromechanische context (elektrische-, digitale- pneumatisch,...).
Netwerken:
De student kan de IP-adressen, subnetmasks en gateways toekennen.
De student kent het principe van het ethernetprotocol.

DEEL 2 - PLC
De student kan een eenvoudig PLC-netwerk opbouwen, simuleren, analyseren en desnoods corrigeren.

De student kan zelfstandig een automatiseringsprobleem analyseren en stelt een oplossing voor.

Leerinhouden

DEEL 1 - LOGICA EN NETWERKEN
Logica:

Hier beogen we een inleiding in de digitale technieken te geven. We bespreken daartoe het binaire en hexadecimale talstelsel, de basispoorten, de afgeleide poorten, de logische functies, de Booleaanse Algebra en Karnaugh-minimalisatie (en dit op verschillende systemen: elektrisch, pneumatisch, PLC, ...). Door het maken van voldoende toegepaste oefeningen zullen de studenten vertrouwd raken met het "logisch" denken in procestechnieken zoals (PLC, pneumatisch, elektrische schakelingen...)
Netwerken:
De student leert de opbouw van het OSI-model, de IP-adressen en het Ethernet protocol.


DEEL 2 - PLC:
De leeractiviteit omvat opdrachten met probleemstellingen over automatisering. Aan de hand van simulatiesoftware kan de student deze opdrachten uitwerken. Tijdens de labo's worden systematisch en opbouwend oplossingen getoond over deze probleemstellingen. De student krijgt de mogelijkheid deze oplossingen te analyseren alsook eigen oplossingen uit te werken voor gelijkaardige probleemstellingen.

Begeleiding

Digitale leerstof via leerplatform

Zelftoetsen via leerplatform

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
junischriftelijk gesloten boek examen50,00Betreft logica en netwerken
junivaardigheidstoets50,00Betreft PLC
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septvaardigheidstoets50,00Betreft PLC
aug/septschriftelijk gesloten boek examen50,00Betreft logica en netwerken

Evaluatie: voorwaarden

Aanwezigheid:
De student dient aanwezig te zijn tijdens alle examens en evaluatiemomenten. De bewijslast voor aanwezigheid ligt volledig bij de student, door op eigen initiatief bij aanvang van de activiteit de aanwezigheidslijst te ondertekenen. De student dient dus ook tijdig aanwezig te zijn, bij aanvang van de activiteit.
Een student die afwezig is op een evaluatiemoment moet zijn afwezigheid wettigen conform met het examenreglement:
- art 9: examenkans § 2
- art 11: eerste examenkans §2
- art 14: tweede examenkans § 3
- art 27: Aan- en afwezigheid student § 1
De evaluatiemomenten met verplichte aanwezigheid worden per opleidingsonderdeel tijdig en duidelijk weergegeven in de algemene informatiefiche (beschikbaar via blackboard).
Inleveren van documenten
Deadlines en richtlijnen voor het inleveren van documenten worden gecommuniceerd via blackboard. Tenzij anders vermeld door de lector, wordt elk in te leveren document door de student individueel voorbereid en ingeleverd.
Deelcesuren
Om te kunnen slagen voor dit opleidingsdeel, dient de student
minimum 8/20 te behalen op de 2 delen binnen dit opleidingsonderdeel:
- Deel 1: Logica en netwerken
- Deel 2: PLC
DEELNAME AAN BLENDE LEARNING ACTIVITEITEN:
Blended learning omvat een aantal leeractiviteiten die de student thuis moet voorbereiden die daarna in een responsiecollege verder uitgediept worden. Studenten zijn verplicht deze leeractiviteiten thuis voor te bereiden.

Evaluatie: gevolgen

Afwezigheid bij de verplichte evaluatiemomenten
Bij afwezigheid dienen de verplichte evaluatiemomenten steeds volledig te worden uitgevoerd met uitzondering van het praktische gedeelte. De lector kan ook een vervangende opdracht opgeven, die meetelt in het eindcijfer.
In geval van gewettigde afwezigheid wordt indien nodig met de docent een inhaalmoment afgesproken. De student neemt het initiatief om een afspraak met de docent te maken.
In geval van ongewettigde afwezigheid krijgt de student een nul voor dit onderdeel of deze les.
In geval van niet of laattijdig inleveren van een opdracht, ontvangt de student een nul voor dit onderdeel.
Indien een student die onvoorbereid of niet tijdig aanwezig is (te laat) op een verplichte leeractiviteit (practicum, oefenzitting), beoordeelt de lector of de student nog kan starten met de leeractiviteit. Indien de student nog kan worden toegelaten, wordt de laattijdigheid gepenaliseerd met puntenaftrek. Indien de student niet meer kan worden toegelaten, dan geldt dit als een onwettige afwezigheid.
Afwezigheid bij examens:
Zie departementale richtlijnen voor examens (beschikbaar via blackboard)
Inleveren van documenten

Documenten die na de deadline of via andere dan de oplegde kanalen worden ingeleverd of die de opgelegde richtlijnen niet respecteren (bv. naamgeving, format,…), worden niet beoordeeld. De student behaalt dan 0 voor de betreffende opdracht of het evaluatieonderdeel. Studenten die plagiaat plegen of exacte kopieën van een document indienen, behalen 0 voor de betreffende opdracht.
Deelcesuren
Een student die minder dan 8/20 scoort voor één van de 2 delen binnen dit opleidingsonderdeel (zie evaluatievoorwaarden), kan maximaal 7/20 als eindcijfer behalen, ongeacht de score van de andere delen.
DEELNAME AAN BLENDED LEARNING ACTIVITEITEN:
Indien de student de voorbereiding van de blended learning activiteiten niet kan voorleggen aan de lector, heeft de lector het recht de student de toegang tot het responsiecollege te ontzeggen.

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
  Extra informatie: Tijdens de hoorcolleges wordt de theorie uit de doeken gedaan. Er worden voorbeeldoefeningen klassikaal opgelost.
 • W- Practicum
  Extra informatie: Tijdens het prakticum worden er indivudueel of groepen van 2 studenten oefeningen gemaakt. Elektronische en combinatorische schakelingen worden getest met een simulatiepakket.
 • W- Zelfstudie
  Extra informatie: Tijdens de hoorcolleges worden er voorbeeldoefeningen klassikaal opgelost. Er worden extra oefeningen aangebracht die de student zelf moet verwerken om de leerstof onder de knie te krijgen. De software die gebruikt wordt in de practica, zal ter beschikking gesteld worden van de student, zodat hij thuis de oefenstof kan voorbereiden en/of afwerken.
 • O- Blended learning
  Extra informatie: Voor het deel PLC (21u BKV) wordt een gedeelte van de leerstof aangeboden in een digitale vorm.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.