Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
13EMO3100 Storingszoeken11065/1380/1920/1/79
Studiegids

13EMO3100 Storingszoeken

11065/1380/1920/1/79
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Professionele bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 3
    Afstudeerrichting:
    • onderhoudstechnologie
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
  • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
  • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Co├Ârdinator: Vandormael Wim
Andere docenten: Braekers Vital
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Opdrachten via blackboard

Contacturen

Kennisoverdracht28,00 uren
Zelfstudie55,00 uren

Begincompetenties

kennis van basiselektriciteit, elektrische machines, automatisering, pneumatica, machineonderdelen, mechanische machines en planlezen.

Eindcompetenties

Ontwerper - problem solver ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De PBA EM installeert een complex elektromechanisch systeem, stelt het in bedrijf en houdt het operationeel.ALG,BG,BS
De PBA EM past veiligheidsvoorschriften en reglementeringen toe in een elektromechanische context.ALG,BG,BS
Co├Ârdinator ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De PBA EM kiest relevante meetmethodes, voert metingen uit, interpreteert de resultaten ervan correct en formuleert waar nodig voorstellen tot optimalisatie.ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan een complex elektromechanisch systeem installeren, in bedrijf stellen en het operationeel houden.
De student past de veiligheidsvoorschriften en reglementeringen in labo’s en bedrijfsbezoeken toe.
De student kiest relevante meetmethodes, voert metingen uit, interpreteert de resultaten ervan correct en formuleert waar nodig voorstellen tot optimalisatie.

Leerinhouden

Als toekomstige onderhoudstechnicus moet je in staat zijn om storingen te kunnen analyseren en op te lossen.
In dit opleidingsonderdeel leert de student op een efficiente mannier elektromechanische storingen te detecteren, te analyseren en op te lossen. Dit kunnen storingen zijn in het elektrisch circuit, de sturing, het pneumatisch netwerk alsook mechanisch beschadiging op basis van predictieve metingen of stilstanden.
In het labo zijn verschillende elektriciteitskasten, een robotbestuurde productieunit als ook een operationele productieband aanwezig waarop fouten gesimuleerd kunnen.

Begeleiding

Feedback bij leervorderingen tijdens de labo's en bij individuele opvolging van de zelfstudie-opdrachten.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarivaardigheidstoets100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septvaardigheidstoets100,00

Evaluatie: voorwaarden

AFWEZIGHEID:
De student dient aanwezig te zijn tijdens alle examens, evaluatiemomenten en op een onderwijsactiviteit* met verplichte aanwezigheid. De bewijslast voor aanwezigheid ligt volledig bij de student, door op eigen initiatief bij aanvang van de activiteit de aanwezigheidslijst te ondertekenen. De student dient dus ook tijdig aanwezig te zijn, bij aanvang van de activiteit.Een student die afwezig is op een examen, een evaluatiemoment of op een onderwijsactiviteit met verplichte aanwezigheid moet zijn afwezigheid wettigen conform met het examenreglement:
- art 9: examenkans § 2
- art 11: eerste examenkans §2
- art 14: tweede examenkans § 3
- art 27: Aan- en afwezigheid student § 1
De onderwijsactiviteiten of evaluatiemomenten met verplichte aanwezigheid worden per opleidingsonderdeel tijdig en duidelijk weergegeven in de algemene informatiefiche (beschikbaar via blackboard).
*Onderwijsactiviteiten kunnen lessen, labo’s, werkzittingen, bedrijfsbezoeken, enz. zijn

VEILIGHEID:
Tijdens de laboopdrachten is de student verplicht zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften en de gedragscode van het labo, zoals beschreven in het laboreglement en/of risicoanalyse van het uit te voeren labo. De student dient dit een LMRA voor akkoord te ondertekenen voor hij het labo mag uitvoeren.

Evaluatie: gevolgen

AFWEZIGHEID:
Bij afwezigheid dient een verplichte leeractiviteit steeds volledig te worden uitgevoerd met uitzondering van het praktische gedeelte. De lector kan ook een vervangende opdracht opgeven, die meetelt in het eindcijfer.
In geval van gewettigde afwezigheid wordt indien nodig met de docent een inhaalmoment afgesproken. De student neemt het initiatief om een afspraak met de docent te maken.
In geval van ongewettigde afwezigheid krijgt de student een nul voor dit onderdeel of deze les.
Indien een student die onvoorbereid of niet tijdig aanwezig is (te laat) op een verplichte leeractiviteit (practicum, oefenzitting), beoordeelt de lector of de student nog kan starten met de leeractiviteit.
Indien de student nog kan worden toegelaten, wordt de laattijdigheid gepenaliseerd met puntenaftrek. Indien de student niet meer kan worden toegelaten, dan geldt dit als een onwettige afwezigheid.
VEILIGHEID:
Indien een student de veiligheidsvoorschriften niet respecteert of het laboreglement/LMRA niet ondertekend heeft, dan heeft de lector het recht hem uit het labo te verwijderen. Dit resulteert automatisch in een onwettige afwezigheid.

Onderwijsvormen

  • W- Practicum

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor 12EMA1120 Elektrische machines 1 EN eerder ingeschreven voor 12EMA1005 Elektrische machines 2.