Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
12EMO3010 Reliability and condition based maintenance8737/1380/1920/1/79
Studiegids

12EMO3010 Reliability and condition based maintenance

8737/1380/1920/1/79
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • onderhoudstechnologie
  Opleidingseenheid:
  • Installatietechnicus/Onderhouds- en storingstechnieker
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Theoretisch
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Hendrickx Chris, Vanheusden Gwen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Extra studiemateriaal wordt ter beschikking gesteld op Blackboard.

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Cursus
Cursus Reliabilty and condition based maintenanceVerplicht
 • Auteur: P. Pilat - I. Stouten
 • Uitgever: PXL
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Begeleide kennisverwerving7,00 uren
Kennisoverdracht56,00 uren
Zelfstudie90,00 uren

Begincompetenties

Geen specifieke voorkennis vereist.

Eindcompetenties

Ontwerper - problem solver ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De PBA EM installeert een complex elektromechanisch systeem, stelt het in bedrijf en houdt het operationeel.ALG,BG,BS
De PBA EM past veiligheidsvoorschriften en reglementeringen toe in een elektromechanische context.ALG,BG,BS
De PBA EM analyseert zelfstandig een technische vraag of probleem in het kader van een complex elektromechanisch project en stelt technisch onderbouwde oplossingen voor.ALG,BG,BS
Coƶrdinator ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De PBA EM kiest relevante meetmethodes, voert metingen uit, interpreteert de resultaten ervan correct en formuleert waar nodig voorstellen tot optimalisatie.ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kent de verschillende onderhoudssystemen en de meettechnieken voor conditiebewaking (meetmiddelen en meetmethode) om een complex systeem operationeel te houden.

De student heeft kennis van de gevolgen bij het modificeren van machines op en trillingen op resp. de veiligheid en de gezondheid van de mens.

De student kan metingen vanuit conditiebewaking analyseren en stelt onderbouwde oplossingen voor naar het onderhoud.

De student kent relevante meetmethodes voor conditiebewaking, kan de metingen uitvoeren, de resultaten interpreteren en formuleert voorstellen om de betrouwbaarheid te verhogen

Leerinhouden

In de huidige onderhoudsafdelingen worden steeds meer en meer verschillende onderhoudsconcepten (storingsafhankelijk, gebruiksafhankelijk en toestandsafhankelijk onderhoud) door elkaar gebruikt. De keuze van het onderhoudsconcept is afhankelijk van verschillende factoren zoals de kritikaliteit, de onderhoudskosten, VGMW-regels e.d.

Deel 1:
In dit deel leert de studenten technologische verbeteringen ter voorkoming van optredende fouten, nl. het lokaliseren, analyseren en herstellen van fouten. Het vak is uitgewerkt van het abstracte begrip mechanische trillingen en evolueert naar concrete mechanische problemen. In deze cursus worden de volgende delen achtereenvolgens behandeld:
- Studie van mechanische trillingen;
- Meten van trillingen;
- Analyseren van trillingsmetingen;
- Balanceren en uitlijnen van machines;
- Uitlijnen van machines
- Invloed van trillingen op de mens.
- Ultrasoonmetingen
- machinerichtlijn
- analytisch storingzoeken (ATS, RCA, FMECA,...)
- Reliability

Deel 2:
Hierin krijgen de studenten inzicht in de eigenschappen van de dynamische contactverschijnselen. De belangrijkste elementen en procedés i.v.m. deze verschijnselen worden toegelicht.

Tribologie wordt opgedeeld in 3 delen:
- Het eerste deel geeft een diepgaande uiteenzetting over de verschillende smeermiddelen gebruikt in de automobielsector en bij industriële toepassingen.
- Een tweede deel gaat over lagers en hun onderhoud en smering, zowel met vetten als met oliën.
- Het derde deel geeft een beeld van de recentste ontwikkelingen en innovaties i.v.m. tribosystemen.

Daarnaast worden ook IR-technieken en elektrische analyse theoretisch benaderd.

Op het vlak van olieanalyses wordt toelichting gegeven bij de noodzaak, staalnamefrequentie, staalnameprocedure e.d. Ook de verschillende testmethodes komen aan bod. Om dit alles zo realistisch mogelijk te maken zal er een fysisch staal genomen worden en dit zal geanalyseerd worden zoals dit in de praktijk gebeurt (degradatieanalyse, contaminatieanalyse, microscopisch onderzoek). De nadruk ligt op een correcte analyse en een juiste interpretatie van de resultaten.

De mogelijkheden van IR-technologie binnen het onderhoud worden behandeld a.h.v. concrete praktijkvoorbeelden. De kwaliteit van de elektrische installatie zal eveneens onder de loupe genoemen worden (aanvullingen op elektriciteit - specifiek gericht op onderhoud).
Door uitwerking van diverse cases uit de praktijk wordt de theorie aanschouwelijk en reëel gemaakt. Deze casestudy's in samenwerking met de industrie wijzen uit hoe draaiende machines en hun onderdelen het best onderhouden kunnen worden.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
junischriftelijk gesloten boek examen25,00Deel 1 RCBM
junischriftelijk gesloten boek examen35,00Deel 2 RCBM
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen25,00Deel 1 RCBM
aug/septschriftelijk gesloten boek examen35,00Deel 2 RCBM
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodepermanente evaluatie15,00Deel 2 RCBM - Cases Exxon-Mobil
junivaardigheidstoets25,00Deel 1 RCBM - Vaardigheidstoets

Evaluatie: voorwaarden

Afwezigheid:
De student dient aanwezig te zijn tijdens alle examens, evaluatiemomenten en op een onderwijsactiviteit* met verplichte aanwezigheid. De bewijslast voor aanwezigheid ligt volledig bij de student, door op eigen initiatief bij aanvang van de activiteit de aanwezigheidslijst te ondertekenen. De student dient dus ook tijdig aanwezig te zijn, bij aanvang van de activiteit.
Een student die afwezig is op een examen, een evaluatiemoment of op een onderwijsactiviteit met verplichte aanwezigheid moet zijn afwezigheid wettigen conform met het examenreglement:
- art 9: examenkans § 2
- art 11: eerste examenkans §2
- art 14: tweede examenkans § 3
- art 27: Aan- en afwezigheid student § 1
De onderwijsactiviteiten of evaluatiemomenten met verplichte aanwezigheid worden per opleidingsonderdeel tijdig en duidelijk weergegeven in de algemene informatiefiche (beschikbaar via blackboard).
*Onderwijsactiviteiten kunnen lessen, labo’s, werkzittingen, bedrijfsbezoeken, enz. zijn
Inleveren van documenten:
Deadlines en richtlijnen voor het inleveren van documenten worden gecommuniceerd via blackboard. Tenzij anders vermeld door de lector, wordt elk in te leveren document door de student individueel voorbereid en ingeleverd.
Deelname blended learning:
Blended learning omvat een aantal leeractiviteiten die de student thuis moet voorbereiden die daarna in een responsiecollege verder uitgediept worden. Studenten zijn verplicht deze leeractiviteiten thuis voor te bereiden.
Veiligheid:
Tijdens de labo's is de student verplicht zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften en de gedragscode van het labo, zoals beschreven in het laboreglement en/of risicoanalyse van het uit te voeren labo. De student dient een LMRA voor akkoord te ondertekenen voor hij het labo mag starten.

Evaluatie: gevolgen

Afwezigheid bij verplichte leeractiviteiten:
Bij afwezigheid dient een verplichte leeractiviteit steeds volledig te worden uitgevoerd met uitzondering van het praktische gedeelte. De lector kan ook een vervangende opdracht opgeven, die meetelt in het eindcijfer.
In geval van gewettigde afwezigheid wordt indien nodig met de docent een inhaalmoment afgesproken. De student neemt het initiatief om een afspraak met de docent te maken.
In geval van ongewettigde afwezigheid krijgt de student een nul voor dit onderdeel of deze les.
Indien een student die onvoorbereid of niet tijdig aanwezig is (te laat) op een verplichte leeractiviteit (practicum, oefenzitting), beoordeelt de lector of de student nog kan starten met de leeractiviteit.
Indien de student nog kan worden toegelaten, wordt de laattijdigheid gepenaliseerd met puntenaftrek. Indien de student niet meer kan worden toegelaten, dan geldt dit als een onwettige afwezigheid.
Afwezigheid bij examens:
Zie departementale richtlijnen voor examens (beschikbaar via blackboard)
Deelname aan blended learning activiteiten:
Indien de student de voorbereiding van de blended learning activiteiten niet kan voorleggen aan de lector, heeft de lector het recht de student de toegang tot het responsiecollege te ontzeggen.

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Zelfstudie
  Extra informatie: De student heeft de mogelijkheid oefeningen als zelfstudie uit te voeren om zo zijn kennis en kunde van de verschillende onderhoudstechnieken onder de knie te krijgen. Deze oefeningen zijn ten zeerste aangeraden voor het succesvol beƫindigen van dit opleidingsonderdeel.
 • W- Groepsopdracht

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.