Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
61LSO1070 RZL: religie, zingeving en levensbeschouwing 14683/1387/1920/1/31
Studiegids

61LSO1070 RZL: religie, zingeving en levensbeschouwing 1

4683/1387/1920/1/31
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Educatieve bacheloropleiding voor secundair onderwijs, trajectschijf 1
  Opleidingseenheid:
  • Facultatief opleidingsonderdeel
 • Educatieve bacheloropleiding voor secundair onderwijs (verkort)
 • Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend HB-ECO)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag vervangen worden door een ANDER opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Theoretisch
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Coördinator: Hermans Theo
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Contacturen

Werkcollege20,00 uren

Doelstellingen

1. De student kan de eigenheid aantonen van het mensbeeld in de joods-christelijke openbaring.

2. De student kan nadenken over het christelijk geloof rekening houdend met de multireligieuze en pluralistische context waarbinnen leerkrachten hun leerlingen begeleiden.

3. De student kan een pedagogische interpretatie geven van de Abraham-cyclus in Genesis.

4. De student kan een inhoudelijke meerwaarde bieden aan de leerlingen wanneer het onderwerp "geloof" ter sprake komt in zijn vak.

5. De student kan teksten uit de joods-christelijke openbaring confronteren met kunst.

6. De student kan een begrijpelijke, aangepaste, correcte en aantrekkelijke mondelinge en schriftelijke taal hanteren.


Leerinhouden

Thema 1: Geloven in de mens. Een pedagogische en gelovige grondhouding confronteert de student vanuit fragmenten uit Bijbel, literatuur, filosofie, hedendaagse muziek en film met het niet-evidente van de mens als Mens: iemand die zijn leven lukt door in zijn onvervreemdbare waardigheid te leven voor de anderen. Een Bijbelse reflectie verheldert hoe de goddelijke oorsprong van dit waardig leven voor de anderen in de joods-christelijke traditie wordt begrepen. Het geloof in de Godmens Christus is voor de christenen de sleutel om dit “leven als Mens door leven te geven” te verstaan en in praktijk te brengen.

Thema 2: Geloven: je ziet wat je niet ziet doet de student nadenken over geloven als over een manier van kijken. De student staat stil bij de rol van het onzichtbare in het leven van elke dag en in het klasgebeuren. Filmfragmenten en opdrachten bieden de kans het fascinerende van het onzichtbare op het spoor te komen en waar te nemen als een uitdaging voor wie onderwijst. Het belang van empathische en holistische alertheid als basisattitudes wordt duidelijker.

Thema 3: Geloven: van iets en iemand naar een uniek Iemand. Monotheïsme: Abraham en de unieke God. Met thema 3 besteedt RZL 1 uitdrukkelijk aandacht aan de multireligieuze context waarbinnen leerkrachten actief zijn (cfr. RZL 1 / Doelstellingen / 1). In Vlaanderen wordt de godsdienstige horizon van de leerlingen voornamelijk bepaald door de drie monotheïstische godsdiensten: het jodendom, het christendom en de islam. Het geloof in één God brengen ze alle drie in verband met de figuur van Abraham. De student exploreert de Abraham-cyclus in het Bijbelboek Genesis hoofdstukken 12-25. Hij ontdekt hoe Abraham inspiratiebron is voor schilderkunst en poëzie. Er wordt stilgestaan bij de plaats van het offer van Abraham in de joodse, christelijke en islamitische eredienst.

Thema 4: Geloven in het “leer-kracht” zijn voor de leerling. Wat zijn religie, zingeving of levensbeschouwing ook is, vanuit zijn professioneel bezig zijn gelooft de leerkracht in de groei van de leerling en is hij voor deze groei bereidt niet alleen zijn kennis maar ook zichzelf te investeren. Thema 4 biedt de student denkstof om de eigen diepere motivatie beter in het vizier te krijgen.

Begeleiding

Feedback bij leervorderingen.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodemondeling gesloten boek examen100,00(resultaat in juni)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septmondeling gesloten boek examen100,00

Evaluatie: voorwaarden

LESSEN
De student dient in elke les aanwezig te zijn en elke afwezigheid te wettigen.

INLEVEREN INDIVIDUEEL WERKSTUK
De student dient het werkstuk tijdig in te leveren volgens de richtlijnen op Blackboard.TAALGEBRUIK

Voor leraren is het belangrijk dat ze zich goed kunnen uitdrukken. Daarom wordt bij elke evaluatie rekening gehouden met het taalgebruik van de student.

Evaluatie: gevolgen

LESSEN
Indien de student twee lessen ongewettigd afwezig is, kan hij geen examen afleggen.

INLEVEREN INDIVIDUEEL WERKSTUK
In geval van niet of laattijdig inleveren van het werkstuk, ontvangt de student 0 voor dit examendeel.

TAALGEBRUIK

Het taalgebruik wordt geëvalueerd volgens de BACA-normen: Begrijpelijk, Aangepast, Correct en Aantrekkelijk. Voldoet de (mondelinge en/of schriftelijke) taal niet aan de normen, dan verliest de student maximum 10% van de punten.


Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Leertaak
 • W- Presentatie

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.