Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
63EDU1050 STEM voor 10 tot 15-jarigen11658/1385/1920/1/30
Studiegids

63EDU1050 STEM voor 10 tot 15-jarigen

11658/1385/1920/1/30
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Educatieve bacheloropleiding voor lager onderwijs, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • 3 LLO - Keuzemodule 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag vervangen worden door een ANDER opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Hammels Caroline, Vanormelingen Mieke
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Studiemateriaal wordt via Blackboard ter beschikking gesteld.

Tijdens stageperiodes kunnen er onkosten zijn op vlak van drukwerk of aankoop van didactisch materiaal. Deze kosten zijn afhankelijk van de situatie (gebruik van een handboek, afspraken over kopiëren op de stageplaats, groepsgrootte, lesonderwerp, …).

Contacturen

Begeleid zelfstandig werk20,00 uren
Begeleide kennisverwerving20,00 uren
Stage30,00 uren
Zelfstudie110,00 uren

Begincompetenties

• Vertrouwd zijn met probleemgericht werken
• Beschikken over elementaire inzichten en algemene vaardigheden voor wetenschappen en/of wiskunde
• Verreist: interesse in technische systemen, programmeren en computationeel denken

Eindcompetenties

Coach ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Coach:Begeleidt autonoom kinderen bij hun leer- en ontwikkelingsproces. Vertrekkende vanuit de beginsituatie van de klasgroep en de individuele leerling en de eindtermen en leerplannen formuleert hij concrete doelstellingen en selecteert hij de passende leerinhouden, leermiddelen, werk- en groeperingsvormen. Hij kiest geschikte differentiatie-, evaluatie- en remediëringsmethodes. ALG,BG,BS
Coach:Begeleidt autonoom kinderen bij hun leer- en ontwikkelingsproces. Vertrekkende vanuit de beginsituatie van de klasgroep en de individuele leerling en de eindtermen en leerplannen formuleert hij concrete doelstellingen en selecteert hij de passende leerinhouden, leermiddelen, werk- en groeperingsvormen. Hij kiest geschikte differentiatie-, evaluatie- en remediëringsmethodes. ALG,BG,BS
Inhoudelijk expert ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Inhoudelijk expert: Beheerst de leerstof voor Nederlands, Frans, wiskunde, wereldoriëntatie, lichamelijke opvoeding, muzische vorming en de leergebiedoverschrijdende thema’s leren leren, sociale vaardigheden, actualiteit en ICT en vertaalt deze weloverwogen in leerinhouden- en activiteiten. Hij volgt kritisch recente ontwikkelingen op en beschikt over de nodige strategieën m.b.t. levenslang leren. ALG,BG,BS
Inhoudelijk expert: Beheerst de leerstof voor Nederlands, Frans, wiskunde, wereldoriëntatie, lichamelijke opvoeding, muzische vorming en de leergebiedoverschrijdende thema’s leren leren, sociale vaardigheden, actualiteit en ICT en vertaalt deze weloverwogen in leerinhouden- en activiteiten. Hij volgt kritisch recente ontwikkelingen op en beschikt over de nodige strategieën m.b.t. levenslang leren. ALG,BG,BS
Organisator ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Organisator: Creëert in een complexe context een veilige, stimulerende en werkbare leeromgeving. Hij gaat correct om met administratieve taken en gaat gestructureerd te werk bij time- en klasmanagement. ALG,BG,BS
Organisator: Creëert in een complexe context een veilige, stimulerende en werkbare leeromgeving. Hij gaat correct om met administratieve taken en gaat gestructureerd te werk bij time- en klasmanagement. ALG,BG,BS
Mediawijze leerkracht ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
MEDIAWIJZE LEERKRACHT: Is vertrouwd met de meest gangbare ICT-tools en technologische ontwikkelingen in het onderwijs. Hij zet ze in om zijn leeromgeving te versterken en beschikt over strategieën om zich vertrouwd te kunnen maken met nieuwe ontwikkelingen en om kritisch en realistisch tewerk te gaan bij het selecteren en het ontwerpen van tools en materiaal. ALG,BG,BS
MEDIAWIJZE LEERKRACHT: Is vertrouwd met de meest gangbare ICT-tools en technologische ontwikkelingen in het onderwijs. Hij zet ze in om zijn leeromgeving te versterken en beschikt over strategieën om zich vertrouwd te kunnen maken met nieuwe ontwikkelingen en om kritisch en realistisch tewerk te gaan bij het selecteren en het ontwerpen van tools en materiaal. ALG,BG,BS
Ondernemer ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Ondernemer: Is ondernemend en netwerkt. Met het oog op de ontwikkeling van zichzelf en zijn onderwijs creëert de student een stimulerend netwerk rond zich en onderneemt hij samen met aanbieders van onderwijsbetrokken initiatieven en andere externe partners. ALG,BG,BS
Ondernemer: Is ondernemend en netwerkt. Met het oog op de ontwikkeling van zichzelf en zijn onderwijs creëert de student een stimulerend netwerk rond zich en onderneemt hij samen met aanbieders van onderwijsbetrokken initiatieven en andere externe partners. ALG,BG,BS
Lid van de samenleving ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
LID VAN DE SAMENLEVING: Informeert zich over en denkt kritisch en met een open geest na over actuele thema’s en maatschappelijke ontwikkelingen. Hij kan daardoor deelnemen aan het debat over onderwijskundige thema’s en de rol van de leraar in de samenleving, ook in internationaal perspectief. ALG,BG,BS
LID VAN DE SAMENLEVING: Informeert zich over en denkt kritisch en met een open geest na over actuele thema’s en maatschappelijke ontwikkelingen. Hij kan daardoor deelnemen aan het debat over onderwijskundige thema’s en de rol van de leraar in de samenleving, ook in internationaal perspectief. ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan het onderscheid tussen basisdoelstellingen en uitbreiding motiveren op basis van de beginsituatie van de leerling en het leerplan.

De student kan in functie van de lesdoelen gepaste leermiddelen kiezen en aanpassen.

De student kan een motiverende leeromgeving ontwerpen vanuit authentieke en actuele contexten (ook vanuit de actualiteit).

De student kan flexibel gebruik maken van domeinspecifieke kennis en vaardigheden voor het leergebied 'wetenschappen en techniek' binnen STEM

De student verwerft kennis over en inzicht in STEM en computationeel denken.

De student kan de vakdidactiek / vakdidactische uitgangspunten correct toepassen.

De student kan recente artikels uit (internationale) vakliteratuur raadplegen en de verworven inzichten aanwenden.

De student kan multimedia functioneel gebruiken.

De student kan op een functionele manier digitale leermiddelen integreren in het (gedifferentieerde) lesaanbod.Openheid, herkenning en respect: zich inleven in andere denk-, gevoels- en handelingswijzen (IIC)
Interculturele en internationale curiositeit en goesting: (blijvend) nieuwe interculturele en internationale ervaringen willen aangaan en interculturele en internationale kennis willen opdoen. (IIC)
Interculturele en internationale kennis: interculturele en internationale kennis verwerven, zowel algemeen, taalkundig, als in het vakdomein, en dit toepassen in interculturele en internationale contexten. (IIC)
Communicatieve vaardigheid: verschillende communicatiestijlen en talen hanteren om efficiënt en respectvol te communiceren in een interculturele en internationale context, als professional en ook als burger. (IIC)

Leerinhouden

- Wat is STEM?

- Kennismaking met verschillende mogelijkheden om vorm te geven aan een STEM-project

- Het doorlopen/uitvoeren van een STEM-project

- Het leren ontwikkelen van een STEM-project in multidiciplinair team van studenten education

- Testen van het ontwikkelde project

- Samenwerken in een multidicipilair team

Begeleiding

Tussentijdse feedback bij projectvoorbereiding en feedback bij projectuitvoering.

Peerevaluatie.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
juniindividuele opdracht85,00Proces- en productevaluatie project
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septmondeling open boek examen met laptop (met internettoegang)85,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
junipermanente evaluatie15,00attitudes en vaardigheden tijdens de keuzemodule

Evaluatie: voorwaarden

De student dient de opdrachten voor permanente evaluatie tijdig in te leveren volgens de richtlijnen op Blackboard.
Aangezien voortdurend gewerkt wordt met projecten en groepswerken is aanwezigheid in de les verplicht. Elke afwezigheid dient gewettigd te worden. Bij een gewettigde afwezigheid kan de student een vervangopdracht krijgen. Het niet uitvoeren van een vervangopdracht telt als een ongewettigde afwezigheid.

Voor leraren is het belangrijk dat ze zich goed kunnen uitdrukken. Daarom houden we bij elke evaluatie rekening met je taalgebruik. Specifiek hanteren we de BACA-normen (Begrijpelijk, Aangepast, correct en Aantrekkelijk ).

Evaluatie: gevolgen

Voldoet je (gesproken) tekst niet aan de BACA-normen, verlies je maximum 10% van de punten.

Bij meer dan twee ongewettigde afwezigheden, kan de student niet meer beoordeeld worden voor de permanente evaluatie.

In geval van niet of laattijdig inleveren van een opdracht, ontvangt de student 0 voor deze opdracht.

Onderwijsvormen

 • W- Demonstratie
 • W- Excursie
 • W- Microteaching
 • W- Onderwijsleergesprek
 • W- Presentatie
 • W- Zelfstudie
 • W- Begeleidingssessie
 • W- Bedrijfsbezoek/werkplekbezoek
 • W- Practicum
 • W- Groepsopdracht

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of gedelibereerd voor 62LKO1030 Stage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LLO1090 Stage 2 OF (geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2203 Handel-burotica: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2213 Frans: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2223 Wiskunde: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2233 Engels: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2243 Geschiedenis: didactisch atelier en lesstage 2) OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2253 Informatica: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2263 Nederlands: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2273 Economie: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2283 Plastische opvoeding: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2293 Project algemene vakken: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2303 Project kunstvakken: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2311 Aardrijkskunde: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2321 Biologie: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2331 Fysica: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2341 Lichamelijke opvoeding: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2351 Bewegingsrecreatie: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2361 Niet-confessionele zedenleer: didactisch atelier en lesstage 2) OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2370 Techniek: didactisch atelier en lesstage 2 OF (geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2326 Handel-burotica: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2328 Frans: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2330 Wiskunde: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2332 Engels: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2334 Geschiedenis: lesstage1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2336 Informatica: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2338 Nederlands: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2340 Economie: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2342 Plastische opvoeding: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2344 Project kunstvakken: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2346 Project algemene vakken: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2348 Aardrijkskunde: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2350 Biologie: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2352 Fysica: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2354 Lichamelijke opvoeding: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2356 Bewegingsrecreatie: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2358 Niet confessionele zedenleer: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2360 Techniek: lesstage 1).