Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
63LLO1050 Keuzemodule: religie, zingeving en levensbeschouwing 311650/1385/1920/1/49
Studiegids

63LLO1050 Keuzemodule: religie, zingeving en levensbeschouwing 3

11650/1385/1920/1/49
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Educatieve bacheloropleiding voor lager onderwijs, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • 3 LLO - Keuzemodule 1
  Opleidingseenheid:
  • Inhoudelijke en didactische competenties
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Coördinator: Desiron Sarah
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

cursusmaterialen worden ter beschikking gesteld op Blackboard

Contacturen

Begeleid zelfstandig werk12,00 uren
Begeleide kennisverwerving18,00 uren
Zelfstudie60,00 uren

Begincompetenties

Er wordt van de student (1) openheid verwacht om te communiceren over de eigen levensbeschouwing en (2) de bereidheid om kritisch en constructief om te gaan met de eigen levensbeschouwing in ontmoeting met anderen.

Bovendien is het interessant als de student een beginnende ervaring in het kleuteronderwijs heeft opgedaan (stages in voorgaande jaren). Dit verbetert het inschattingsniveau van de doelgroep en geeft ook een beeld van de praktisch organisatorische eigenheid van deze context. Dit is echter geen vereiste.

Eindcompetenties

Coach ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Coach:Begeleidt autonoom kinderen bij hun leer- en ontwikkelingsproces. Vertrekkende vanuit de beginsituatie van de klasgroep en de individuele leerling en de eindtermen en leerplannen formuleert hij concrete doelstellingen en selecteert hij de passende leerinhouden, leermiddelen, werk- en groeperingsvormen. Hij kiest geschikte differentiatie-, evaluatie- en remediëringsmethodes. ALG,BG,BS
Opvoeder ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
OPVOEDER: Creëert een positief leer- en leefklimaat in de klas en op school waarin leerlingen zich kunnen ontplooien en worden voorbereid op maatschappelijke participatie. Hij bevordert emancipatie en speelt gericht in op de diversiteit binnen de leerlingengroep. ALG,BG,BS
Communicator ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Communicator: Gebruikt het Standaardnederlands in een passend register wanneer hij communiceert met leerlingen, ouders, collega’s en derden. Hij beheerst de technieken van taalontwikkelend lesgeven en past ze toe. Hij kan vlot gebruik maken van academisch Nederlands bij het reflecteren en communiceren over onderwijsgerelateerde thema’s. ALG,BG,BS
Lid van de samenleving ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
LID VAN DE SAMENLEVING: Informeert zich over en denkt kritisch en met een open geest na over actuele thema’s en maatschappelijke ontwikkelingen. Hij kan daardoor deelnemen aan het debat over onderwijskundige thema’s en de rol van de leraar in de samenleving, ook in internationaal perspectief. ALG,BG,BS

Doelstellingen

Coach

De student kan inspelen op de godsdienstige ontwikkeling van kinderen vanuit de SPIRIT theorie.
De student kan verschillende leerinhouden op een eigentijdse gedifferentieerde manier vertalen om de hedendaagse leerling aan te spreken.

Opvoeder

De student kan een levensbeschouwelijk project uitwerken zonder te vervallen in stereotypering, met voldoende aandacht de diversiteit tussen maar ook binnen een bepaalde traditie.

De student kan aantonen hoe hij - rekening houdend met de processen die meespelen bij interculturele ontmoetingen en botsingen - kan inzetten op een positieve klassfeer.

Communicator

De student kan communiceren volgens de BACA-normen.
De student kan levensbeschouwelijke en filosofische vragen stellen met als doel leerlingen stimuleren en begeleiden in een levensbeschouwelijke dialoog en denkproces.

Lid van de samenleving

De student kan aantonen hoe hij - rekening houdend met de processen die meespelen bij interculturele ontmoetingen en botsingen - kan inzetten op een open communicatie gericht op samenwerken met anderen zowel binnen als buiten het onderwijs. 

De student kan meervoudig kijken en benadert een thema, gebeurtenissen, contexten en personen vanuit verschillende invalshoeken (multiperspectiviteit).Leerinhouden

Deel I: Theoretisch inhoudelijk

Interlevensbeschouwelijke competenties

SPIRIT theorie

Rouwen bij kinderen

Christelijke pedagogie? 

Deel II: Praktisch didactisch

Oefeningen in het uitwerken van godsdienstlessen, projecten, werkvormen.


Studenten passen krachtlijnen uit de contactmomenten toe in de praktijk via stage-opdrachten. Hiervan leggen ze een stageportfolio aan volgens de richtlijnen die terug te vinden zijn in 'Handleiding RZL-traject: Stage', dat ze kunnen raadplegen op Blackboard.

Begeleiding

Feedback op leervorderingen via Blackboard

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarimondeling gesloten boek examen40,00
januariindividuele opdracht30,00
januarigroepsopdracht met individuele beoordeling30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septgroepsopdracht met individuele beoordeling30,00
aug/septindividuele opdracht30,00
aug/septmondeling gesloten boek examen40,00

Evaluatie: voorwaarden

Studenten dienen de opdrachten tijdig en correct in, volgens de richtlijnen op Blackboard.

Studenten dienen deel te nemen aan alle individuele en groepsopdrachten.

Studenten dienen aanwezig te zijn op het contactmoment dat betrekking heeft op de groepsopdracht, of dienen hun afwezigheid te wettigen.

Studenten hebben de schriftelijke bewijzen voor de stagevorderingen Godsdienst correct en volledig verzameld op EPOS. Studenten vinden hierover richtlijnen in het document: Handleiding RZL-traject: Stage, dat ze kunnen raadplegen op Blackboard.

Voor leerkrachten is het belangrijk dat ze zich goed kunnen uitdrukken. Daarom houden we bij elke evaluatie rekening met je taalgebruik. Specifiek hanteren we de BACA-normen (Begrijpelijk, Aantrekkelijk, Correct, Aangepast).

Evaluatie: gevolgen

Studenten die één of meerder individuele opdrachten niet tijdig of correct indienden, krijgen een 0 voor dit examenonderdeel.
Studenten gewettigd afwezig zijn tijdens het lesmoment met betrekking tot de groepsopdracht, mogen in overleg met de betrokken docent een alternatieve opdracht uitwerken. Ze nemen hiervoor zelf het initiatief. Wie geen alternatieve opdracht uitwerkt, krijgt een 0 voor dit examenonderdeel.

Studenten die ongewettigd afwezig zijn voor het lesmoment met betrekking tot de groepsopdracht, voldoen niet aan de voorwaarden om te kunnen slagen en ontvangen een 0 voor dit examenonderdeel.

Voldoet je (gesproken) tekst niet aan de BACA-normen, verlies je maximum 10% van de punten.

Studenten die de schriftelijke bewijzen voor de stagevorderingen Godsdienst niet correct of volledig verzamelden op EPOS, kunnen niet slagen voor dit opleidingsonderdeel en behalen een 0/20.

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Interactie-/responsiecollege
 • W- Onderwijsleergesprek
 • W- Spelvormen
 • W- Discussie
 • W- Begeleidingssessie
 • W- Demonstratie
 • W- Groepsopdracht