Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
12EMA1030 Automatisering 28731/1380/1920/1/69
Studiegids

12EMA1030 Automatisering 2

8731/1380/1920/1/69
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 2
  Opleidingseenheid:
  • Installatietechnicus/Onderhouds- en storingstechnieker
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 7 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Contractbeperking: Examencontracten kunnen enkel gevolgd worden mits afwijkende evaluatievormen e.d.m.
Coördinator: Vandormael Wim
Andere docenten: Deckers Kristel, Vanheusden Gwen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Studiemateriaal wordt ter beschikking gesteld op Blackboard.

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Software
TwinCAT 3Verplicht
 • Uitgever: fabrilant Beckhoff
 • Medium: Software
 • Niet te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Begeleide kennisverwerving56,00 uren
Kennisoverdracht28,00 uren
Zelfstudie70,00 uren

Begincompetenties

Het is aan te raden dat de student het opleidingsonderdeel Automatisering 1 in het eerste jaar gevolgd heeft of de competenties van dit opleidingsonderdeel in het verleden verworven heeft.

Eindcompetenties

Ontwerper - problem solver ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De PBA EM kan elektrische en mechanische technologieën en onderdelen in producten, diensten en systemen op elkaar afstemmen.ALG,BG,BS
De PBA EM analyseert zelfstandig een technische vraag of probleem in het kader van een complex elektromechanisch project en stelt technisch onderbouwde oplossingen voor.ALG,BG,BS
Coördinator ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De PBA EM kiest relevante meetmethodes, voert metingen uit, interpreteert de resultaten ervan correct en formuleert waar nodig voorstellen tot optimalisatie.ALG,BG,BS

Doelstellingen

Deel 1 - Regeltechniek
De student kan de verschillende typen van sensoren beschrijven.
De student kan meetinstrumenten aansturen, uitlezen en deze meetgegevens verwerken en presenteren.
De student kan regeltechnische systemen analyseren, ontwerpen en programmeren.
Deel 2 - PLC
De student heeft inzicht in complexere automatiseringsopdrachten en kan hiervoor een gestructureerd programma ontwerpen.
De student kan een uitgebreide visualisatie ontwerpen die het mogelijk maakt alle nodige waardes weer te geven en belangrijke parameters in te stellen.
De student kan de praktische oefeningen oplossen binnen een tijdslimiet.

Leerinhouden

Deel 1 - Regeltechniek
De student wordt een brede kennis meegegeven van verschillende sensoren. De studenten moeten naast de principiële werking ook de karakteristieken van de sensoren kunnen interpreteren om op basis daarvan, op een verantwoorde manier, de geschikte keuze kunnen maken.
De student wordt inzicht verschaft in de eigenschappen en werking van regelaars, processen en regelkringen. Als regelaar worden de Aan-Uit, P, PI, PD en PID-regelaar besproken. Processen van eerste en tweede orde, al dan niet met dode tijd worden behandeld. Aan de hand van een stapresponsie worden de instelregels ingeoefend. Ook Bodeplots en hun gebruik worden aangeleerd om zo de invloed van regelaars op processen te begrijpen.
Via praktische oefeningen worden de studenten uitgedaagd processen in te regelen om zo de theorie aan de praktijk te linken.
Deel 2 - PLC
De studenten verwerven een uitgebreider inzicht in het gebruik en de werking van de PLC. De studenten leren aan de hand van voorbeeldoefeningen werken met uitgebreidere instructiesets van de verschillende PLC's. Praktische simulatieoefeningen worden gebruikt om de student te prikkelen en hem/haar creatief deze oefeningen te laten oplossen, gebruik makend van de geleerde instructies.

Begeleiding

Feedback bij leervorderingen

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarischriftelijk gesloten boek examen35,00Theorie
januarivaardigheidstoets25,00Vaardigheidstoets
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen35,00Theorie
aug/septvaardigheidstoets25,00Vaardigheidstoets
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodepermanente evaluatie40,00De studenten worden geëvalueerd op: voorbereiding, inzet & motivatie tijdens het labo en de doelstellingen horend bij elke labo opdracht.

Evaluatie: voorwaarden

Aanwezigheid:
De student dient aanwezig te zijn tijdens alle examens en evaluatiemomenten. De bewijslast voor aanwezigheid ligt volledig bij de student, door op eigen initiatief bij aanvang van de activiteit de aanwezigheidslijst te ondertekenen. De student dient dus ook tijdig aanwezig te zijn, bij aanvang van de activiteit. Een student die afwezig is op een evaluatiemoment moet zijn afwezigheid wettigen conform met het examenreglement:
- art 9: examenkans § 2
- art 11: eerste examenkans §2
- art 14: tweede examenkans § 3
- art 27: Aan- en afwezigheid student § 1
De evaluatiemomenten met verplichte aanwezigheid worden per opleidingsonderdeel tijdig en duidelijk weergegeven in de algemene informatiefiche (beschikbaar via blackboard).
Inleveren van documenten
Deadlines en richtlijnen voor het inleveren van documenten worden gecommuniceerd via blackboard. Tenzij anders vermeld door de lector, wordt elk in te leveren document door de student individueel voorbereid en ingeleverd.
Deelcesuren
Om te kunnen slagen voor dit opleidingsdeel, dient de student:
- minimum 8/20 te behalen op de 2 delen binnen dit opleidingsonderdeel:
- Deel 1: Regeltechniek (theorie en labo)
- Deel 2: PLC (Vaardigheidstoets)

Evaluatie: gevolgen

Afwezigheid bij de verplichte evaluatiemomenten:
Bij afwezigheid dient de verplichte evaluatiemomenten steeds volledig te worden uitgevoerd met uitzondering van het praktische gedeelte. De lector kan ook een vervangende opdracht opgeven, die meetelt in het eindcijfer.
In geval van gewettigde afwezigheid wordt indien nodig met de docent een inhaalmoment afgesproken. De student neemt het initiatief om een afspraak met de docent te maken.
In geval van ongewettigde afwezigheid krijgt de student een nul voor dit onderdeel of deze les.
In geval van niet of laattijdig inleveren van een opdracht, ontvangt de student een nul voor dit onderdeel.
Indien een student die onvoorbereid of niet tijdig aanwezig is (te laat) op een verplichte leeractiviteit (practicum, oefenzitting), beoordeelt de lector of de student nog kan starten met de leeractiviteit. Indien de student nog kan worden toegelaten, wordt de laattijdigheid gepenaliseerd met puntenaftrek. Indien de student niet meer kan worden toegelaten, dan geldt dit als een onwettige afwezigheid.
Afwezigheid bij examens:
Zie departementale richtlijnen voor examens (beschikbaar via blackboard)
Inleveren van documenten:
Documenten die na de deadline of via andere dan de oplegde kanalen worden ingeleverd of die de opgelegde richtlijnen niet respecteren (bv. naamgeving, format,…), worden niet beoordeeld. De student behaalt dan 0 voor de betreffende opdracht of het evaluatieonderdeel. Studenten die plagiaat plegen of exacte kopieën van een document indienen, behalen 0 voor de betreffende opdracht.
Deelcesuren:
Een student die minder dan 8/20 scoort voor één van de 2 delen binnen dit opleidingsonderdeel (zie evaluatievoorwaarden), kan maximaal 7/20 als eindcijfer behalen, ongeacht de score van de andere delen.

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
  Extra informatie: In de hoorcolleges worden theoretische principes uit de doeken gedaan. Deze zijn steeds gelinkt aan praktische voorbeelden.
 • W- Zelfstudie
  Extra informatie: De beschikbare software stelt de student in staat om ook buiten de onderwijsinstelling aan bepaalde oefeningen te werken. Dit wordt ten zeerste aangeraden voor het succesvol beëindigen van het opleidingsonderdeel.
 • W- Practicum
  Extra informatie: In een labo omgeving worden de studenten geconfronteerd met zowel simulatieoefeningen als praktische opstellingen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.