Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
63EDU1170 Schoolloopbaanbegeleider11952/1387/1920/1/21
Studiegids

63EDU1170 Schoolloopbaanbegeleider

11952/1387/1920/1/21
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Educatieve bacheloropleiding voor secundair onderwijs, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • 3 LSO - Keuzemodule
 • Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend HB-ECO)
  Keuzepakket:
  • 3 LSO/HB-ECO - Keuzemodule
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag vervangen worden door een ANDER opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Janssen Claudia, Munters Lieselotte
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Alle leermaterialen worden ter beschikking gesteld via het elektronisch leerplatform Blackboard.

Tijdens de stage kunnen er (beperkte) kosten zijn op vlak van drukwerk of aankoop van didactisch materiaal. Deze kosten zijn afhankelijk van de situatie en de gekozen methodieken.

Contacturen

Begeleid zelfstandig werk20,00 uren
Begeleide kennisverwerving20,00 uren
Stage30,00 uren
Zelfstudie110,00 uren

Begincompetenties

De student was bij voorkeur eerder ingeschreven voor opvoedkunde 2A en 2B.

Er wordt verondersteld dat de student de structuur van het Vlaamse onderwijs kan toelichten.

Bovendien vereist dit opleidingsonderdeel enige interesse in de begeleiding van leerlingen, meer specifiek in schoolloopbaanbegeleiding.

Eindcompetenties

Educatieve bachelor in hetsecundair onderwijs ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De Educatieve Bachelor in het secundair onderwijs ontwerpt krachtige en stimulerende leeromgevingen. Hij differentieert door middel van passende werkvormen, digitale tools en evaluatiemethodieken ter ondersteuning van het leer-en ontwikkelingsproces. Hij concretiseert het zorg- en gelijke kansenbeleid van de onderwijsinstelling, met aandacht voor diversiteit en taalsensibilisering. ALG,BG,BS
De Educatieve Bachelor in het secundair onderwijs creëert vanuit een empathische en coachende grondhouding een positief leer- en leefklimaat. Hij gaat gepast om met diversiteit. Hij herkent noden op vlak van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de lerenden en speelt er gepast op in. Hij begeleidt attitudevorming en bereidt de lerenden voor op maatschappelijke participatie en het functioneren op de arbeidsmarkt. Hij coacht leerlingen in hun studie- en beroepskeuzeproces. ALG,BG,BS
De Educatieve Bachelor in het secundair onderwijs creëert een stimulerende, werkbare en veilige leef-, werk- of leerruimte. Hij gaat correct om met administratieve taken en afspraken en stemt hierover af met collega’s en de school. ALG,BG,BS
De Educatieve Bachelor in het secundair onderwijs blijft de kwaliteit van zijn onderwijs ontwikkelen. Hij reflecteert systematisch en kritisch over zijn eigen functioneren, zijn klas- en schoolpraktijk. Hij integreert inzichten van (praktijkgericht) wetenschappelijk onderzoek in zijn praktijk, voert praktijkgericht onderzoek in de eigen context uit en stuurt – in samenspraak met het schoolteam – de praktijk bij in functie van persoonlijke en professionele groei en profilering. ALG,BG,BS
BEROEPSATTITUDES ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Beslissingsvermogen: durven een standpunt in te nemen of tot een handeling over te gaan, en er ook de verantwoordelijkheid voor dragenALG,BG,BS
Relationele gerichtheid: in contacten met anderen kenmerken van echtheid, aanvaarding, empathie en respect tonen.ALG,BG,BS
Kritische ingesteldheid: bereid zijn zichzelf en zijn omgeving ter discussie te stellen, de waarde van een bewering of een feit, de wenselijkheid en haalbaarheid van een vooropgesteld doel te verifiëren, alvorens een stelling in te nemen.ALG,BG,BS
Leergierigheid: actief zoeken naar situaties om zijn competentie te verbreden en te verdiepen.ALG,BG,BS
Organisatievermogen: erop gericht zijn de taken zo te plannen, te coördineren en te delegeren, dat het beoogde doel op een efficiënte manier bereikt kan worden.ALG,BG,BS
Zin voor samenwerking: bereid zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken.ALG,BG,BS
Verantwoordelijkheidszin: zich verantwoordelijk voelen voor de school als geheel en het engagement aangaan om een positieve ontwikkeling van het kind te bevorderen.ALG,BG,BS
Flexibiliteit: bereid zijn zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, zoals middelen, doelen, mensen en procedures.ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan:

 • in eigen woorden toelichten waarom het belangrijk is om een weloverwogen studiekeuze te maken;
 • keuzeprocessen benaderen vanuit verschillende theoretische benaderingen;
 • de evolutie van studie- en beroepsoriëntatie naar levensloopbaanbegeleiding in eigen woorden toelichten;
 • het dynamisch keuzebegeleidingsmodel van Van Esbroeck in eigen woorden toelichten;
 • de verschillende keuzeacties uit het dynamisch keuzebegeleidingsmodel van Van Esbroeck herkennen in een casus;
 • het studiekeuzetakenmodel van Germeijs en Verschueren in eigen woorden toelichten;
 • de verschillende keuzetaken uit het model van Germeijs en Verschueren herkennen in een casus;
 • de beginsituatie van leerlingen op vlak van keuzebekwaamheid in kaart brengen;
 • ten minste 5 factoren opsommen die een invloed hebben op de schoolloopbaan;
 • ten minste 5 manieren opsommen waarop de school (organisatie, klassenraad, leraar, …) een invloed heeft op de schoolloopbaan;
 • de zelfdeterminatietheorie (abc-model van autonome motivatie) toepassen op studiekeuzeprocessen;
 • de link leggen tussen de identiteitsontwikkeling en het studiekeuzeproces;
 • vlot de nodige informatie opzoeken over de organisatie en de structuur van het Vlaamse onderwijs op www.onderwijskiezer.be;
 • in eigen woorden toelichten wat de leerplicht inhoudt;
 • uitleg geven over de organisatie en de structuur van het Vlaamse onderwijs en de verschillende overstapmogelijkheden aan diverse doelgroepen (ouders, leerlingen en zelfs buitenstaanders);
 • vragen van ouders met betrekking tot schoolloopbaanbegeleiding correct en in een gepast register beantwoorden;
 • de verschillende mogelijkheden voor het inrichten van flexibele leerwegen in het secundair onderwijs toelichten;
 • het leerkrediet van een student in een gegeven casus berekenen;
 • de principes van het leerkrediet uitleggen aan diverse doelgroepen (ouders, leerlingen en zelfs buitenstaanders);
 • de theorie van Maslow koppelen aan talentgericht werken;
 • in eigen woorden uitleggen wat een talent is;
 • aan de hand van verschillende methodieken talenten benoemen bij zichzelf en anderen;
 • de principes van waarderend coachen uitleggen in eigen woorden;
 • de principes van waarderend coachen toepassen binnen schoolloopbaanbegeleiding;
 • de verschillende fasen in een schoolloopbaangesprek benoemen;
 • randvoorwaarden voor een geslaagd schoolloopbaangesprek opsommen;
 • een schoolloopbaangesprek voeren met een leerling;
 • diverse bronnen en materialen raadplegen en deze gericht inzetten bij de schoolloopbaanbegeleiding, vertrekkend vanuit een analyse van de beginsituatie;
 • de rol toelichten van diverse partners die betrokken zijn bij de schoolloopbaanbegeleiding (CLB, VDAB, …);
 • beleidsvoorstellen formuleren om schoolloopbaanbegeleiding op een doordachte manier te integreren in de globale schoolwerking;

 • een correcte mondelinge en schriftelijke taal hanteren bij presentaties en opdrachten;
 • alle administratieve richtlijnen bij het organiseren en uitvoeren van de stageactiviteiten correct en stipt uitvoeren;
 • een gegeven beginsituatie analyseren en de gevolgen inschatten voor de schoolloopbaanbegeleiding;
 • de keuzebekwaamheid van leerlingen evalueren en de begeleiding op basis hiervan bijsturen;
 • een interactieve begeleidingsactiviteit uitwerken door het gebruik van creatieve werkvormen;
 • reflecteren over de keuze, de efficiëntie en de effectiviteit van de gekozen methodieken en past zijn keuzes indien nodig aan;
 • reflecteren over de eigen (mogelijke) vooroordelen, waarden, normen en interesses en is zich bewust van het (mogelijke) effect hiervan op het eigen handelen;
 • het belang en de mogelijkheden aantonen van externe hulp- en informatiebronnen;
 • de leerlingen ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen van de nodige vaardigheden om deze hulpbronnen aan te spreken en optimaal te gebruiken;
 • op een gepaste manier in interactie treden met leerlingen, stagementoren en/of anderen, zowel mondeling als schriftelijk;
 • expressief, enthousiast en motiverend in interactie gaan met leerlingen:
 • op een discrete manier omgaan met de informatie over de leerlingen;
 • de eigen aanpak toelichten aan medestudenten en stagementoren en beargumenteren;
 • kan de begeleidingsactiviteiten situeren binnen de vakoverschrijdende eindtermen ‘leren leren’.

De student is bereid om:

 • recente ontwikkelingen met betrekking tot schoolloopbaanbegeleiding op te volgen;
 • kritisch na te denken over de verantwoordelijkheden van elke individuele leraar binnen schoolloopbaanbegeleiding;

 • zich in te leven in andere denk-, gevoels- en handelingswijzen;
 • zich (professionele) handelingswijzen eigen te maken die passen binnen internationale en interculturele contexten, als professional en ook als burger;
 • het eigen handelen bij te sturen op basis van kritische reflectie.

Leerinhouden

In het opleidingsonderdeel komen onderstaande leerinhouden aan bod:

 • theoretische benaderingen van het keuzeproces;
 • het verloop van keuzeprocessen;
 • het begeleiden van keuzeprocessen, zowel klassikaal als individueel;
 • de structuur en de organisatie van het Vlaamse onderwijs (met nadruk op overgangsmomenten en -mogelijkheden);
 • flexibele leerwegen in het secundair onderwijs;
 • talentgericht werken;
 • waarderend coachen;
 • het schoolloopbaangesprek;
 • een verkenning van bestaande methodieken, materialen en technieken voor schoolloopbaanbegeleiding;
 • de rol van het CLB en andere externe partners in schoolloopbaanbegeleiding.

Voor bijkomende informatie over de concrete invulling van de stage wordt verwezen naar het elektronisch leerplatform Blackboard. 

Begeleiding

Vraaggestuurde feedback bij leervorderingen.

Begeleidingsportfolio via EPOS (stage).

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarischriftelijk open boek laptop (met internettoegang)50,00
juniportfolio50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk open boek laptop (met internettoegang)50,00
aug/septportfolio50,00

Evaluatie: voorwaarden

Bij het uitvoeren van de stage is het algemeen reglement didactische praktijk van toepassing. Dit kan gevonden worden in de gids didactische praktijk van het betreffende academiejaar. 

Het portfolio bij de stage dient ingediend te worden conform de afspraken.

Voor leraren is het belangrijk dat ze zich goed kunnen uitdrukken. Daarom houden we bij elke evaluatie rekening met je taalgebruik. Specifiek hanteren we daarvoor de BACA-normen; je taal moet Begrijpelijk, Aangepast, Correct en aantrekkelijk zijn.

Evaluatie: gevolgen

Indien het portfolio horende bij de stage niet tijdig wordt ingediend, resulteert dit automatisch in een 'nul'.

Voldoet je (mondelinge en/of schriftelijke) taal niet aan de normen, dan verlies je maximum 10% van de punten.

Onderwijsvormen

 • W- Casemethode
 • W- Discussie
 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Individuele opdracht
 • W- Onderwijsleergesprek
 • W- Stage
 • W- Zelfstudie
 • W- Portfolio

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of gedelibereerd voor 62LKO1030 Stage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LLO1090 Stage 2 OF (geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2203 Handel-burotica: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2213 Frans: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2223 Wiskunde: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2233 Engels: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2243 Geschiedenis: didactisch atelier en lesstage 2) OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2253 Informatica: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2263 Nederlands: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2273 Economie: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2283 Plastische opvoeding: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2293 Project algemene vakken: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2303 Project kunstvakken: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2311 Aardrijkskunde: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2321 Biologie: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2331 Fysica: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2341 Lichamelijke opvoeding: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2351 Bewegingsrecreatie: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2361 Niet-confessionele zedenleer: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2370 Techniek: didactisch atelier en lesstage 2) OF (geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2326 Handel-burotica: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2366 Bedrijfsorganisatie: didactisch atelier en lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2328 Frans: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2330 Wiskunde: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2332 Engels: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2334 Geschiedenis: lesstage1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2336 Informatica: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2338 Nederlands: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2340 Economie: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2342 Plastische opvoeding: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2344 Project kunstvakken: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2346 Project algemene vakken: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2348 Aardrijkskunde: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2350 Biologie: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2352 Fysica: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2354 Lichamelijke opvoeding: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2356 Bewegingsrecreatie: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2358 Niet confessionele zedenleer: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2360 Techniek: lesstage 1) .