Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
21ERG1020 Blok 1.2 Inzicht in het handelen van kinderen8655/1381/1920/1/00
Studiegids

21ERG1020 Blok 1.2 Inzicht in het handelen van kinderen

8655/1381/1920/1/00
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in de ergotherapie, trajectschijf 1
  Opleidingseenheid:
  • Kernblok
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 8 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt gebruik van een interne jury.
Aard: Theoretisch
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Berden Miet, Janssens Ilse, Martens Leen, Oosterbosch Els, Swennen Laurine, Vanderborcht Loeka, Vandervelpen Lesly
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Blok 2

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Digitaal aangeboden op Blackboard:

Blokboek blok 1.2: Inzicht in het handelen van kinderen.

Literatuurklapper blok 1.2: Inzicht in het handelen van kinderen. (= literatuur die niet uit basishandboeken komt)

Interessante artikels uit media, ...

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
Anatomie en fysiologie : een inleiding (expert college editie)Verplicht€ 91,50
 • Auteur: F. Martini - E. Bartholomew
 • Uitgever: Pearson
 • Editie: 6de editie
 • ISBN-nr: 978-90-430-3587-3
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst
Ergotherapie en ontwikkelingsproblemenVerplicht€ 39,50
 • Auteur: A-M Denolf - J. Daems
 • Uitgever: Acco
 • Editie: 2018
 • ISBN-nr: 978-94-634-4860-4
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst
Grondslagen van de ergotherapieVerplicht€ 123,95
 • Auteur: A. Kinébanian - M. Le Granse - M. Van Hartingsveldt
 • Uitgever: Bohn-Stafleu van Loghum
 • Editie: 2017
 • ISBN-nr: 978-90-368-1703-5
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst
Kind in ontwikkeling, een handreiking bij de observatie van jonge kinderenVerplicht€ 66,95
 • Auteur: R. Bilo
 • Uitgever: Bohnn Stafleu - van Loghum
 • ISBN-nr: 978-90-368-1885-8
 • Medium: Papier
 • Code: H21029
 • Te koop via de verkoopdienst
Ontwikkelingspsychologie met MyLab NLVerplicht€ 61,50
 • Auteur: R. Feldman
 • Uitgever: Pearson
 • Editie: 8ste editie
 • ISBN-nr: 978-90-430-3695-5
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Hoorcollege18,00 uren
Onderwijsgroep30,00 uren

Eindcompetenties

De ergotherapeut ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student definieert autonoom en in samenspraak met de cliënt de hulpvraag gericht op betekenisvol handelen en kwaliteitsvolle participatie van de cliënt in zijn context.ALG,BG,BS
De student formuleert autonoom een handelingsdiagnose op basis van assessment en verwijst door indien nodig.ALG,BG,BS
De student overlegt met, rapporteert aan en werkt professioneel samen met alle betrokkenen in een bepaalde ergotherapeutische hulpvraag.ALG,BG,BS
De student neemt een verantwoordelijke rol op als ergotherapeut in een interdisciplinair en multidisciplinair team.ALG,BG,BS
De student volgt als ergotherapeut relevante maatschappelijke tendensen en ontwikkelingen binnen een nationaal en internationaal kader opALG,BG,BS
De student houdt in het professioneel handelen rekening met ethische, deontologische en diversiteitsaspecten.ALG,BG,BS
De student reflecteert op de persoonlijke ontwikkeling en de professionele deskundigheid vanuit een actieve houding voor leven lang lerenALG,BG,BS
De student redeneert en handelt evidence based in de verschillende aspecten van praktijkuitvoering en integreert de verworven kennis en vaardigheden met het oog op het participeren aan praktijkgericht onderzoek (eventueel gesplitst).ALG,BG,BS
BEROEPSATTITUDES ALG
OmschrijvingCategorie
Sensitiviteit ALG
Luisterbereidheid ALG
Cliëntgerichtheid ALG
Integriteit ALG
Onafhankelijkheid ALG
Besluitvaardigheid ALG
Overtuigingskracht ALG
Sociabiliteit ALG
Creativiteit ALG
Zin voor initiatief ALG
Aanpassingsvermogen ALG
Kritische ingesteldheid ALG
Organisatiesensitiviteit ALG
Veiligheid- en milieubewustheid ALG
Inzet en betrokkenheid ALG
Stressbestendigheid ALG
Organisatietalent ALG
Discipline ALG
Assertiviteit ALG
Flexibiliteit ALG
CommunicatieALG
Non-verbale communicatieALG

Doelstellingen

De student kan:
De aangeleerde neuro-anatomische structuren onderscheiden en benoemen op verschillende afbeeldingen en op 3-dimensionele modellen.
De elementaire functies van de aangeleerde structuren beschrijven.
De aangereikte visies op ‘ontwikkeling’ weergeven.
De aangereikte neuro-functionele modellen beschrijven.
De motorische ontwikkeling van een ‘normaal ontwikkelend kind’ beschrijven.
Aangereikte visies op ‘motorisch leren’ gebruiken om het bewegen van een kind te analyseren.
De cognitieve ontwikkeling van een ‘normaal ontwikkelend kind’ beschrijven.
Aangereikte sociale leertheorieën gebruiken om het handelen van een kind te analyseren.
De psychosociale ontwikkeling van een ‘normaal ontwikkelend kind’ beschrijven.

Aan de hand van het handelen van een ‘normaal ontwikkelend kind’, analyseren waar dit kind zich bevindt in zijn ontwikkeling en dit door integratie van ontwikkelde kennis vanuit competentie 1 (hoger vermelde doelstelingen).
Eenvoudige psychometrische begrippen interpreteren en gebruiken.
Het PEO-model (Person- environment- occupation) beschrijven en toepassen op eenvoudige kindgerichte casussen.

In een (studenten-)team overleggen, rapporteren en samenwerken in functie van een casus.
In een (studenten-)team de verschillende rollen behorende tot het onderwijsgebeuren naar behoren opnemen.
Ethische, deontologische en diversiteitsaspecten herkennen in een fictieve casus. Hij kan hier over een onderbouwde mening formuleren en in discussie gaan met medestudenten.
De student verwerkt aangeboden wetenschappelijke literatuur over mondiale verschillen op vlak van familie en gezin en kan de eventuele invloeden hiervan op de normale ontwikkeling van het kind beschrijven.
De student reflecteert en krijgt feedback omtrent zijn functioneren in de onderwijsgroep met specifieke aandacht voor de rol als groepslid, gespreksleider, notulist en observator.
De student gebruikt recente internationale ergotherapeutische en ICF vakterminologie en gebruikt deze correct in mondelinge en schriftelijke verslaggeving.
De student rapporteert de gebruikte zoekstrategie en geeft de referenties weer.

Leerinhouden

Cerebrum, telencephalon, mesencephalon, hemisferen, pons, medulla oblongata, diëncephalon, cerebellum, thalamus, basale ganglia/nucleï, hersenventrikels, cerebrospinaal vocht, hersenstam, corpus callosum, formation reticularis, frontale kwab, pariëtale kwab, temporale kwab, occipitale kwab, gyrus precentralis/postcentralis, sulcus centralis/ lateralis/ pariëto-occipitalis, projectievezels, associatievezels, commisurale vezels, fissure longitudinalis, insula, hippocampus, pedunculi cerebri/cerebellaris, capsula interna, amygdala, hypofyse, hypothalamus, corpora mammilaria, pyramis, tectum, de craniale zenuwen, het ruggemerg, de spinale zenuw, cornu en radix ventrale/dorsale, spinal ganglion, sensible/motorisch neuron, dalende/descenderende en stijgende/ascenderende banen, afferente/efferente banen, reflexboog.
Nature versus nurture; rijpingstheorieën (Gesell, McGraw); cognitieve leertheorieën: Piaget, Kephart, Vygotsky; dynamische systeemtheorie
Sensomotorische cirkel, Model van Luria, Model van Jackson, recente inzichten in de functionele neuro-anatomie mbt verwerking en/of integratie van informatie.
Ontwikkeling grove motoriek (mijlpalen volgens Gesell) en fijne motoriek; basis-biomechanica toegepast op het ontwikkelende kind (toep.: hefbomen/evenwicht/lichaamszwaartepunt, ...).
Kinesiologische principes bij de motorische ontwikkeling.
Primitieve reflexen, Reflexen ‘for survival at birth’. Reflexen for ‘development after birth’.
Visies op motorisch leren: engramtheorie, schematheorie, visie v Bernstein.
Ontwikkeling van informatieverwerking in de hersenen: de waarneming/perceptie, vnl. visueel (ontwikkeling van het zicht) (figuur achtergrond, oog-hand-coördinatie, ruimtelijke relaties, …), somatosensoriek; spraakontwikkeling;.
Sociale leertheorieën: klassieke conditionering, operante conditionering, model-leren.
Invloed van de ouder-kind-relatie op de ontwikkeling: Hechting en vormen van hechting, de morele ontwikkeling volgens Kohlberg.
Invloed van de interactie met anderen op de ontwikkeling.

Casusgerichte integratie van kennis: psychomotorische ontwikkeling van het kind; ontwikkeling van ‘het spel’ en ‘de kindertekening’.
Kadering psychomotoriek, -therapie: begrippen percentiel/quotiënt-waarden; Gauss-curve; validiteit, betrouwbaarheid, standaardisatie
PEO-model
Basisbegrippen: familie en gezin (+mondiale verschillen op vlak van huwelijkspatronen, woonpatronen, afstamming, gezagspatronen, genderpatronen). Fasen in het gezinsleven, overgangen en problemen in het gezinsleven (zoals echtscheiding en hertrouw + samengestelde gezinnen), alternatieve gezinsvormen, dit alles binnen de context van de moderniteit/postmoderniteit
Ethiek & Kinderen:
het kind als object van waarden en normen: 4 kinderrechten: overlevingsrecht , ontwikkelingsrecht, beschermingsrecht, participatierecht;
het kind als subject van waarden en normen: verantwoordelijkheden + koppeling morele (Kohlberg)/cognitieve ontwikkeling; tevens wordt hierbij aandacht gegeven aan de belevingsgerichte aspecten bij het kind.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
blok 2schriftelijk gesloten boek examen90,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
tweede zittijdschriftelijk gesloten boek examen90,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
blok 2functioneren in onderwijsgroep10,00

Evaluatie: voorwaarden

Meer dan één ongewettigde afwezigheid tijdens een onderwijsgroep wordt niet getolereerd en resulteert in een 0/20 op dit onderdeel (Functioneren in de onderwijsgroep/FOG).

Evaluatie: gevolgen

Voor meer dan één ongewettigde afwezigheid tijdens een onderwijsgroep wordt een 0 gegeven op het onderdeel functioneren in de onderwijsgroep (FOG). Bij wettige afwezigheid van meer dan 1/3 van de lessen telt de bloktoets voor 100%.

Onderwijsvormen

 • O- Probleemgestuurd onderwijs
  Extra informatie: Probleemgestuurd onderwijs Principe is dat er geleerd wordt aan de hand van een reële probleemstelling uit de praktijk, waardoor de motivatie van de studenten wordt aangescherpt en ze ook doelgerichter gaan leren. De probleemstelling stuurt het leerproces. Studenten werken samen in groepen en zelfstandig. Vaak wordt gewerkt met onderwijsblokken en studiewijzers en wordt de 'zevensprong' gehanteerd (stappen: begripsverheldering, probleemdefinitie, probleemanalyse, probleeminventarisatie, leerdoelen/ plan van aanpak, uitvoering, uitwisseling/ beoordeling. De tutor begeleidt, stimuleert en bewaakt het leer- en groepsproces).
 • W- Onderwijsgroep
 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Interactie-/responsiecollege
 • W- Zelfstudie
 • O- Blended learning

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.