Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
63LSO1070 RZL: religie, zingeving en levensbeschouwing 34674/1387/1920/1/16
Studiegids

63LSO1070 RZL: religie, zingeving en levensbeschouwing 3

4674/1387/1920/1/16
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Educatieve bacheloropleiding voor secundair onderwijs, trajectschijf 3
 • Educatieve bacheloropleiding voor secundair onderwijs (verkort)
 • Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend HB-ECO)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag vervangen worden door een ANDER opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Coördinator: Hermans Theo
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

 1. Dirk DE BOE, Bernard LERNOUT, Pieter SPRANGERS, Edushock. Breinoptimizer voor leren in de toekomst, Lannoo Campus/ Scriptum, 2011.
 2. Patrick LATEUR, De Regel van Benedictus, Lannoo, 2010.
 3. Rick TIMMERMANS, Hunkeren naar rust, Ten Have, 2012

Contacturen

Begeleid zelfstandig werk10,00 uren
Werkcollege10,00 uren

Eindcompetenties

BEROEPSATTITUDES ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Beslissingsvermogen: durven een standpunt in te nemen of tot een handeling over te gaan, en er ook de verantwoordelijkheid voor dragenALG,BG,BS
Relationele gerichtheid: in contacten met anderen kenmerken van echtheid, aanvaarding, empathie en respect tonen.ALG,BG,BS
Kritische ingesteldheid: bereid zijn zichzelf en zijn omgeving ter discussie te stellen, de waarde van een bewering of een feit, de wenselijkheid en haalbaarheid van een vooropgesteld doel te verifiëren, alvorens een stelling in te nemen.ALG,BG,BS
Leergierigheid: actief zoeken naar situaties om zijn competentie te verbreden en te verdiepen.ALG,BG,BS
Organisatievermogen: erop gericht zijn de taken zo te plannen, te coördineren en te delegeren, dat het beoogde doel op een efficiënte manier bereikt kan worden.ALG,BG,BS
Verantwoordelijkheidszin: zich verantwoordelijk voelen voor de school als geheel en het engagement aangaan om een positieve ontwikkeling van het kind te bevorderen.ALG,BG,BS
Flexibiliteit: bereid zijn zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, zoals middelen, doelen, mensen en procedures.ALG,BG,BS

Doelstellingen

1. De student kan vanuit de leerstof inzichten aanbrengen over zelfopvoeding en over begeleiding van leerlingen.
2. De student kan het verband leggen tussen geloven als leerproces en het levenslang leren van een leerkracht.
3. De student kan zich een mening vormen over zijn verantwoordelijkheid als leerkracht in een geglobaliseerde en snel veranderende wereld.
4. De student kan, vanuit de bestudeerde christelijke teksten, de gevonden spirituele inspiratie voor het onderwijzen verwoorden.
5. De student kan een begrijpelijke, aangepaste, correcte en aantrekkelijke mondelinge en schriftelijke taal hanteren.

Leerinhouden

 
Een anthologie van teksten stimuleert de reflectie van de student over het "onderwijzigen" morgen.

Voor de leerkracht relevante thema’s als: levenslang leren; globalisering/ glokalisering; geloven als een leerschool; ecologie en onderwijs; God als Leer-kracht; creatief teamwork; monnikenwijsheid voor leerkrachten; zelfkennis… worden besproken.

Film- en muziekfragmenten helpen de student de lesinhoud breder te plaatsen.

Begeleiding

Feedback bij leervorderingen.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodemondeling gesloten boek examen80,00Resultaat in januari
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septmondeling gesloten boek examen80,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
januariindividuele opdracht20,00Het cijfer van de eerste examenkans wordt overgedragen naar de tweede examenkans

Evaluatie: voorwaarden

LESSEN
De student dient in elke les aanwezig te zijn en elke afwezigheid te wettigen.

INLEVEREN INDIVIDUEEL WERKSTUK
De student dient het werkstuk tijdig in te leveren volgens de richtlijnen op Blackboard.

TAALGEBRUIK
Voor leraren is het belangrijk dat ze zich goed kunnen uitdrukken. Daarom wordt bij elke evaluatie rekening gehouden met het taalgebruik van de student.

Evaluatie: gevolgen

LESSEN
Indien de student twee lessen ongewettigd afwezig is, kan hij geen examen afleggen.

INLEVEREN INDIVIDUEEL WERKSTUK
In geval van niet of laattijdig inleveren van het werkstuk, ontvangt de student 0 voor dit examendeel.

TAALGEBRUIK
Het taalgebruik wordt geëvalueerd volgens de BACA-normen: Begrijpelijk, Aangepast, Correct en Aantrekkelijk. Voldoet de (mondelinge en/of schriftelijke) taal niet aan de normen, dan verliest de student maximum 10% van de punten.

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Leertaak
 • W- Presentatie

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.