Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
61LLW1090 Basisvaardigheden9678/1386/1920/1/21
Studiegids

61LLW1090 Basisvaardigheden

9678/1386/1920/1/21
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Avondtraject educatieve bacheloropleiding voor lager onderwijs, trajectschijf 1
  Opleidingseenheid:
  • Ondersteunende competenties
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Contractbeperking: Examencontracten kunnen enkel gevolgd worden mits afwijkende evaluatievormen e.d.m.
Coördinator: Degrie Katrien
Andere docenten: De Meijer Anne, Didden Jochen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Cursusmateriaal, opdrachten en andere leermaterialen worden ter beschikking gesteld via de elektronische leeromgeving.

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Aanbevolen

Klein handboek spelling, Johan de Schrijver (2015) - pas op: vooral de code voor het online-oefenmateriaal is interessant. Let er bij tweedehandsaankoop dus op dat die nog niet gebruikt is.

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
Klink klaar, Uitspraak- en intonatiegids voor het NederlandsVerplicht€ 24,99
 • Auteur: Timmermans, B.
 • Uitgever: Davidsfonds
 • Editie: 2013
 • ISBN-nr: 978-90-582-6953-9
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Begeleid zelfstandig werk39,00 uren
Begeleide kennisverwerving21,00 uren
Zelfstudie120,00 uren

Begincompetenties

ICT

Je bent vaardig in volgende ICT-eindtermen van het basis- en secundair onderwijs
Je hebt een positieve houding tegenover ICT en bent bereid ICT te gebruiken om leerlingen te ondersteunen bij het leren
Je gebruikt ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier
Je kan zelfstandig oefenen in een door ICT ondersteunde leeromgeving
Je kan zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving
Je kan ICT gebruiken om eigen ideeën creatief vorm te geven
Je kan met behulp van ICT digitale informatie opzoeken, verwerken en bewaren
Je kan ICT gebruiken bij het voorstellen van informatie aan anderen
Je kan ICT gebruiken om op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier te communiceren
Je kan afhankelijk van het te bereiken doel adequaat kiezen uit verschillende ict-toepassingen
Je bent bereid het handelen bij te sturen na reflectie over hun eigen en elkaars ICT-gebruik

TAAL & ONDERZOEK

Je kunt mondeling vlot, gestructureerd en in een verzorgd algemeen Nederlands je waarnemingen, gedachten en gevoelens onder woorden brengen
Je kunt op een voor jou bestemde tekst leesstrategieën toepassen, i.f.v. het leesdoel dat je je stelt, bv. kerngedachten uit een tekst halen, de betekenis van woorden uit een context afleiden, gelezen info inpassen in een groter geheel
Je kunt een tekst schrijven met aandacht voor inhoud, logische opbouw, formulering en spelling
Je weet je taal aan te passen aan de taalconventies en je bent bereid je eigen taalgebruik bij te sturen i.f.v. je toekomstig beroep

STEM

Je beschikt over een basiskennis i.v.m. stem en bent bereid je eigen stem en spraak te optimaliserenJe startniveau voor taal & stem wordt aan het begin van het semester gemeten aan de hand van een diagnostische instaptoets (schriftelijk + mondeling) die als aanvulling dient op de decretaal verplichte instaptoets Nederlands.

Eindcompetenties

Communicator ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Communicator: Gebruikt het Standaardnederlands in een passend register wanneer hij communiceert met leerlingen, ouders, collega’s en derden. Hij beheerst de technieken van taalontwikkelend lesgeven en past ze toe. Hij kan vlot gebruik maken van academisch Nederlands bij het reflecteren en communiceren over onderwijsgerelateerde thema’s. ALG,BG,BS
Onderzoeker ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Onderzoeker: Kan een praktijkprobleem op systematische wijze onderzoeken en kritisch reflecteren over zijn eigen functioneren, maatschappelijke ontwikkelingen, relevante theoretische denkkaders en inzichten uit onderwijsonderzoek met het oog op het verbeteren van het leerproces van zijn leerlingen. ALG,BG,BS
Lid van de samenleving ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
LID VAN DE SAMENLEVING: Informeert zich over en denkt kritisch en met een open geest na over actuele thema’s en maatschappelijke ontwikkelingen. Hij kan daardoor deelnemen aan het debat over onderwijskundige thema’s en de rol van de leraar in de samenleving, ook in internationaal perspectief. ALG,BG,BS

Doelstellingen

COMMUNICATOR

- De student beschikt over een ruime woordenschat, een goede spellingvaardigheid en een grammaticale basiskennis.
- De student beschikt over een verzorgde uitspraak van het AN en een vlotte, expressieve communicatie.
- De student kan zich mondeling en schriftelijk doelgericht, gestructureerd, met oog voor het publiek adequaat uitdrukken.
- De student kan op de verschillende tekstsoorten corresponderende strategieën (o.a. OVUR) toepassen en dit ook met het oog op leren leren.
- De student kan een correct spreek- en stemgedrag demonstreren bij lezen en spontaan spreken.
- De student beheerst essentiële ICT-vaardigheden i.f.v. zijn taak als (junior)-collega, zowel eerder algemene als diegene met betrekking tot het hanteren van een digitaal bord en didactisch presenteren.

ONDERZOEKER

- De student kan zich in het actuele maatschappelijke en onderwijskundige veld oriënteren door het aanboren van diverse infobronnen en door het lezen van recente artikels in dag- /week- / vakbladen.
- De student kan mogelijke bronnen vinden, begrijpen en kritisch selecteren.
- De student toont inzicht in de basisprincipes van argumenteren en redeneren.
- De student kan zijn stem en spraak kritisch beoordelen en is zich bewust van de eigen mogelijkheden en beperkingen.
- De student kan de aangeleerde vaardigheden m.b.t. stem, articulatie en expressie correct uitvoeren en stuurt eventuele fouten bij zichzelf bij.

LID VAN DE SAMENLEVING

- De student kan zijn onderbouwde mening geven over een onderwijsgerelateerd onderwerp na een lichte studie.

Leerinhouden

Taal & onderzoek:

Instaptoets + voortgangstoets
Taalbeheersing op eigen niveau – spelling (alg. + ww.), woordenschat, grammatica, algemene schrijfvaardigheid, taalzorg, …
Taalbeschouwing: reflectie op taalgebruik en -systematiek (woord- en zinsleer)
De onderzoekscyclus
Bronnen zoeken, selecteren en ernaar verwijzen
Wegwijs in de databanken van de hogeschool (incl. methodes)
Lezen: leesdoelen en –strategieën, actuele algemeen vormende artikels (maatschappij, onderwijs, cultuur …) zoeken / analyseren / samenvatten
Rapporteren – schrijven: doelen en strategieën (schrijven van een samenvatting en een commentaartekst)
Argumenteren - herkennen van standpunt en argument en zien van argumentatiefouten
Rapporteren – mondeling: presentatie met audiovisuele ondersteuning


Stem & spraak:

• Mondelinge instaptoets
• Stemkennis en -inzicht: theoretische achtergrond
• Stemzorg: tips rond stemhygiëne
• Stemgebruik/stemtraining:
- Algemene introductie rond eigen stem- en spreekgedrag
- Observatieformulier ‘eigen stem en spraak’
- Stemanalyse en bespreken van de werkpunten rond eigen spreekgedrag
- Stem-, articulatie- en expressieoefeningen

ICT:

Algemeen:

- De vaardigheden worden geïntegreerd aangeleerd, ingeoefend en geëvalueerd. Er wordt hierin steeds een duurzaam ICT-gebruik beoogd.
- De student leert elementaire/essentiële ICT-vaardigheden (relevant voor de opleiding)

DIGITAAL BORD:

- een computer aansluiten op de beamer en het digibord
- een digitaal bord kalibreren
- verrijkt multimediamateriaal functioneel gebruiken op het digitaal bord
- het beeld van de computer dupliceren, uitbreiden en alleen tonen op projector
- aantekeningen op zijn computer maken m.b.v. het digibord

DIDACTISCH PRESENTEREN:

- in functie van presentatiedoel lay-out bepalen en aangewezen tool gebruiken.
- didactisch en technisch gebruik maken van Mindmapprogramma, MS-powerpoint en Prezi.
- YouTube insluiten in Powerpointpresentatie en Prezipresentatie
- een mindmap opstellen en delen
- een Powerpointpresentatie opstellen en delen
- een Powerpoint-diamodel gebruiken
- een prezipresentatie opstellen, functioneel gebruiken en delen
- Vaardigheid aan de dag brengen om het gekozen presentatiepakket efficiënt en effectief in te zetten in de onderwijspraktijk

Basis ICT in het onderwijs:

- formulieren via Google aanmaken met de diverse functionaliteiten
- werken met de cloudtoepassing Google Drive om documenten op te stellen, te bewerken en te delen
- de essentie van kantoortoepassingen (officesoftware) beheersen en toepassen in een praktijkomgeving.

Begeleiding

TAAL & STEM

Voor aanvang van het opleidingsjaar legt elke student verplicht een instaptoets Nederlands af, opgelegd door de overheid. Op basis hiervan geven we gerichte feedback zodat je waar nodig kan bijsturen. Dat kan door middel van online hulpmiddelen zoals de Blackboardcursus TALENt en remediëringssessies Taal (sessies overdag). Buiten de sessies is begeleiding via het discussieforum, mail of de online classroom van Blackboard mogelijk. 

Met behulp van de mondelinge instaptoets beoordelen we de stem en spraak van elke individuele student. Om problemen met stem en/of spraak aan te pakken heb je, naast het oefenen in klassituatie, de mogelijkheid om gebruik te maken van logopedische ondersteuning.

De presentatie wordt gefilmd en via Blackboard (enkel) aan jou bezorgd. Op die manier kan je je eigen presentatie bekijken en dat als een leerkans benutten. 

ICT
- (Online) monitoraat via cloudsoftware (kaltura, skype) om problemen te bespreken en op te lossen.
- De student kan gebruik maken van de discussiefora om vragen te stellen in eerste instantie aan medestudenten. De discussiefora worden gemodereerd door de docent. De student wordt aangemoedigd om het voortouw te nemen in het antwoorden op vragen van medestudenten.
- Coaching op afstand gebeurt op afspraak met remote control software.
- De student kan per mail vragen stellen.
- De student kan een persoonlijke afspraak maken met de lector.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarischriftelijk gesloten boek examen60,00Taal & onderzoek
Buiten de examenperiodepresentatie20,00Taal & onderzoek
januarimondeling open boek examen10,00Stem en spraak
januarischriftelijk open boek laptop (met internettoegang)10,00ICT
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk open boek laptop (met internettoegang)10,00ICT
aug/septschriftelijk gesloten boek examen60,00Taal & onderzoek
aug/septpresentatie20,00Taal & onderzoek
aug/septmondeling open boek examen10,00Stem en spraak

Evaluatie: voorwaarden

De student dient aanwezig te zijn tijdens de sessies waarin de evaluatie buiten de examenperiode plaatsvindt. Dit evaluatiemoment zal minstens een maand op voorhand aangekondigd worden op de elektronische leeromgeving.

De student dient zijn portfolio's in volgens de afspraken op Blackboard.

Evaluatie: gevolgen

In geval van ongewettigde afwezigheid of niet-deelname aan de sessie waarin de presentatie wordt geëvalueerd, krijgt de student een 0 voor het betreffende onderdeel.

In geval van gewettigde afwezigheid bij de sessie waarin de presentatie wordt geëvalueerd, wordt een ander afnamemoment afgesproken. De student neemt hiervoor zelf het initiatief voor de start van de examenperiode.
Wie de richtlijnen en deadlines niet stipt respecteert, krijgt een 0 voor het betreffende (examen)onderdeel.

Onderwijsvormen

 • O- Blended learning

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.