Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
12EMA1015 Mechanische machines9529/1380/1920/1/41
Studiegids

12EMA1015 Mechanische machines

9529/1380/1920/1/41
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 2
  Opleidingseenheid:
  • Technicus
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 8 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Coördinator: Van Hecke Jan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Artikel
Technisch tijdschrift: "Installateur" februari - maart 2002
Ventillatie in wegentunnels.

Aanvullend studiemateriaal wordt ter beschikking gesteld op Blackboard

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Cursus
Mechanische machinesVerplicht
 • Auteur: J. Van Hecke
 • Uitgever: PXL
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst
PomptechnologieVerplicht
 • Auteur: Jan Van Hecke
 • Uitgever: PXL
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Begeleide kennisverwerving42,00 uren
Kennisoverdracht35,00 uren
Zelfstudie125,00 uren

Begincompetenties

De student moet kennis hebben van de basis van de thermodynamica (toestandsveranderingen, grootheden, thermische rendementen), een basis van driehoeksmeetkunde en van algemene wiskunde.

Eindcompetenties

Ontwerper - problem solver ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De PBA EM kan elektrische en mechanische technologieën en onderdelen in producten, diensten en systemen op elkaar afstemmen.ALG,BG,BS
De PBA EM analyseert zelfstandig een technische vraag of probleem in het kader van een complex elektromechanisch project en stelt technisch onderbouwde oplossingen voor.ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kent de mechanische werkingen van pompen, ventilatoren, compressoren en verbrandingsmotoren en kan deze producten en systemen berekenen en afstemmen in een installatie.

De student analyseert een technische onderzoeksvraag rond mechanische machines en kan na een literatuurstudie een antwoord formuleren en beschrijven in een artikel en presentatie.

Leerinhouden

Theorie en oefeningen over:
- Pompen
- Ventilatoren
- Compressoren
- Verbrandingsmotoren

Technisch artikel en presentie over een onderzoeksvraag van een mechanische machine.

Begeleiding

Geven van hoorcolleges en begeleide oefenzittingen.
De oefenzittingen zijn als bedoeling om de problemen die en moesten zijn bij zelfstudie aan te pakken.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarischriftelijk gesloten boek examen40,00
Buiten de examenperiodepermanente evaluatie10,00Artikel en presentatie (niet in te halen in 2de examenkans)
Buiten de examenperiodepermanente evaluatie50,00Tussentijdse toets
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen90,00

Evaluatie: voorwaarden

Aanwezigheid bij verplichte leeractiviteiten
De student dient aanwezig te zijn tijdens alle examens, evaluatiemomenten en op een onderwijsactiviteit met verplichte aanwezigheid. De bewijslast voor aanwezigheid ligt volledig bij de student, door op eigen initiatief bij aanvang van de activiteit de aanwezigheidslijst te ondertekenen. De student dient dus ook tijdig aanwezig te zijn, bij aanvang van de activiteit:
Een student die afwezig is op een examen, een evaluatiemoment of op een onderwijsactiviteit met verplichte aanwezigheid moet zijn afwezigheid wettigen conform met het examenreglement:
- art 9: examenkans § 2
- art 11: eerste examenkans §2
- art 14: tweede examenkans § 3
- art 27: Aan- en afwezigheid student § 1
De onderwijsactiviteiten of evaluatiemomenten met verplichte aanwezigheid worden per opleidingsonderdeel tijdig en duidelijk weergegeven in de algemene informatiefiche (beschikbaar via blackboard).

Evaluatie: gevolgen

Afwezigheid bij de verplichte evaluatiemomenten:
Bij afwezigheid dient de verplichte evaluatiemomenten steeds volledig te worden uitgevoerd met uitzondering van het praktische gedeelte. De lector kan ook een vervangende opdracht opgeven, die meetelt in het eindcijfer.
In geval van gewettigde afwezigheid wordt indien nodig met de docent een inhaalmoment afgesproken. De student neemt het initiatief om een afspraak met de docent te maken.
In geval van ongewettigde afwezigheid krijgt de student een nul voor dit onderdeel of deze les.
In geval van niet of laattijdig inleveren van een opdracht, ontvangt de student een nul voor dit onderdeel.
Indien een student die onvoorbereid of niet tijdig aanwezig is (te laat) op een verplichte leeractiviteit (practicum, oefenzitting), beoordeelt de lector of de student nog kan starten met de leeractiviteit. Indien de student nog kan worden toegelaten, wordt de laattijdigheid gepenaliseerd met puntenaftrek. Indien de student niet meer kan worden toegelaten, dan geldt dit als een onwettige afwezigheid.
Afwezigheid bij examens:
Zie departementale richtlijnen voor examens (beschikbaar via blackboard)

Onderwijsvormen

 • W- Begeleidingssessie
  Extra informatie: Begeleide oefenzittingen.
 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Zelfstudie

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.