Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
61LLW1150 Keuzemodule: religie, zingeving en levensbeschouwing 110905/1386/1920/1/29
Studiegids

61LLW1150 Keuzemodule: religie, zingeving en levensbeschouwing 1

10905/1386/1920/1/29
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Avondtraject educatieve bacheloropleiding voor lager onderwijs, trajectschijf 1
  Keuzepakket:
  • 1 LLW - Keuzemodule
  Opleidingseenheid:
  • Inhoudelijke en didactische competenties
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Theoretisch
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Coördinator: Desiron Sarah
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Cursus en leermaterialen via Blackboard.

Contacturen

Begeleid zelfstandig werk18,00 uren
Begeleide kennisverwerving12,00 uren
Zelfstudie60,00 uren

Begincompetenties

Er zijn geen specifieke begintermen.

Wel wordt er van de student (1) de openheid verwacht om te communiceren over de eigen levensbeschouwing en (2) de bereidheid om kritisch en constructief om te gaan met de eigen levensbeschouwing in ontmoeting met anderen.

Eindcompetenties

Coach ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Coach:Begeleidt autonoom kinderen bij hun leer- en ontwikkelingsproces. Vertrekkende vanuit de beginsituatie van de klasgroep en de individuele leerling en de eindtermen en leerplannen formuleert hij concrete doelstellingen en selecteert hij de passende leerinhouden, leermiddelen, werk- en groeperingsvormen. Hij kiest geschikte differentiatie-, evaluatie- en remediëringsmethodes. ALG,BG,BS
Inhoudelijk expert ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Inhoudelijk expert: Beheerst de leerstof voor Nederlands, Frans, wiskunde, wereldoriëntatie, lichamelijke opvoeding, muzische vorming en de leergebiedoverschrijdende thema’s leren leren, sociale vaardigheden, actualiteit en ICT en vertaalt deze weloverwogen in leerinhouden- en activiteiten. Hij volgt kritisch recente ontwikkelingen op en beschikt over de nodige strategieën m.b.t. levenslang leren. ALG,BG,BS
Communicator ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Communicator: Gebruikt het Standaardnederlands in een passend register wanneer hij communiceert met leerlingen, ouders, collega’s en derden. Hij beheerst de technieken van taalontwikkelend lesgeven en past ze toe. Hij kan vlot gebruik maken van academisch Nederlands bij het reflecteren en communiceren over onderwijsgerelateerde thema’s. ALG,BG,BS
Lid van de samenleving ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
LID VAN DE SAMENLEVING: Informeert zich over en denkt kritisch en met een open geest na over actuele thema’s en maatschappelijke ontwikkelingen. Hij kan daardoor deelnemen aan het debat over onderwijskundige thema’s en de rol van de leraar in de samenleving, ook in internationaal perspectief. ALG,BG,BS
Rolmodel ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Rolmodel: Toont tijdens iedere interactie spontaan aan te beschikken over aan zijn rol aangepaste sociaal-emotionele competenties als verantwoordelijkheidszin, engagement, empathie en een open en kritische houding. ALG,BG,BS

Doelstellingen

Coach

De student kan de levensbeschouwelijke diversiteit die aanwezig is binnen een klasgroep detecteren en omschrijven hoe hiermee in de lessen r.-k. godsdienst rekening gehouden wordt.
De student kan verschillende modellen van levensbeschouwelijk onderwijs van elkaar onderscheiden en leermiddelen selecteren die aansluiten bij het model van levensbeschouwelijke ontwikkeling.

Inhoudelijk expert

De student kan de onderwerpen Ethiek, Schepping en Pasen kaderen en zinvol met kinderen ter sprake brengen.

De student kan persoonlijke levensbeschouwelijke standpunten kaderen aan een achterliggend mens- en wereldbeeld.

Communicator

De student kan letterlijk van symbolisch taalgebruik onderscheiden.

De student kan communiceren volgens de BACA-normen.

Lid van de samenleving

De student kan een beredeneerd standpunt innemen in actuele discussies over de levensbeschouwelijke vakken in het Vlaamse onderwijs en de de bredere samenleving.

Rolmodel

De student kan respectvol omgaan met levensbeschouwing en uit levensbeschouwelijke verhalen, levensvragen halen.
De student kan zich op een open en empathische manier inleven in het levensverhaal van de ander.
De student kan voor zijn eigen levensbeschouwelijke keuzes uitkomen.
De student kan omgaan met levensbeschouwelijk tegenstellingen door een respectvolle houding en vanuit een theoretisch kader van letterlijk versus symbolisch geloof

Leerinhouden

1. Godsdienst, religie, zingeving en levensbeschouwing - Inleiding
2. Juridisch kader van levensbeschouwelijk onderwijs in Vlaanderen vanuit actuele casussen
3. Visies op levensbeschouwelijk leren in het kader van modern godsdienstonderwijs.

4. Kerkelijk jaar en Pasen
5. Kennismaking met de lesvoorbereiding en lesopbouw van de godsdienstles
6. Verbondenheid met natuur en cultuur, Scheppingsdenken
7. Gevoeligheid voor goed en kwaad, ethiek.
8. Bijbelverhalen vanuit verschillende werkvormen: Godly play, symboolpanelen, bibliodrama.
9. Levensbeschouwelijke verhalen, levensbeschouwelijke posities en perspectiefwissel.


Begeleiding

Feedback bij leervorderingen op Blackboard

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
junimondeling gesloten boek examen40,00
juniindividuele opdracht60,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septmondeling gesloten boek examen40,00
aug/septindividuele opdracht60,00

Evaluatie: voorwaarden

De studenten dienen de individuele opdrachten tijdig in te leveren volgens de richtlijnen die ze terugvinden op Blackboard.

De studenten nemen deel aan elke individuele opdracht  zoals beschreven in de richtlijnen op Blackboard.

De studenten hebben de schriftelijke bewijzen voor de stagevorderingen Godsdienst correct en volledig verzameld op EPOS. Studenten vinden hierover richtlijnen in het document: 'Handleiding RZL traject: Stage', dat ze kunnen raadplegen op Blackboard.
Voor leerkrachten is het belangrijk dat ze zich goed kunnen uitdrukken. Daarom houden we bij elke evaluatie rekening met je taalgebruik. Specifiek hanteren we de BACA-normen (Begrijpelijk, Aantrekkelijk, Correct, Aangepast)

Evaluatie: gevolgen

- Studenten die één of meerdere individuele opdrachten niet tijdig en conform de richtlijnen op BB indienen, ontvangen een 0 voor dit vak.

- Voldoet je (gesproken) tekst niet aan de BACA-normen, verlies je maximum 10% van de punten.

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Leergesprek
 • W- Onderwijsleergesprek
 • W- Portfolio
 • W- Zelfstudie
 • W- Interactie-/responsiecollege
 • W- Demonstratie

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.