Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
21ERG1040 Blok 1.4 Inzicht in het handelen van ouderen8657/1381/1920/1/68
Studiegids

21ERG1040 Blok 1.4 Inzicht in het handelen van ouderen

8657/1381/1920/1/68
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in de ergotherapie, trajectschijf 1
  Opleidingseenheid:
  • Kernblok
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 8 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt gebruik van een interne jury.
Aard: Theoretisch
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Gielkens Hildegarde, Heyligen Anita, Lannoy Katrien, Nijs Isabelle, Valy Johan, Vanheel Iris
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Blok 4

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Blokboek en andere studiematerialen worden ter beschikking gesteld via Blackboard.

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
Anatomie en fysiologie : een inleiding (expert college editie)Verplicht€ 91,50
 • Auteur: F. Martini - E. Bartholomew
 • Uitgever: Pearson
 • Editie: 6de editie
 • ISBN-nr: 978-90-430-3587-3
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst
Ergotherapie in de geriatrieVerplicht€ 29,50
 • Auteur: K. Geenen
 • Uitgever: Acco
 • Editie: 3de editie
 • ISBN-nr: 978-94-629-2298-3
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst
Ergotherapie in de gerontologieVerplicht€ 35,55
 • Auteur: L. De Coninck
 • Uitgever: Acco
 • Editie: 2019
 • ISBN-nr: 978-94-637-9269-1
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Hoorcollege18,00 uren
Onderwijsgroep24,00 uren

Eindcompetenties

De ergotherapeut ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student definieert autonoom en in samenspraak met de cliënt de hulpvraag gericht op betekenisvol handelen en kwaliteitsvolle participatie van de cliënt in zijn context.ALG,BG,BS
De student formuleert autonoom een handelingsdiagnose op basis van assessment en verwijst door indien nodig.ALG,BG,BS
De student overlegt met, rapporteert aan en werkt professioneel samen met alle betrokkenen in een bepaalde ergotherapeutische hulpvraag.ALG,BG,BS
De student neemt een verantwoordelijke rol op als ergotherapeut in een interdisciplinair en multidisciplinair team.ALG,BG,BS
De student volgt als ergotherapeut relevante maatschappelijke tendensen en ontwikkelingen binnen een nationaal en internationaal kader opALG,BG,BS
De student houdt in het professioneel handelen rekening met ethische, deontologische en diversiteitsaspecten.ALG,BG,BS
De student reflecteert op de persoonlijke ontwikkeling en de professionele deskundigheid vanuit een actieve houding voor leven lang lerenALG,BG,BS
De student redeneert en handelt evidence based in de verschillende aspecten van praktijkuitvoering en integreert de verworven kennis en vaardigheden met het oog op het participeren aan praktijkgericht onderzoek (eventueel gesplitst).ALG,BG,BS
BEROEPSATTITUDES ALG
OmschrijvingCategorie
Sensitiviteit ALG
Luisterbereidheid ALG
Cliëntgerichtheid ALG
Integriteit ALG
Onafhankelijkheid ALG
Besluitvaardigheid ALG
Overtuigingskracht ALG
Sociabiliteit ALG
Creativiteit ALG
Zin voor initiatief ALG
Aanpassingsvermogen ALG
Omgaan met details ALG
Kritische ingesteldheid ALG
Organisatiesensitiviteit ALG
Veiligheid- en milieubewustheid ALG
Inzet en betrokkenheid ALG
Stressbestendigheid ALG
Organisatietalent ALG
Discipline ALG
Assertiviteit ALG
Flexibiliteit ALG
CommunicatieALG
Non-verbale communicatieALG

Doelstellingen

De student
• Kent het belang en de basisconcepten van het begrip enabeling occupation en weet dit te vertalen naar een eenvoudige ET context.
• Kan vanuit zijn begrip van het concept enabeling occupation een invulling geven aan de rol van de ET in de zorg voor ouderen en weet dit te vertalen naar een eenvoudige ET context.
• Kent de basisconcepten met betrekking tot de cellulaire biologie en weet dit te vertalen naar een eenvoudige ET context.
• Kent de basisconcepten met betrekking tot de normale verouderingsprocessen en weet dit te vertalen naar een eenvoudige ET context.
• Kent de basisconcepten met betrekking tot het cardiovasculaire stelsel en weet dit te vertalen naar een eenvoudige ET context.
• Kent de anatomie en de basisconcepten van de fysiologie van het gehoor en weet dit te vertalen naar een eenvoudige ET context.
• Kent de basisconcepten met betrekking tot de cognitieve veroudering en weet dit te vertalen naar een eenvoudige ET context.
• Kent de basisconcepten met betrekking tot de sensibiliteit en de verwerking van sensibele prikkels en weet dit te vertalen naar een eenvoudige ET context.
• Kent de basisconcepten van de demografie die nodig zijn om tot een goed begrip van het concept de vergrijzing te komen en weet dit te vertalen naar een eenvoudige ET context.
• Heeft een basisbegrip van het concept armoede en kan dit vertalen naar een eenvoudige ET context.
• Kan een eenvoudige inschatting maken van wat het maatschappelijk en psychologisch betekent om ouder te worden en weet dit te vertalen naar een eenvoudige ET context.
• Kent het belang en de basisconcepten van rouw en verlieservaringen bij ouderen en weet dit te vertalen naar een eenvoudige ET context.
• Kent het belang en heeft een basisbegrip van het concept zorg met aandacht en weet dit te vertalen naar een eenvoudige ET context.
• Kent de basisconcepten van het KAWA-model en weet dit te vertalen naar een eenvoudige ET context.
• Kent het belang van bewegen en kan dit integreren in de kennis van de basisbegrippen van de valpreventie. De student weet dit ook te vertalen naar een eenvoudige ET context.
• Kan een eenvoudige inschatting maken van wat het belang is van levenslang wonen, ook in relatie tot zorg. De student weet dit te vertalen naar een eenvoudige ET context.
• Kan een eenvoudige inschatting maken van wat het betekent voor mensen van vreemde origine om ver van huis oud te worden en weet dit te vertalen naar een eenvoudige ET context.
• Kent het belang van cultuursensitieve zorg en kan een eenvoudige inschatting maken van de impact van een migratiegeschiedenis op het levenseinde. De student weet dit te vertalen naar een eenvoudige ET context.
• Kan vanuit een basisbegrip van het concept palliatieve zorg de rol van de ET in dit proces duiden en weet dit te vertalen naar een eenvoudige ET ontext.
• Onderzoekt recente en relevante (vak-) literatuur/informatie m.b.t een eenvoudige casus of zoekopdracht en toetst deze resultaten af aan de feedback van de docent en medestudenten.
• Gebruikt recente internationale ergotherapeutische & ICF vakterminologie en gebruikt deze terminologie correct in mondelinge en schriftelijke verslaggeving.
• Maakt gebruik van Nederlandstalige literatuur over Occupational science en andere wetenschapsdomeinen.

Leerinhouden

1. Biomedische leerinhouden
a. De basisconcepten van de cellulaire biologie
b. De anatomie en  fysiologie van het gehoor
c. De normale fysiologische verouderingsprocessen van de diverse stelsels
d. De anatomie en de fysiologie van het cardiovasculaire stelsel
e. De normale cognitieve veroudering
f. Neurologie: het sensorische systeem, vitale en gnostische sensibiliteit, willekeurige motoriek en bewegingscontrole
2. Leerinhouden uit de humane wetenschappen
a. Basisconcepten van de demografie in functie van een goed begrip van de vergrijzing
b. Armoede als netwerk van sociale uitsluiting en de impact ervan op het dagelijkse leven
c. Ouder worden vanuit maatschappelijk en psychologisch perspectief
d. Rouw en verlieservaringen bij ouderen
e. Zorgethiek en zorg met aandacht als zorgmodel voor de kwetsbare mens

3. Ergotherapeutische leerinhouden
a. De rol van de ET in de ouderenzorg met enabeling occupation als uitgangspunt
b. Het Kawa-model als ergotherapeutisch inhoudsmodel
c. Het belang van bewegen in functie van gezond ouder worden en valpreventie
d. Wonen en zorg: levenslang wonen, ageing in place en de organisatie van wonen en zorg voor ouderen in Vlaanderen
e. Kennis en valkuilen in functie van de specificiteit van zorg voor ouderen van vreemde origine
f. Cultuursensitieve zorg, levenseinde en levenseinderituelen
g. Palliatieve zorg, de rol van de ergotherapeut en de andere beroepsgroepen in dit proces


Begeleiding

Leerprocesbegeleiding tijdens de onderwijsgroepen.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
blok 4schriftelijk gesloten boek examen90,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
tweede zittijdschriftelijk gesloten boek examen90,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
blok 4functioneren in onderwijsgroep10,00

Evaluatie: voorwaarden

Slechts 1 ongewettigde afwezigheid in de onderwijsgroep wordt getolereerd. Meer dan 1 onwettige afwezigheid in de onderwijsgroep resulteert in een 0/20 voor het functioneren in de onderwijsgroep.

Evaluatie: gevolgen

Meer dan 1 onwettige afwezigheid in de onderwijsgroep resulteert in een 0/20 voor het functioneren in de onderwijsgroep. Bij meer dan 1/3 wettige afwezigheid wordt geen FOG-punt toegekend en wordt de bloktoets herrekend naar 100% ipv 90%.

Onderwijsvormen

 • O- Probleemgestuurd onderwijs
  Extra informatie: Principe is dat er geleerd wordt aan de hand van een reële probleemstelling uit de praktijk, waardoor de motivatie van de studenten wordt aangescherpt en ze ook doelgerichter gaan leren. De probleemstelling stuurt het leerproces. Studenten werken samen in groepen en zelfstandig. Vaak wordt gewerkt met onderwijsblokken en studiewijzers en wordt de 'zevensprong' gehanteerd (stappen: begripsverheldering, probleemdefinitie, probleemanalyse, probleeminventarisatie, leerdoelen/ plan van aanpak, uitvoering, uitwisseling/ beoordeling. De tutor begeleidt, stimuleert en bewaakt het leer- en groepsproces).
 • W- Discussie
 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Interactie-/responsiecollege
 • W- Gastcollege
 • W- Onderwijsgroep
 • W- Groepsopdracht

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.