Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
63EDU1050 STEM voor 10 tot 15-jarigen11658/1387/1920/1/16
Studiegids

63EDU1050 STEM voor 10 tot 15-jarigen

11658/1387/1920/1/16
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Educatieve bacheloropleiding voor secundair onderwijs, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • 3 LSO - Keuzemodule
 • Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend HB-ECO)
  Keuzepakket:
  • 3 LSO/HB-ECO - Keuzemodule
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag vervangen worden door een ANDER opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Grochowczak Sandra, Hammels Caroline, Vanormelingen Mieke
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Studiemateriaal wordt via Blackboard ter beschikking gesteld.

Contacturen

Begeleid zelfstandig werk20,00 uren
Begeleide kennisverwerving20,00 uren
Stage30,00 uren
Zelfstudie110,00 uren

Begincompetenties

Beschikken over elementaire inzichten en algemene vaardigheden voor wetenschappen en wiskunde

Eindcompetenties

Educatieve bachelor in hetsecundair onderwijs ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De Educatieve Bachelor in het secundair onderwijs ontwerpt krachtige en stimulerende leeromgevingen. Hij differentieert door middel van passende werkvormen, digitale tools en evaluatiemethodieken ter ondersteuning van het leer-en ontwikkelingsproces. Hij concretiseert het zorg- en gelijke kansenbeleid van de onderwijsinstelling, met aandacht voor diversiteit en taalsensibilisering. ALG,BG,BS
De Educatieve Bachelor in het secundair onderwijs beheerst, actualiseert, verbreedt en verdiept zijn domeinspecifieke, vakinhoudelijke en vakdidactische expertise vanuit zijn passie voor het vak. Hij vertaalt deze inhouden gestructureerd en praktijkgericht naar de leerlingen en gebruikt een correcte, gepaste en uitdagende taal die de lerenden tot verdere (taal)ontwikkeling stimuleert. Hij begeleidt lerenden in hun onderwijsloopbaan vanuit zijn eigen vakexpertise. ALG,BG,BS
De Educatieve Bachelor in het secundair onderwijs creëert een stimulerende, werkbare en veilige leef-, werk- of leerruimte. Hij gaat correct om met administratieve taken en afspraken en stemt hierover af met collega’s en de school. ALG,BG,BS
De Educatieve Bachelor in het secundair onderwijs blijft de kwaliteit van zijn onderwijs ontwikkelen. Hij reflecteert systematisch en kritisch over zijn eigen functioneren, zijn klas- en schoolpraktijk. Hij integreert inzichten van (praktijkgericht) wetenschappelijk onderzoek in zijn praktijk, voert praktijkgericht onderzoek in de eigen context uit en stuurt – in samenspraak met het schoolteam – de praktijk bij in functie van persoonlijke en professionele groei en profilering. ALG,BG,BS
De Educatieve Bachelor in het secundair onderwijs communiceert doelgericht en aangepast en werkt samen met externe partners om het welbevinden en/of de leerkansen van de lerenden te verhogen. Hij bouwt een breed netwerk uit. ALG,BG,BS
BEROEPSATTITUDES ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Beslissingsvermogen: durven een standpunt in te nemen of tot een handeling over te gaan, en er ook de verantwoordelijkheid voor dragenALG,BG,BS
Relationele gerichtheid: in contacten met anderen kenmerken van echtheid, aanvaarding, empathie en respect tonen.ALG,BG,BS
Kritische ingesteldheid: bereid zijn zichzelf en zijn omgeving ter discussie te stellen, de waarde van een bewering of een feit, de wenselijkheid en haalbaarheid van een vooropgesteld doel te verifiëren, alvorens een stelling in te nemen.ALG,BG,BS
Leergierigheid: actief zoeken naar situaties om zijn competentie te verbreden en te verdiepen.ALG,BG,BS
Organisatievermogen: erop gericht zijn de taken zo te plannen, te coördineren en te delegeren, dat het beoogde doel op een efficiënte manier bereikt kan worden.ALG,BG,BS
Zin voor samenwerking: bereid zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken.ALG,BG,BS
Verantwoordelijkheidszin: zich verantwoordelijk voelen voor de school als geheel en het engagement aangaan om een positieve ontwikkeling van het kind te bevorderen.ALG,BG,BS
Flexibiliteit: bereid zijn zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, zoals middelen, doelen, mensen en procedures.ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan het onderscheid tussen basisdoelstellingen en uitbreiding motiveren op basis van de beginsituatie van de leerling en het leerplan.

De student kan in functie van de lesdoelen gepaste leermiddelen kiezen en aanpassen.

De student kan een motiverende leeromgeving ontwerpen vanuit autentieke en actuele contexten (ook vanuit de actualiteit).

De student kan flexibel gebruik maken van domeinspecifieke kennis en vaardigheden voor het leergebied 'wetenschappen en techniek' binnen STEM

De student verwerft kennis over en inzicht in STEM en computationeel denken.

De student kan de vakdidactiek / vakdidactische uitgangspunten correct toepassen.

De student kan recente artikels uit vakliteratuur raadplegen en de verworven inzichten aanwenden.

De student kan multimedia functioneel gebruiken.

De student kan op een functionele manier digitale leermiddelen integreren in het (gedifferentieerde) lesaanbod.


Openheid, herkenning en respect: zich inleven in andere denk-, gevoels- en handelingswijzen (IIC)
Interculturele en internationale curiositeit en goesting: (blijvend) nieuwe interculturele en internationale ervaringen willen aangaan en interculturele en internationale kennis willen opdoen. (IIC)
Interculturele en internationale kennis: interculturele en internationale kennis verwerven, zowel algemeen, taalkundig, als in het vakdomein, en dit toepassen in interculturele en internationale contexten. (IIC)
Communicatieve vaardigheid: verschillende communicatiestijlen en talen hanteren om efficiënt en respectvol te communiceren in een interculturele en internationale context, als professional en ook als burger. (IIC)

Leerinhouden

- Wat is STEM?
- Het doorlopen/uitvoeren van een STEM-project
- Het leren ontwikkelen van een STEM-project in multidiciplinair team van studenten education
- Testen van het ontwikkelde project
- Samenwerken in een multidicipilair team

Begeleiding

Tussentijds feedback bij projectvoorbereiding en feedback bij projectuitvoering.

Peerevaluatie

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodepermanente evaluatie85,00Proces-en productevaluatie project. (resultaat in juni)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septmondeling open boek examen met laptop (met internettoegang)85,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodepermanente evaluatie15,00attitudes en vaardigheden tijdens de keuzemodule (resultaat in juni)

Evaluatie: voorwaarden

De student dient de opdrachten voor permanente evaluatie tijdig in te leveren volgens de richtlijnen op Blackboard.
Gezien voortdurend gewerkt wordt met projecten en groepswerken is aanwezigheid in de les verplicht. Elke afwezigheid dient gewettigd te worden. Bij een gewettigde afwezigheid kan de student een vervangopdracht krijgen. Het niet uitvoeren van een vervangopdracht telt als een ongewettigde afwezigheid.

Voor leraren is het belangrijk dat ze zich goed kunnen uitdrukken. Daarom houden we bij elke evaluatie rekening met je taalgebruik.

Specifiek hanteren we de BACA-normen (Begrijpelijk, Aangepast, correct en Aantrekkelijk ).

Evaluatie: gevolgen

Voldoet je (gesproken) tekst niet aan de BACA-normen, verlies je maximum 10% van de punten.

Bij meer dan twee ongewettigde afwezigheden, kan de student niet meer beoordeeld worden voor de permanente evaluatie.

In geval van niet of laattijdig inleveren van een opdracht, ontvangt de student 0 voor deze opdracht.

Onderwijsvormen

 • W- Demonstratie
 • W- Excursie
 • W- Microteaching
 • W- Onderwijsleergesprek
 • W- Presentatie
 • W- Zelfstudie
 • W- Begeleidingssessie
 • W- Bedrijfsbezoek/werkplekbezoek
 • W- Practicum
 • W- Groepsopdracht

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of gedelibereerd voor 62LKO1030 Stage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LLO1090 Stage 2 OF (geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2203 Handel-burotica: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2213 Frans: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2223 Wiskunde: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2233 Engels: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2243 Geschiedenis: didactisch atelier en lesstage 2) OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2253 Informatica: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2263 Nederlands: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2273 Economie: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2283 Plastische opvoeding: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2293 Project algemene vakken: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2303 Project kunstvakken: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2311 Aardrijkskunde: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2321 Biologie: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2331 Fysica: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2341 Lichamelijke opvoeding: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2351 Bewegingsrecreatie: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2361 Niet-confessionele zedenleer: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2370 Techniek: didactisch atelier en lesstage 2) OF (geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2326 Handel-burotica: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2366 Bedrijfsorganisatie: didactisch atelier en lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2328 Frans: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2330 Wiskunde: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2332 Engels: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2334 Geschiedenis: lesstage1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2336 Informatica: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2338 Nederlands: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2340 Economie: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2342 Plastische opvoeding: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2344 Project kunstvakken: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2346 Project algemene vakken: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2348 Aardrijkskunde: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2350 Biologie: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2352 Fysica: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2354 Lichamelijke opvoeding: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2356 Bewegingsrecreatie: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2358 Niet confessionele zedenleer: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2360 Techniek: lesstage 1) .