Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
61LLO1130 Taalinitiatie Frans9713/1385/1920/1/54
Studiegids

61LLO1130 Taalinitiatie Frans

9713/1385/1920/1/54
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Educatieve bacheloropleiding voor lager onderwijs, trajectschijf 1
  Opleidingseenheid:
  • Inhoudelijke en didactische competenties
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Coördinator: Reekmans Karen
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Semester 2

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Studiematerialen en opdrachten worden aangeboden via Blackboard.

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
Praktische grammatica FransVerplicht€ 29,90
 • Auteur: Funke
 • Uitgever: Intertaal
 • Editie: 2016
 • ISBN-nr: 978-94-603-0402-6
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Begeleid zelfstandig werk8,00 uren
Begeleide kennisverwerving22,00 uren
Zelfstudie60,00 uren

Begincompetenties

B1-niveau van het Europees Referentiekader voor talen.

Eindcompetenties

Coach ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Coach:Begeleidt autonoom kinderen bij hun leer- en ontwikkelingsproces. Vertrekkende vanuit de beginsituatie van de klasgroep en de individuele leerling en de eindtermen en leerplannen formuleert hij concrete doelstellingen en selecteert hij de passende leerinhouden, leermiddelen, werk- en groeperingsvormen. Hij kiest geschikte differentiatie-, evaluatie- en remediëringsmethodes. ALG,BG,BS
Inhoudelijk expert ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Inhoudelijk expert: Beheerst de leerstof voor Nederlands, Frans, wiskunde, wereldoriëntatie, lichamelijke opvoeding, muzische vorming en de leergebiedoverschrijdende thema’s leren leren, sociale vaardigheden, actualiteit en ICT en vertaalt deze weloverwogen in leerinhouden- en activiteiten. Hij volgt kritisch recente ontwikkelingen op en beschikt over de nodige strategieën m.b.t. levenslang leren. ALG,BG,BS

Doelstellingen

ROL: COACH

De student kan
- de meerwaarde van taalinitiatie Frans verklaren en koppelen aan de eindtermen en leerplandoelen Frans en muzische vorming.
- een lesvoorbereiding opstellen rekening houdend met de basisdoelen taalinitiatie Frans volgens de communicatieve en taakgerichte taaldidactiek.
- differentiëren in werkvormen rekening houdend met de beginsituatie, de leerstijlen en de leefwereld van de leerlingen.
- betekenisvolle leercontexten verrijken dankzij de integratie van rijke beelden uit prentenboeken, theater, kunst, … uit verschillende culturen. (IIC)


ROL: INHOUDELIJK EXPERT

De student kan
- een proefles presenteren, de didactische keuzes verantwoorden en een standpunt innemen tijdens een groepswerk of debat op B1+-niveau van het Europees referentiekader voor talen.
- mondeling en schriftelijk reflecteren op zijn taaldidactisch handelen op B1+-niveau van het Europees referentiekader voor talen.

Leerinhouden

Je verdiept je in werkvormen die het taalplezier en de spontane taalverwerving van de Franse taal op jonge leeftijd bevorderen. Je werkt speelse taalactiviteiten uit en integreert muzische activiteiten uit de domeinen muziek, beeld, drama en beweging. De kennis en taalvaardigheden Frans op B-niveau van het Europees referentiekader voor talen fris je op dankzij een specifieke online Blackboardcursus voor begeleid zelfstandig leren. 

- Visie op taalinitiatie Frans in Vlaamse basisscholen.
- Uitwerken van een lesvoorbereiding conform de basisprincipes van taalinitiatie Frans.
- Uitvoeren van een les taalinitiatie Frans in microteaching.
- Presenteren van een proefles taalinitiatie Frans, de didactische keuzes verantwoorden en een standpunt innemen tijdens een groepswerk of debat op B1+-niveau van het Europees referentiekader voor talen.
- Reflectie op de eigen proefles ter verbetering van de eigen onderwijspraktijk.
- Selecteren Franstalige prentenboeken voor taalinitiatie Frans, inspelen op Franse cultuur (Francophonie). (IIC)
- Expressief en interactief brengen van een les taalinitiatie Frans in de lagere school met het oog op het stimuleren van een positieve taalattitude.
- Differentiatie in werkvormen om de taalattitude en het taalplezier te verhogen.
- ICT en media functioneel en doelgericht gebruiken om de leercontext te versterken.
- De inhoud van een vakartikel of een lezing in het Frans vertalen naar de klaspraktijk.
- Verbeteren van de algemene taalvaardigheden via begeleid zelfstandig leren: woordenschat, grammatica.
- Verbeteren lezen en luisteren Frans op eigen niveau: lezen van Franse vakartikels en beluisteren van Franse lezingen over taalinitiatie Frans.
- Verbeteren spreken en schrijven op eigen niveau door het mondeling en schriftelijk presenteren en beargumenteren van de gekozen aanpak.

Begeleiding

Studiewijzer op Blackboard.

Formatieve feedback: tijdens werkzittingen krijgen studenten mondelinge feedback om op die manier hun eigen leerproces bij te sturen.

Diagnostische instaptoets

Oefenpakket afstandleren op eigen tempo met feedback (op Blackboard)

Online links taalvaardigheid Frans (via Blackboard)

Zelftoetsen en voorbeeldexamen (op Blackboard)

Microteaching


Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
junischriftelijk gesloten boek examen60,00
junimondeling gesloten boek examen40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septmondeling gesloten boek examen40,00
aug/septschriftelijk gesloten boek examen60,00

Evaluatie: voorwaarden

Een student die om gewettigde reden niet deelnam aan (een gedeelte van) een examen, neemt zelf het initiatief om een inhaalexamen aan te vragen.

Evaluatie: gevolgen

Wie niet voldoet aan de evaluatievoorwaarden haalt een 0 voor dat gedeelte van de evaluatie.

Onderwijsvormen

 • W- Leergesprek
 • W- Demonstratie
  Extra informatie: observatie
 • W- Groepsopdracht
 • W- Microteaching
 • W- Werkcollege
 • W- Zelfstudie
  Extra informatie: taalvaardigheid op eigen niveau: Praktische grammatica Frans, online oefeningen basiskennis en -taalvaardigheid Frans op Blackboard
 • O- Blended learning

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.