Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
12EMA1110 Project elektriciteitstechnologie11059/1380/1920/1/69
Studiegids

12EMA1110 Project elektriciteitstechnologie

11059/1380/1920/1/69
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Professionele bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
  • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
  • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Contractbeperking: Examencontracten kunnen enkel gevolgd worden mits afwijkende evaluatievormen e.d.m.
Coƶrdinator: Goossens Marco
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Aanvullend studiemateriaal wordt ter beschikking gesteld op Blackboard.

Contacturen

Begeleide kennisverwerving21,00 uren
Kennisoverdracht7,00 uren
Zelfstudie50,00 uren

Begincompetenties

Het is aan te raden dat de student het opleidingsonderdeel 'Technisch tekenen (deel elektrisch tekenen)' en 'Basiselektriciteit 1 en 2' gevolgd heeft of de competenties van dit opleidingsonderdeel in het verleden verworven heeft.

Eindcompetenties

Ontwerper - problem solver ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De PBA EM kan elektrische en mechanische technologieƫn en onderdelen in producten, diensten en systemen op elkaar afstemmen.ALG,BG,BS
De PBA EM installeert een complex elektromechanisch systeem, stelt het in bedrijf en houdt het operationeel.ALG,BG,BS
De PBA EM past veiligheidsvoorschriften en reglementeringen toe in een elektromechanische context.ALG,BG,BS
De PBA EM maakt een technisch, energiebewust en economisch gefundeerde keuze uit beschikbare componenten om te integreren in een elektromechanisch systeem.ALG,BG,BS

Doelstellingen

De studenten moeten de wetgeving kennen aangaande elektrische installatie (beveiliging, netstelsels, dimensionering van kabels, selectiviteit, ...).
Deze kennis wordt aangewend in een groepsproject waarbij de studenten deze theorie moeten kunnen toepassen op een realistische case.
De student kan elektrische schema's lezen en gebruiken.
De student kan een eenvoudige elektrische installatie ontwerpen en tekenen.
De student kan uitleggen hoe elektrische energie in België gedistribueerd wordt en hoe het net hierbij stabiel gehouden wordt.
De student heeft kennis van veiligheidssystemen volgens de gangbare normen (Machinerichtlijn, SIL, PL)

Leerinhouden

De studenten moeten een project uitvoeren waarin ze kunnen aantonen dat ze de volgende onderdelen beheersen:
- Regelgeving AREI
- Aarding
- Netstelsels
- Leidingen
- Spanningsval
- Personenbeveiliging
- Machinebeveiliging

Voorts komt aan bod:
- Distributie van elektrische energie in België
- Netstabiliteit
- Bezoek hoogspanningspost en algemeen laagspanningsbord van de school
- Lezen van elektrische schema's volgens verschillende tekenprincipes

Begeleiding

Mondelinge feedback bij leervorderingen tijdens de lessen en algemene opvolging van de groepsopdrachten.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarimondeling gesloten boek examen50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septmondeling gesloten boek examen50,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarigroepsopdracht met individuele beoordeling50,00Punten PE worden overgenomen van 1ste naar 2de examenkans.

Evaluatie: voorwaarden

Aanwezigheid:
De student dient aanwezig te zijn tijdens alle examens, evaluatiemomenten en leeractiviteiten met verplichte aanwezigheid. De bewijslast voor aanwezigheid ligt volledig bij de student, door op eigen initiatief bij aanvang van de activiteit de aanwezigheidslijst te ondertekenen. De student dient dus ook tijdig aanwezig te zijn, bij aanvang van de activiteit.
Een student die afwezig is op een evaluatiemoment moet zijn afwezigheid wettigen conform met het examenreglement:
- art 9: examenkans § 2
- art 11: eerste examenkans §2
- art 14: tweede examenkans § 3
- art 27: Aan- en afwezigheid student § 1
De evaluatiemomenten met verplichte aanwezigheid worden per opleidingsonderdeel tijdig en duidelijk weergegeven in de algemene informatiefiche (beschikbaar via blackboard).

Evaluatie: gevolgen

Afwezigheid bij de verplichte evaluatiemomenten:
Bij afwezigheid dient de verplichte evaluatiemomenten steeds volledig te worden uitgevoerd met uitzondering van het praktische gedeelte. De lector kan ook een vervangende opdracht opgeven, die meetelt in het eindcijfer.
In geval van gewettigde afwezigheid wordt indien nodig met de docent een inhaalmoment afgesproken. De student neemt het initiatief om een afspraak met de docent te maken.
In geval van ongewettigde afwezigheid krijgt de student een nul voor dit onderdeel of deze les.
In geval van niet of laattijdig inleveren van een opdracht, ontvangt de student een nul voor dit onderdeel.
Indien een student die onvoorbereid of niet tijdig aanwezig is (te laat) op een verplichte leeractiviteit (practicum, oefenzitting), beoordeelt de lector of de student nog kan starten met de leeractiviteit. Indien de student nog kan worden toegelaten, wordt de laattijdigheid gepenaliseerd met puntenaftrek. Indien de student niet meer kan worden toegelaten, dan geldt dit als een onwettige afwezigheid.
Afwezigheid bij examens:
Zie departementale richtlijnen voor examens (beschikbaar via blackboard)
Inleveren van documenten:
Documenten die na de deadline of via andere dan de oplegde kanalen worden ingeleverd of die de opgelegde richtlijnen niet respecteren (bv. naamgeving, format,…), worden niet beoordeeld. De student behaalt dan 0 voor de betreffende opdracht of het evaluatieonderdeel. Studenten die plagiaat plegen of exacte kopieën van een document indienen, behalen 0 voor de betreffende opdracht.

Onderwijsvormen

  • O- Opdrachtgestuurd onderwijs
  • W- Bedrijfsbezoek/werkplekbezoek
  • W- (Activerend) Hoorcollege
  • W- Groepsopdracht

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor 11EMA1160 Elektrisch tekenen EN eerder ingeschreven voor 11EMA1030 Basiselektriciteit 1 EN eerder ingeschreven voor 11EMA1090 Basiselektriciteit 2.