Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
62LLO1170 Keuzemodule: religie, zingeving en levensbeschouwing 210939/1385/1920/1/28
Studiegids

62LLO1170 Keuzemodule: religie, zingeving en levensbeschouwing 2

10939/1385/1920/1/28
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Educatieve bacheloropleiding voor lager onderwijs, trajectschijf 2
  Keuzepakket:
  • 2 LLO - Keuzemodule
  Opleidingseenheid:
  • Inhoudelijke en didactische competenties
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Coördinator: Desiron Sarah
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Cursus en leermaterialen worden ter beschikking gesteld op Blackboard.

Contacturen

Begeleid zelfstandig werk10,00 uren
Begeleide kennisverwerving20,00 uren
Zelfstudie60,00 uren

Begincompetenties

Er zijn geen specifieke begintermen.

Wel wordt er van de student verwacht dat hij (1) de openheid heeft om te communiceren over de eigen levensbeschouwing en (2) bereid is om kritisch en constructief om te gaan met de eigen levensbeschouwing in ontmoeting met anderen.

Bovendien is het interessant als de student beginnende ervaring opdeed in het lager onderwijs, bv. door middel van stage. Dit komt het inschatten van de doelgroep ten goede en geeft de student een goed beeld van de organisatorische context. Dit is echter geen vereiste.

Eindcompetenties

Coach ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Coach:Begeleidt autonoom kinderen bij hun leer- en ontwikkelingsproces. Vertrekkende vanuit de beginsituatie van de klasgroep en de individuele leerling en de eindtermen en leerplannen formuleert hij concrete doelstellingen en selecteert hij de passende leerinhouden, leermiddelen, werk- en groeperingsvormen. Hij kiest geschikte differentiatie-, evaluatie- en remediëringsmethodes. ALG,BG,BS
Inhoudelijk expert ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Inhoudelijk expert: Beheerst de leerstof voor Nederlands, Frans, wiskunde, wereldoriëntatie, lichamelijke opvoeding, muzische vorming en de leergebiedoverschrijdende thema’s leren leren, sociale vaardigheden, actualiteit en ICT en vertaalt deze weloverwogen in leerinhouden- en activiteiten. Hij volgt kritisch recente ontwikkelingen op en beschikt over de nodige strategieën m.b.t. levenslang leren. ALG,BG,BS
Communicator ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Communicator: Gebruikt het Standaardnederlands in een passend register wanneer hij communiceert met leerlingen, ouders, collega’s en derden. Hij beheerst de technieken van taalontwikkelend lesgeven en past ze toe. Hij kan vlot gebruik maken van academisch Nederlands bij het reflecteren en communiceren over onderwijsgerelateerde thema’s. ALG,BG,BS
Lid van de samenleving ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
LID VAN DE SAMENLEVING: Informeert zich over en denkt kritisch en met een open geest na over actuele thema’s en maatschappelijke ontwikkelingen. Hij kan daardoor deelnemen aan het debat over onderwijskundige thema’s en de rol van de leraar in de samenleving, ook in internationaal perspectief. ALG,BG,BS
Rolmodel ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Rolmodel: Toont tijdens iedere interactie spontaan aan te beschikken over aan zijn rol aangepaste sociaal-emotionele competenties als verantwoordelijkheidszin, engagement, empathie en een open en kritische houding. ALG,BG,BS

Doelstellingen

Coach


De student kan de visie van achter het leerplan rooms-katholieke godsdienst voor het basisonderwijs Vlaanderen toelichten.
De student kan werken met het leerplan godsdienst (binnen en buiten het ZILL kader) vanuit het componentenschema voor levensbeschouwelijk, religieuze en godsdienstige ontwikkeling.

De student kan rekening houden met het individuele groeipad dat elke lln doormaakt op levensbeschouwelijk niveau en de diversiteit die dit in een klasgroep met zich meebrengt.
De student kan een les godsdienst opbouwen volgens het schema: verkennen, verdiepen, verankeren en gepaste leermiddelen voor elke lesfase selecteren/ontwerpen.
De student kan beschikbare handleidingen godsdienst voor het lager onderwijs, vanuit een onderzoekende houding, kritisch bekijken in functie van de lespraktijk en de potentiële levensbeschouwelijke groei van de lln.

Inhoudelijk expert

De student kan de onderwerpen Kerstmis en Stilte kaderen en zinvol met leerlingen ter sprake brengen.

De student kan belangstelling wekken voor het christelijk verhaal, door zinvol over God en Jezus te spreken in de klas en de Bijbelse verhalen in te zetten voor het levensbeschouwelijk groeiproces van de leerlingen.

Communicator

De student kan communiceren (schriftelijk en mondeling) volgens de BACA-normen.


Lid van de samenleving

De student kan via bronnen uit de actualiteit de levensbeschouwelijke diepgang van een mensenleven op het spoor komen en hierover reflecteren.

Rolmodel

De student kan omgaan met verschillende waarheden en multiperspectiviteit die in een klasgroep bestaat voor het leergebied godsdienst.
De student kan respectvol luisteren naar verschillende overtuigingen en kan deze zinvol met elkaar verbinden terwijl hij zijn eigen visie durft te uiten.
De student kan actief op zoek gaan naar verschillende meningen binnen een klasgroep.


Leerinhouden

Deel I: Theoretisch

Het leerplan godsdienst

Het lesverloop godsdienst


Deel II: Praktische aanzetten

  Jezusbeelden

Bidden met kinderen

  Godly Play en andere werkvormen

   Verkennen van methodes en handleidingen godsdienst


Studenten passen krachtlijnen uit de contactmomenten toe in de praktijk via stage-opdrachten. Hiervan leggen ze een stageportfolio aan volgens de richtlijnen die terug te vinden zijn in 'Handleiding RZL-traject: Stage', dat ze kunnen raadplegen op Blackboard.

Begeleiding

Feedback bij leervorderingen via Blackboard

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarimondeling gesloten boek examen40,00
januariindividuele opdracht60,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septindividuele opdracht60,00
aug/septmondeling gesloten boek examen40,00

Evaluatie: voorwaarden

De individuele opdrachten moeten tijdig ingediend worden volgens de richtlijnen op Blackboard.

De studenten nemen deel aan elke individuele opdracht zoals beschreven in de richtlijnen op Blackboard.

Voor leerkrachten is het belangrijk dat ze zich goed kunnen uitdrukken. Daarom houden we bij elke evaluatie rekening met je taalgebruik. Specifiek hanteren we de BACA-normen (Begrijpelijk, Aantrekkelijk, Correct, Aangepast).

Studenten hebben de schriftelijke bewijzen voor de stagevorderingen Godsdienst correct en volledig verzameld op EPOS. Studenten vinden hierover richtlijnen in het document: Handleiding RZL-traject: Stage, dat ze kunnen raadplegen op Blackboard.

Evaluatie: gevolgen

Studenten die één of meerdere individuele opdrachten niet tijdig en conform de richtlijnen indienen, krijgen een 0 voor dit examenonderdeel.

Studenten die de schriftelijke bewijzen voor de stagevorderingen Godsdienst niet correct of volledig verzamelden op EPOS, kunnen niet slagen voor dit opleidingsonderdeel en behalen een 0/20.

Voldoet je (gesproken) tekst niet aan de BACA-normen, verlies je maximum 10% van de punten.

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Interactie-/responsiecollege
 • W- Onderwijsleergesprek
 • W- Zelfstudie
 • W- Demonstratie
 • W- Begeleidingssessie
 • W- Werkcollege

Volgtijdelijkheid