Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
63EDU1100 Erfgoededucator11663/1385/1920/1/06
Studiegids

63EDU1100 Erfgoededucator

11663/1385/1920/1/06
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Educatieve bacheloropleiding voor lager onderwijs, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • 3 LLO - Keuzemodule 2
  Opleidingseenheid:
  • Inhoudelijke en didactische competenties
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag vervangen worden door een ANDER opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Coördinator: La Monaca Rachele
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Aanbevolen:

Artikel
Mols, P., Waar zijn de kinderen?, Mechelen, 2007.
Reflectie op het rapport: "Erfgoededucatie in het Vlaamse onderwijs, erfgoed en onderwijs in dialoog.

Defreyne, M., Erfgoed en basisonderwijs: mariage de raison of echte liefde?, Faro, 3/2010.

De Bas, J., Leren van de omgevingscanon, JWS, 11/2011.

Handboek
Erf Goed, Deel 1, Suggesties voor juffen en meesters, ed. Canon Cultuurcel, 2003.
Erfgoed in de klaspraktijk

Literatuur

Antheunis, D. en De Vries, B., Gebouwen spreken: Wat de haan op de toren je kan vertellen, Hasselt, 2002.
Tips voor erfgoededucatie in de basisschool

Literatuur
Erfgoededucatie in het Vlaamse onderwijs, Erfgoed en onderwijs in dialoog, ed. Canon Cultuurcel, Brussel, 2007.
Conclusies en aanbevelingen ivm erfgoededucatie

Literatuur
V. De Troyer, J. Vermeersch, e.a., Erfgoed in de klas: Een handboek voor leerkrachten, Antwerpen, 2005.
praktijkvoorbeelden erfgoededucatie

Literatuur
Thomése, M., Erfgoedonderwijs op de basisschool, Van Gorcum, Assen, 2008
Inzichten omtrent erfgoededucatie

Literatuur
Erfgoededucatie in het Vlaamse onderwijs, Erfgoed en onderwijs in dialoog, ed. Canon Cultuurcel, Brussel, 2007.

Literatuur
Van Boxtel C. en Grever M., Erfgoed, onderwijs en historisch besef. Verlangen naar een tastbaar verleden, Hilversum, 2014.

Literatuur
Vaes, J., De graven van Loon: Loons, Luiks, Limburgs, Davidsfonds, Leuven, 2016.

Contacturen

Begeleid zelfstandig werk20,00 uren
Begeleide kennisverwerving20,00 uren
Stage30,00 uren
Zelfstudie110,00 uren

Begincompetenties

Je hebt via kinderliteratuur, extra muros-activiteiten en tijdbonnen kennisgemaakt met de culturele sector en je toont interesse voor de culturele actualiteit, in het bijzonder voor cultureel erfgoed.
Je wil je via bronnenonderzoek verdiepen in de studie van de plaatselijke geschiedenis en in aspecten van de heemkunde. Je werkt hiervoor nauw samen met een externe partner.

Eindcompetenties

Coach ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Coach:Begeleidt autonoom kinderen bij hun leer- en ontwikkelingsproces. Vertrekkende vanuit de beginsituatie van de klasgroep en de individuele leerling en de eindtermen en leerplannen formuleert hij concrete doelstellingen en selecteert hij de passende leerinhouden, leermiddelen, werk- en groeperingsvormen. Hij kiest geschikte differentiatie-, evaluatie- en remediëringsmethodes. ALG,BG,BS
Inhoudelijk expert ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Inhoudelijk expert: Beheerst de leerstof voor Nederlands, Frans, wiskunde, wereldoriëntatie, lichamelijke opvoeding, muzische vorming en de leergebiedoverschrijdende thema’s leren leren, sociale vaardigheden, actualiteit en ICT en vertaalt deze weloverwogen in leerinhouden- en activiteiten. Hij volgt kritisch recente ontwikkelingen op en beschikt over de nodige strategieën m.b.t. levenslang leren. ALG,BG,BS
Organisator ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Organisator: Creëert in een complexe context een veilige, stimulerende en werkbare leeromgeving. Hij gaat correct om met administratieve taken en gaat gestructureerd te werk bij time- en klasmanagement. ALG,BG,BS
Communicator ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Communicator: Gebruikt het Standaardnederlands in een passend register wanneer hij communiceert met leerlingen, ouders, collega’s en derden. Hij beheerst de technieken van taalontwikkelend lesgeven en past ze toe. Hij kan vlot gebruik maken van academisch Nederlands bij het reflecteren en communiceren over onderwijsgerelateerde thema’s. ALG,BG,BS
Ondernemer ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Ondernemer: Is ondernemend en netwerkt. Met het oog op de ontwikkeling van zichzelf en zijn onderwijs creëert de student een stimulerend netwerk rond zich en onderneemt hij samen met aanbieders van onderwijsbetrokken initiatieven en andere externe partners. ALG,BG,BS
Lid van de samenleving ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
LID VAN DE SAMENLEVING: Informeert zich over en denkt kritisch en met een open geest na over actuele thema’s en maatschappelijke ontwikkelingen. Hij kan daardoor deelnemen aan het debat over onderwijskundige thema’s en de rol van de leraar in de samenleving, ook in internationaal perspectief. ALG,BG,BS
Rolmodel ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Rolmodel: Toont tijdens iedere interactie spontaan aan te beschikken over aan zijn rol aangepaste sociaal-emotionele competenties als verantwoordelijkheidszin, engagement, empathie en een open en kritische houding. ALG,BG,BS

Doelstellingen

COACH
-De student kan  passende leermiddelen voor erfgoededucatie selecteren en indien nodig aanpassen.
-De student kan met ondersteuning van de erfgoedsector een praktijkgerichte opdracht uitwerken en uitvoeren.

 INHOUDELIJK EXPERT
-De student kan het begrippenkader rond erfgoededucatie correct hanteren.
-De student kan de gepaste inhoudelijk input leveren voor een erfgoedproject.

ORGANISATOR
De student kan gestructureerd en efficiënt zijn taken bij de externe partner opnemen en uitvoeren.

COMMUNICATOR
-De student kan op een gepaste wijze communiceren met erfgoedinstanties en met verantwoordelijken van projecten.
-Een heldere uiteenzetting geven met behulp van visuele ondersteuning en in overeenstemming met de BACA-normen.

ONDERNEMER
-De student kan op een gepaste wijze contacten leggen met erfgoedinstanties en met verantwoordelijken van projecten.
-De student kan gestructureerd en efficiënt zijn taken bij de externe partner opnemen en uitvoeren.
-De student kan zijn verantwoordelijkheid opnemen ten aanzien van de externe partner.

 LID VAN DE SAMENLEVING
-De student kan nieuwe inzichten en methodieken integreren i.v.m. mogelijkheden omtrent erfgoededucatie in de onderwijspraktijk. IIC
-De student kan actuele inzichten uit het erfgoedlandschap integreren in zijn opdracht. IIC

ROLMODEL
De student kan reflecteren over zijn/haar erfgoedbeleving en zijn proces gedurende het uitwerken en samenwerken met de externe partner evalueren.

Leerinhouden

Kader erfgoededucatie

-Begrippenkader (cultureel) erfgoed en erfgoededucatie

-Kennismaking en samenwerking met de erfgoedsector en de erfgoeddomeinen

-Exploreren en stimuleren van de relatie erfgoed-identiteit-onderwijs

Onderzoeksopdracht erfgoedthema

-Samenwerken met externe partner

-Historisch bronnenonderzoek en literatuurstudie

-Ontwikkelen en uitvoeren van erfgoedactiviteiten

Begeleiding

Ondersteunend materiaal op BB. Aanbevolen bronnenlijst via BB.

Studiewijzer op BlackBoard.
Formatieve feedback: tijdens werkzittingen krijgen studenten mondelinge feedback om op die manier hun eigen leerproces bij te sturen.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
junipresentatie70,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septpresentatie70,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
junistage-evaluatie30,00

Evaluatie: voorwaarden

Elke afwezigheid op stage dient gewettigd te worden. 

Voor leraren is het belangrijk dat ze zich goed kunnen uitdrukken. Daarom houden we bij elke evaluatie rekening met je taalgebruik. Specifiek hanteren we de BACA-normen (Begrijpelijk, Aantrekkelijk, Correct, Aangepast).

Evaluatie: gevolgen

Voldoet je (gesproken) tekst niet aan de BACA-normen, verlies je maximum 10% van de punten.

Bij ongewettigde afwezigheid op stage kan je niet slagen voor dit examenonderdeel.

Onderwijsvormen

 • W- Excursie
 • W- Werkcollege
 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Stage
 • W- Individuele opdracht
 • W- Project
 • W- Groepsopdracht

Volgtijdelijkheid