Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
63EDU1120 Filosoferen met jongeren11665/1387/1920/1/60
Studiegids

63EDU1120 Filosoferen met jongeren

11665/1387/1920/1/60
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Educatieve bacheloropleiding voor secundair onderwijs, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • 3 LSO - Keuzemodule
 • Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend HB-ECO)
  Keuzepakket:
  • 3 LSO/HB-ECO - Keuzemodule
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag vervangen worden door een ANDER opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Coördinator: Ramaekers Rita
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Keuzemodule FMJ: mededelingen, opdrachten, leermateriaal en discussieforum.


handboek POPPELMONDE Willy en WYFELS Dany, klassevol filosoferen, handboek voor leraren, Plantyn, Mechlelen 2008

aanvullend studiemateriaal wordt ter beschikking gesteld op BB

   


Contacturen

Begeleid zelfstandig werk20,00 uren
Begeleide kennisverwerving20,00 uren
Stage30,00 uren
Zelfstudie110,00 uren

Begincompetenties

Deze keuzemodule staat open voor alle studenten met interesse in filosoferen.

Eindcompetenties

Educatieve bachelor in hetsecundair onderwijs ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De Educatieve Bachelor in het secundair onderwijs ontwerpt krachtige en stimulerende leeromgevingen. Hij differentieert door middel van passende werkvormen, digitale tools en evaluatiemethodieken ter ondersteuning van het leer-en ontwikkelingsproces. Hij concretiseert het zorg- en gelijke kansenbeleid van de onderwijsinstelling, met aandacht voor diversiteit en taalsensibilisering. ALG,BG,BS
De Educatieve Bachelor in het secundair onderwijs creëert vanuit een empathische en coachende grondhouding een positief leer- en leefklimaat. Hij gaat gepast om met diversiteit. Hij herkent noden op vlak van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de lerenden en speelt er gepast op in. Hij begeleidt attitudevorming en bereidt de lerenden voor op maatschappelijke participatie en het functioneren op de arbeidsmarkt. Hij coacht leerlingen in hun studie- en beroepskeuzeproces. ALG,BG,BS
De Educatieve Bachelor in het secundair onderwijs blijft de kwaliteit van zijn onderwijs ontwikkelen. Hij reflecteert systematisch en kritisch over zijn eigen functioneren, zijn klas- en schoolpraktijk. Hij integreert inzichten van (praktijkgericht) wetenschappelijk onderzoek in zijn praktijk, voert praktijkgericht onderzoek in de eigen context uit en stuurt – in samenspraak met het schoolteam – de praktijk bij in functie van persoonlijke en professionele groei en profilering. ALG,BG,BS
De Educatieve Bachelor in het secundair onderwijs informeert zich over en denkt kritisch en met een open geest na over actuele maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen. Dit doet hij vanuit zijn rol als leraar. ALG,BG,BS
BEROEPSATTITUDES ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Beslissingsvermogen: durven een standpunt in te nemen of tot een handeling over te gaan, en er ook de verantwoordelijkheid voor dragenALG,BG,BS
Relationele gerichtheid: in contacten met anderen kenmerken van echtheid, aanvaarding, empathie en respect tonen.ALG,BG,BS
Kritische ingesteldheid: bereid zijn zichzelf en zijn omgeving ter discussie te stellen, de waarde van een bewering of een feit, de wenselijkheid en haalbaarheid van een vooropgesteld doel te verifiëren, alvorens een stelling in te nemen.ALG,BG,BS
Leergierigheid: actief zoeken naar situaties om zijn competentie te verbreden en te verdiepen.ALG,BG,BS
Organisatievermogen: erop gericht zijn de taken zo te plannen, te coördineren en te delegeren, dat het beoogde doel op een efficiënte manier bereikt kan worden.ALG,BG,BS
Zin voor samenwerking: bereid zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken.ALG,BG,BS
Verantwoordelijkheidszin: zich verantwoordelijk voelen voor de school als geheel en het engagement aangaan om een positieve ontwikkeling van het kind te bevorderen.ALG,BG,BS
Flexibiliteit: bereid zijn zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, zoals middelen, doelen, mensen en procedures.ALG,BG,BS

Doelstellingen

Studenten begeleiden tot:

- creatieve deelnemers aan een filosofisch gesprek.

- bekwame gespreksleiders die inzicht hebben in hun eigen begeleidersgedrag en ook hun eigen leerpunten kunnen formuleren.

- gespreksleiders met oog voor de denkkracht van jongeren.

- gespreksleiders die de verbeelding en het creatief denken kunnen stimuleren.

- gespreksleiders die onderwerpen durven onderzoeken die uit de leerlingen zelf komen.

- gespreksleiders die het oordeelsvermogen van jongeren ontwikkelen.

- gespreksleiders die constructief kunnen omgaan met verschillende referentiekaders en op die manier de diversiteit bevorderen.

- gespreksleiders die het filosoferen in één of meer onderwijsvakken durven integreren.

Leerinhouden

- Wat is filosofie en filosoferen?

- Historische, pedagogische en filosofische achtergrond van FMJ en FMK.

- Het Socratisch gesprek.

- Het filosofisch gesprek: aanleiding, onderzoeksplan en metagesprek.

- De Socratische houding - naast de 'klassieke' houding van de leerkracht.

- Vragen: het gereedschap van de gespreksleider.

- Creatief denken wat is creatief denken? Waar is creatief denken belangrijk? Het creatieve proces.

- Filosoferen als deelnemer en als begeleider.Stage: de studenten leiden individueel of per 2 filosofische gesprekken in groep en/of in een stageschool of partnerschool.


Begeleiding

Feedback op leervorderingen.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
juniportfolio50,00
junimondeling open boek examen met laptop (met internettoegang)25,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septportfolio50,00De student(e) kan zijn/haar portfolio bijsturen en aanvullen.
aug/septmondeling open boek examen met laptop (met internettoegang)25,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodestage-evaluatie25,00(resultaat in juni)

Evaluatie: voorwaarden

De student(e) dient het portfolio tijdig in te leveren volgens de richtlijnen op Blackboard.

De student(e) bereidt voor en voert voldoende filosofische gesprekken uit volgens de richtlijnen op Blackboard.


De student(e) loopt stage waarbij hij/zij filosofische gesprekken leidt.Voor leraren is het belangrijk dat ze zich goed kunnen uitdrukken. Daarom houden we bij elke evaluatie rekening met je taalgebruik. We hanteren daarvoor de BACA-normen: je taal moet begrijpelijk, aangepast, correct en aantrekkelijk zijn.

Evaluatie: gevolgen

Inleveren portfolio:

In geval van niet of laattijd inleveren van het portfolio, ontvangt de student 0 voor dit examendeel.

Indien de student(e) geen of te weinig filosofische gesprekken voorbereidt en uitvoert, kan hij/zij niet slagen voor dit examendeel.


Voldoet je (mondelinge en/of schriftelijke) taal niet aan de normen, dan verlies je maximum 10% van de punten.

Onderwijsvormen

 • W- Stage
 • O- Opdrachtgestuurd onderwijs
 • W- Groepsopdracht
 • W- Individuele opdracht
 • W- Klasgesprek
 • W- Leergesprek
 • W- Gastcollege

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of gedelibereerd voor 62LKO1030 Stage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LLO1090 Stage 2 OF (geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2203 Handel-burotica: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2213 Frans: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2223 Wiskunde: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2233 Engels: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2243 Geschiedenis: didactisch atelier en lesstage 2) OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2253 Informatica: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2263 Nederlands: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2273 Economie: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2283 Plastische opvoeding: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2293 Project algemene vakken: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2303 Project kunstvakken: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2311 Aardrijkskunde: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2321 Biologie: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2331 Fysica: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2341 Lichamelijke opvoeding: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2351 Bewegingsrecreatie: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2361 Niet-confessionele zedenleer: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2370 Techniek: didactisch atelier en lesstage 2) OF (geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2326 Handel-burotica: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2366 Bedrijfsorganisatie: didactisch atelier en lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2328 Frans: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2330 Wiskunde: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2332 Engels: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2334 Geschiedenis: lesstage1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2336 Informatica: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2338 Nederlands: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2340 Economie: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2342 Plastische opvoeding: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2344 Project kunstvakken: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2346 Project algemene vakken: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2348 Aardrijkskunde: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2350 Biologie: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2352 Fysica: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2354 Lichamelijke opvoeding: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2356 Bewegingsrecreatie: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2358 Niet confessionele zedenleer: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2360 Techniek: lesstage 1) .