Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
11EMA1150 Mechanisch tekenen11200/1380/1920/1/13
Studiegids

11EMA1150 Mechanisch tekenen

11200/1380/1920/1/13
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
  • Professionele bachelor in de elektromechanica, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
  • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
  • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Praktisch
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Coƶrdinator: Goossens Marco
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Software (gratis beschikbaar voor studenten)
SolidWorks Educational (via license server in school)

Extra informatie en studiematerialen worden beschikbaar gesteld via het elektronisch leerplatform:
- Vademecum technisch tekenen

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Aanbevolen

Handboek
ISBN 90 401 03410
Werktuigkundig tekenen vboor het hoger Technisch Onderwijs. Educatieve partners Nederland. Stam Techniek.

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Software
SolidWorks Student Design KitVerplicht
  • Niet te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Begeleide kennisverwerving21,00 uren
Zelfstudie55,00 uren

Begincompetenties

De student kan een schets van een eenvoudig object op papier maken.
De student kan een schets/schema op papier uittekenen.
De student kan met een computer en algemene software werken.

Eindcompetenties

Ontwerper - problem solver ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De PBA EM kan elektrische en mechanische technologieƫn en onderdelen in producten, diensten en systemen op elkaar afstemmen.ALG,BG,BS
De PBA EM maakt op een gestructureerde manier ontwerpen in het kader van een elektromechanisch project, kritisch gebruik makend van diverse bronnen.ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan een bestaand 3D-voorwerp digitaal en nauwkeurig natekenen. De student kan samenstellingen van 3D-onderdelen tekenen en onderlinge relaties aanbrengen waarmee bewegingen tussen deze onderdelen vastgelegd kunnen worden.
De student kan van een digitale 3D-tekening een werktekening in 2D genereren waarbij maten en nauwkeurigheden vastgelegd kunnen worden.
De student kan een slim 3D-object maken dat door tabelinformatie gegenereerd of gewijzigd kan worden.

Leerinhouden

- De student leert werken met een softwarepakket waarmee 3D-modellen ontworpen kunnen worden. Tijdens de lessen wordt op maat van de vooruitgang van de individuele student feedback voorzien.
- De student leert correcte technische tekeningen maken (normen, richtlijnen, Projectietechnieken, dimensionering en tolerantie).

Begeleiding

Feedback op leervorderingen bij de opdrachten. Correcte oplossing van tekenopdrachten in vaardigheidstoetsen.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarivaardigheidstoets60,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septvaardigheidstoets60,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodepermanente evaluatie40,00

Evaluatie: voorwaarden

Aanwezigheid:
De student dient aanwezig te zijn tijdens alle examens, evaluatiemomenten en op een onderwijsactiviteit met verplichte aanwezigheid. De bewijslast voor aanwezigheid ligt volledig bij de student, door op eigen initiatief bij aanvang van de activiteit de aanwezigheidslijst te ondertekenen. De student dient dus ook tijdig aanwezig te zijn, bij aanvang van de activiteit.
Een student die afwezig is op een examen, een evaluatiemoment of op een onderwijsactiviteit met verplichte aanwezigheid moet zijn afwezigheid wettigen conform met het examenreglement:
- art 9: examenkans § 2
- art 11: eerste examenkans §2
- art 14: tweede examenkans § 3
- art 27: Aan- en afwezigheid student § 1
De onderwijsactiviteiten of evaluatiemomenten met verplichte aanwezigheid worden per opleidingsonderdeel tijdig en duidelijk weergegeven in de algemene informatiefiche (beschikbaar via blackboard).
Inleveren van documenten
Deadlines en richtlijnen voor het inleveren van documenten worden gecommuniceerd via blackboard. Tenzij anders vermeld door de lector, wordt elk in te leveren document door de student individueel voorbereid en ingeleverd.

Evaluatie: gevolgen

Afwezigheid tijdens verplichte leeractiviteiten:
Bij afwezigheid dient een verplichte leeractiviteit steeds volledig te worden uitgevoerd met uitzondering van het praktische gedeelte. De lector kan ook een vervangende opdracht opgeven, die meetelt in het eindcijfer.
In geval van gewettigde afwezigheid wordt indien nodig met de docent een inhaalmoment afgesproken. De student neemt het initiatief om een afspraak met de docent te maken.
In geval van ongewettigde afwezigheid krijgt de student een nul voor dit onderdeel of deze les.
In geval van niet of laattijdig inleveren van een opdracht, ontvangt de student een nul voor dit onderdeel.
Een student die meer dan 3 keer ongewettigd afwezig is voor een verplichte leeractiviteit, wordt uitgesloten voor de examens van dit opleidingsonderdeel tijdens het lopende academiejaar. De student wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht (via email) voor de aanvang van het examen.
Indien een student die onvoorbereid of niet tijdig aanwezig is (te laat) op een verplichte leeractiviteit (practicum, oefenzitting), beoordeelt de lector of de student nog kan starten met de leeractiviteit.
Indien de student nog kan worden toegelaten, wordt de laattijdigheid gepenaliseerd met puntenaftrek. Indien de student niet meer kan worden toegelaten, dan geldt dit als een onwettige afwezigheid.
Inleveren van documenten:
Documenten die na de deadline of via andere dan de oplegde kanalen worden ingeleverd of die de opgelegde richtlijnen niet respecteren (bv. naamgeving, format,…), worden niet beoordeeld. De student behaalt dan 0 voor de betreffende opdracht of het evaluatieonderdeel. Studenten die plagiaat plegen of exacte kopieën van een document indienen, behalen 0 voor de betreffende opdracht.

Onderwijsvormen

  • W- Individuele opdracht
  • W- Zelfstudie

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.