Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
63EDU1090 Diversiteitscoach11662/1385/1920/1/69
Studiegids

63EDU1090 Diversiteitscoach

11662/1385/1920/1/69
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Educatieve bacheloropleiding voor lager onderwijs, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • 3 LLO - Keuzemodule 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag vervangen worden door een ANDER opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Coördinator: Celep Hidir
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Ondersteunende materialen aanwezig op blackboard.

Contacturen

Begeleid zelfstandig werk20,00 uren
Begeleide kennisverwerving20,00 uren
Stage30,00 uren
Zelfstudie110,00 uren

Begincompetenties

Je hebt een open, kritische blik en houding.
Je hebt interesse in diversiteit, cultuuruitingen en cultuurbelevingen en je wil hier actief mee aan de slag.
Je toont initiatief, respect en openheid in je communicatie met anderen. 

Eindcompetenties

Coach ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Coach:Begeleidt autonoom kinderen bij hun leer- en ontwikkelingsproces. Vertrekkende vanuit de beginsituatie van de klasgroep en de individuele leerling en de eindtermen en leerplannen formuleert hij concrete doelstellingen en selecteert hij de passende leerinhouden, leermiddelen, werk- en groeperingsvormen. Hij kiest geschikte differentiatie-, evaluatie- en remediëringsmethodes. ALG,BG,BS
Inhoudelijk expert ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Inhoudelijk expert: Beheerst de leerstof voor Nederlands, Frans, wiskunde, wereldoriëntatie, lichamelijke opvoeding, muzische vorming en de leergebiedoverschrijdende thema’s leren leren, sociale vaardigheden, actualiteit en ICT en vertaalt deze weloverwogen in leerinhouden- en activiteiten. Hij volgt kritisch recente ontwikkelingen op en beschikt over de nodige strategieën m.b.t. levenslang leren. ALG,BG,BS
Opvoeder ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
OPVOEDER: Creëert een positief leer- en leefklimaat in de klas en op school waarin leerlingen zich kunnen ontplooien en worden voorbereid op maatschappelijke participatie. Hij bevordert emancipatie en speelt gericht in op de diversiteit binnen de leerlingengroep. ALG,BG,BS
Rolmodel ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Rolmodel: Toont tijdens iedere interactie spontaan aan te beschikken over aan zijn rol aangepaste sociaal-emotionele competenties als verantwoordelijkheidszin, engagement, empathie en een open en kritische houding. ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student heeft inzicht in wat diversiteit is (IIC)

De student kan eigen systemen en perspectieven kritisch benaderen, in vraag stellen, verbreden en verdiepen (IIC).
De student kan adequaat communiceren in een context waar diversiteit centraal staat (IIC).
De student kan op een correcte manier communiceren op de stageplek (IIC).
De student kan zelfstandig en met de nodige verantwoordelijkheidszin functioneren.
De student kan op een efficiënte en gemotiveerde manier samenwerken met medestudenten en externen.
De student kan zijn/haar diversiteitsbewustzijn verbreden en verdiepen en op een adequate, respectvolle manier omgaan met gelijkenissen en verschillen (IIC).
De student kan verantwoordelijkheid nemen, creativiteit en kritische (zelf)reflectie hanteren.


IIC-Competenties:

1. Openheid, herkenning en respect: zich inleven in andere denk-, gevoels- en handelingswijzen
2. Weerbaarheid: bij interactie kunnen omgaan met confrontaties en botsingen, en in samenwerking tot een oplossing komen.
5. Flexibiliteit: zich (professionele) handelingswijzen eigen maken die passen binnen contexten waar diversiteit centraal staat.
6. Communicatieve vaardigheid: verschillende communicatiestijlen hanteren om efficiënt en respectvol te communiceren in een diverse context.
7. Kritisch bewustzijn: het eigen handelen bijsturen op basis van kritische reflectie.
8. Multiperspectiviteit: verschillende referentiekaders hanteren; verschillende denk- en handelingswijzen incorporeren.

Leerinhouden

Een brede kijk op diversiteit + toepassing op actualiteit
- Wat?
- Diversiteit in de klas
- Omgaan met diversiteit
- Multiculturaliteit: elke klas is een multi klas
- Systeemdenken: elke leerling en leerkracht brengt zijn/haar familiesysteem mee naar de klas/school(systeem)
- Positief identificeren en groepsbinding en samenhorigheid bevorderen in de klas.

De werking van stereotypen, vooroordelen en discriminatie + toepassing op actualiteit
- Begripsverkenning
- Toepassing en herkenning bij jezelf en in de samenleving (directe manifestaties en indirecte manifestaties)
- Hoe een anti-discriminatietraining opzetten

Geweldloze communicatie als basishouding in communicatie + toepassing op actualiteit
- Intro: principes en meerwaarde
- GC om inzicht te krijgen in jouw manier van communiceren en je eigen reacties beter te leren begrijpen
- GC toegepast in je onmiddellijke omgeving (lief, familie, vrienden)
- GC toegepast om conflicten te vermijden
- GC toegepast om conflicten op te lossen
- GC toegepast als leraar naar leerlingen
- GC toegepast tijdens vergaderingen, contacten met ouders, …

Een blik op onze kijk naar cultuur
- Componenten van cultuur
- Een kritische blik op begrippen als ‘Nationale cultuur’, ‘subcultuur’, ‘hoofdcultuur’, …
- Consistentie in conceptualisering
- Tips rond beeldvorming en criteria voor goede leermiddelen. 


Stage:
School/instantie,... met divers aanbod m.b.t. inburgering en integratie, diversiteitsbeleid, … 

Begeleiding

Feedback bij leervorderingen.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januariindividuele opdracht10,00
januarischriftelijk gesloten boek examen40,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen40,00
aug/septindividuele opdracht10,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
junistage-evaluatie50,00

Evaluatie: voorwaarden

Verplichte aanwezigheid tijdens lessen semester 1.
Afwezigheid dient gewettigd te worden.

Evaluatie: gevolgen

Indien gewettigd afwezig, zelf leerstof inhalen en/of individuele opdracht maken, in overleg met de lector. De student contacteert de lesgever.
Indien ongewettigd afwezig, krijgt de student een 0 voor die opdracht.

Onderwijsvormen

 • W- Interactie-/responsiecollege
 • W- Individuele opdracht
 • W- Groepsopdracht
 • W- Stage

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of gedelibereerd voor 62LKO1030 Stage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LLO1090 Stage 2 OF (geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2203 Handel-burotica: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2213 Frans: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2223 Wiskunde: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2233 Engels: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2243 Geschiedenis: didactisch atelier en lesstage 2) OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2253 Informatica: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2263 Nederlands: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2273 Economie: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2283 Plastische opvoeding: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2293 Project algemene vakken: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2303 Project kunstvakken: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2311 Aardrijkskunde: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2321 Biologie: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2331 Fysica: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2341 Lichamelijke opvoeding: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2351 Bewegingsrecreatie: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2361 Niet-confessionele zedenleer: didactisch atelier en lesstage 2) OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2370 Techniek: didactisch atelier en lesstage 2 OF (geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2326 Handel-burotica: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2328 Frans: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2330 Wiskunde: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2332 Engels: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2334 Geschiedenis: lesstage1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2336 Informatica: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2338 Nederlands: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2340 Economie: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2342 Plastische opvoeding: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2344 Project kunstvakken: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2346 Project algemene vakken: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2348 Aardrijkskunde: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2350 Biologie: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2352 Fysica: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2354 Lichamelijke opvoeding: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2356 Bewegingsrecreatie: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2358 Niet confessionele zedenleer: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2360 Techniek: lesstage 1).