Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
63EDU1110 The internationalist11664/1387/1920/1/26
Studiegids

63EDU1110 The internationalist

11664/1387/1920/1/26
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Educatieve bacheloropleiding voor secundair onderwijs, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • 3 LSO - Keuzemodule
 • Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend HB-ECO)
  Keuzepakket:
  • 3 LSO/HB-ECO - Keuzemodule
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag vervangen worden door een ANDER opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Cuypers Lieve, Orye Anniek
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Academiejaar

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Ondersteunende materialen aanwezig op Blackboard

Tijdens stageperiodes kunnen er onkosten zijn op vlak van drukwerk of aankoop van didactisch materiaal. Deze kosten zijn afhankelijk van de situatie (gebruik van een handboek, afspraken over kopiëren op de stageplaats, groepsgrootte, lesonderwerp, …)

Contacturen

Begeleid zelfstandig werk20,00 uren
Begeleide kennisverwerving20,00 uren
Stage30,00 uren
Zelfstudie110,00 uren

Begincompetenties

Je hebt een basiskennis van het Engels. (CEFR A2)
Je hebt een open, kritische blik en houding.
Je hebt interesse in diversiteit, cultuuruitingen en cultuurbelevingen.
Je hebt interesse in interculturele communicatie en het (verder) ontwikkelen van intercultureel bewustzijn.
Je toont initiatief, respect en openheid in je communicatie met anderen.

Eindcompetenties

Educatieve bachelor in hetsecundair onderwijs ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De Educatieve Bachelor in het secundair onderwijs ontwerpt krachtige en stimulerende leeromgevingen. Hij differentieert door middel van passende werkvormen, digitale tools en evaluatiemethodieken ter ondersteuning van het leer-en ontwikkelingsproces. Hij concretiseert het zorg- en gelijke kansenbeleid van de onderwijsinstelling, met aandacht voor diversiteit en taalsensibilisering. ALG,BG,BS
De Educatieve Bachelor in het secundair onderwijs creëert vanuit een empathische en coachende grondhouding een positief leer- en leefklimaat. Hij gaat gepast om met diversiteit. Hij herkent noden op vlak van de lichamelijke en geestelijke gezondheid van de lerenden en speelt er gepast op in. Hij begeleidt attitudevorming en bereidt de lerenden voor op maatschappelijke participatie en het functioneren op de arbeidsmarkt. Hij coacht leerlingen in hun studie- en beroepskeuzeproces. ALG,BG,BS
De Educatieve Bachelor in het secundair onderwijs beheerst, actualiseert, verbreedt en verdiept zijn domeinspecifieke, vakinhoudelijke en vakdidactische expertise vanuit zijn passie voor het vak. Hij vertaalt deze inhouden gestructureerd en praktijkgericht naar de leerlingen en gebruikt een correcte, gepaste en uitdagende taal die de lerenden tot verdere (taal)ontwikkeling stimuleert. Hij begeleidt lerenden in hun onderwijsloopbaan vanuit zijn eigen vakexpertise. ALG,BG,BS
De Educatieve Bachelor in het secundair onderwijs creëert een stimulerende, werkbare en veilige leef-, werk- of leerruimte. Hij gaat correct om met administratieve taken en afspraken en stemt hierover af met collega’s en de school. ALG,BG,BS
De Educatieve Bachelor in het secundair onderwijs blijft de kwaliteit van zijn onderwijs ontwikkelen. Hij reflecteert systematisch en kritisch over zijn eigen functioneren, zijn klas- en schoolpraktijk. Hij integreert inzichten van (praktijkgericht) wetenschappelijk onderzoek in zijn praktijk, voert praktijkgericht onderzoek in de eigen context uit en stuurt – in samenspraak met het schoolteam – de praktijk bij in functie van persoonlijke en professionele groei en profilering. ALG,BG,BS
De Educatieve Bachelor in het secundair onderwijs werkt zowel autonoom als teamgericht met zin voor initiatief en ondernemen. Hij werkt samen en overlegt over de pedagogische en (vak)didactische opdracht en aanpak, binnen het eigen vakgebied en vakoverschrijdend. Hij neemt in het schoolteam mee de verantwoordelijkheid voor de realisatie van het pedagogisch project. Hij reflecteert met collega’s over het functioneren van het onderwijsteam. ALG,BG,BS
De Educatieve Bachelor in het secundair onderwijs informeert zich over en denkt kritisch en met een open geest na over actuele maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen. Dit doet hij vanuit zijn rol als leraar. ALG,BG,BS
BEROEPSATTITUDES ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Beslissingsvermogen: durven een standpunt in te nemen of tot een handeling over te gaan, en er ook de verantwoordelijkheid voor dragenALG,BG,BS
Relationele gerichtheid: in contacten met anderen kenmerken van echtheid, aanvaarding, empathie en respect tonen.ALG,BG,BS
Kritische ingesteldheid: bereid zijn zichzelf en zijn omgeving ter discussie te stellen, de waarde van een bewering of een feit, de wenselijkheid en haalbaarheid van een vooropgesteld doel te verifiëren, alvorens een stelling in te nemen.ALG,BG,BS
Leergierigheid: actief zoeken naar situaties om zijn competentie te verbreden en te verdiepen.ALG,BG,BS
Organisatievermogen: erop gericht zijn de taken zo te plannen, te coördineren en te delegeren, dat het beoogde doel op een efficiënte manier bereikt kan worden.ALG,BG,BS
Zin voor samenwerking: bereid zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken.ALG,BG,BS
Verantwoordelijkheidszin: zich verantwoordelijk voelen voor de school als geheel en het engagement aangaan om een positieve ontwikkeling van het kind te bevorderen.ALG,BG,BS
Flexibiliteit: bereid zijn zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, zoals middelen, doelen, mensen en procedures.ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan eigen systemen en perspectieven kritisch benaderen, in vraag stellen, verbreden en verdiepen. (IIC*)
De student kan adequaat communiceren in een context waar interculturaliteit/diversiteit centraal staat. (IIC*)
De student kan zelfstandig en met de nodige verantwoordelijkheidszin functioneren (stage TI-2weken). (IIC*)
De student kan zijn/haar intercultureel bewustzijn verbreden en verdiepen en op een adequate, respectvolle manier omgaan met gelijkenissen en verschillen in culturen en culturele uitingen en contexten (stage TI-2 weken). (IIC*)
De student kan verantwoordelijkheid nemen, creativiteit en kritische (zelf)reflectie hanteren (stage TI-2 weken). (IIC*)

IIC-Competenties*:

Openheid, herkenning en respect: zich inleven in andere denk-, gevoels- en handelingswijzen

Interculturele en internationale curiositeit en goesting: (blijvend) nieuwe interculturele en internationale ervaringen willen aangaan en interculturele en internationale kennis willen opdoen.
Interculturele en internationale kennis: interculturele en internationale kennis verwerven, zowel algemeen, taalkundig, als in het vakdomein, en dit toepassen in interculturele en internationale contexten.
Weerbaarheid: bij interculturele interactie kunnen omgaan met confrontaties en botsingen, en in samenwerking tot een oplossing komen.
Flexibiliteit: zich (professionele) handelingswijzen eigen maken die passen binnen internationale en interculturele contexten, als professional en ook als burger.
Communicatieve vaardigheid: verschillende communicatiestijlen en talen hanteren om efficiënt en respectvol te communiceren in een interculturele en internationale context, als professional en ook als burger.
Kritisch bewustzijn: het eigen handelen bijsturen op basis van kritische reflectie.
Multiperspectiviteit: verschillende referentiekaders hanteren; verschillende denk- en handelingswijzen die eigen zijn aan een cultuur incorporeren. Hiermee rekening houdend effectief handelen in dagelijkse en professionele situaties.

Leerinhouden

Oriëntatie interculturaliteit:
-wat is interculturaliteit?
-verschillende visies/modellen op (inter)culturaliteit
-kristische en open houding tov culturele modellen
-exploreren/tips voor (interculturele)communicatie
-een open en kritische blik op onderwijs vanuit intercultureel perspectief.

Differentiatie:
-inhouden verder afhankelijk van keuze bestemming (zuidstage of Erasmus (Belgica))

Praktijkcomponent (gedifferentieerd) - stage TI (focus op interculturele context)

1. in combinatie met een reguliere stage - semester 2 (keuze stage TI in semester 1 of 2) 

2. in combinatie met een internationale stage (Erasmus (Belgica) & zuidstage) - semester 2 (stage TI in semester 2)

3. in combinatie met een internationale study (Erasmus) - semester 1 (stage TI in semester 2) 


Begeleiding

Feedback bij leervorderingen

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodeportfolio100,00(resultaat in juni)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septindividuele opdracht100,00

Evaluatie: voorwaarden

Verplichte aanwezigheid tijdens lessen (semester 1) tenzij Erasmus studie in semester 1 - aangepast Mobility Window;
Afwezigheid kan gestaafd worden met geldig doktersattest.

Evaluatie: gevolgen

Indien gewettigd afwezig zelf leerstof inhalen en/of individuele opdracht;
Indien ongewettigd afwezig volgt er geen herkansing voor de individuele opdracht.

Onderwijsvormen

 • O- Opdrachtgestuurd onderwijs
 • W- Individuele opdracht
 • W- Interactie-/responsiecollege
 • W- Gastcollege
 • W- Stage
  Extra informatie: presentatie tijdens de examenperiode

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of gedelibereerd voor 62LKO1030 Stage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LLO1090 Stage 2 OF (geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2203 Handel-burotica: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2213 Frans: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2223 Wiskunde: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2233 Engels: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2243 Geschiedenis: didactisch atelier en lesstage 2) OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2253 Informatica: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2263 Nederlands: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2273 Economie: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2283 Plastische opvoeding: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2293 Project algemene vakken: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2303 Project kunstvakken: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2311 Aardrijkskunde: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2321 Biologie: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2331 Fysica: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2341 Lichamelijke opvoeding: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2351 Bewegingsrecreatie: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2361 Niet-confessionele zedenleer: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2370 Techniek: didactisch atelier en lesstage 2) OF (geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2326 Handel-burotica: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2366 Bedrijfsorganisatie: didactisch atelier en lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2328 Frans: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2330 Wiskunde: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2332 Engels: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2334 Geschiedenis: lesstage1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2336 Informatica: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2338 Nederlands: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2340 Economie: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2342 Plastische opvoeding: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2344 Project kunstvakken: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2346 Project algemene vakken: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2348 Aardrijkskunde: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2350 Biologie: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2352 Fysica: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2354 Lichamelijke opvoeding: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2356 Bewegingsrecreatie: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2358 Niet confessionele zedenleer: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2360 Techniek: lesstage 1) .