Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
63EDU1010 Meertaligheid11654/1387/1920/1/74
Studiegids

63EDU1010 Meertaligheid

11654/1387/1920/1/74
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Educatieve bacheloropleiding voor secundair onderwijs, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • 3 LSO - Keuzemodule
 • Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend HB-ECO)
  Keuzepakket:
  • 3 LSO/HB-ECO - Keuzemodule
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag vervangen worden door een ANDER opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Coördinator: Reekmans Karen
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Studiematerialen en opdrachten worden aangeboden via Blackboard.

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
Vertaalde verbeeldingVerplicht€ 20,00
 • Auteur: K. Reekmans - C. Roden -k. Nauwelaerts
 • Uitgever: Garant
 • Editie: laatse 2018
 • ISBN-nr: 978-90-441-3540-4
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Begeleid zelfstandig werk20,00 uren
Begeleide kennisverwerving20,00 uren
Stage30,00 uren
Zelfstudie110,00 uren

Eindcompetenties

Educatieve bachelor in hetsecundair onderwijs ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De Educatieve Bachelor in het secundair onderwijs ontwerpt krachtige en stimulerende leeromgevingen. Hij differentieert door middel van passende werkvormen, digitale tools en evaluatiemethodieken ter ondersteuning van het leer-en ontwikkelingsproces. Hij concretiseert het zorg- en gelijke kansenbeleid van de onderwijsinstelling, met aandacht voor diversiteit en taalsensibilisering. ALG,BG,BS
De Educatieve Bachelor in het secundair onderwijs blijft de kwaliteit van zijn onderwijs ontwikkelen. Hij reflecteert systematisch en kritisch over zijn eigen functioneren, zijn klas- en schoolpraktijk. Hij integreert inzichten van (praktijkgericht) wetenschappelijk onderzoek in zijn praktijk, voert praktijkgericht onderzoek in de eigen context uit en stuurt – in samenspraak met het schoolteam – de praktijk bij in functie van persoonlijke en professionele groei en profilering. ALG,BG,BS
De Educatieve Bachelor in het secundair onderwijs communiceert doelgericht en aangepast en werkt samen met externe partners om het welbevinden en/of de leerkansen van de lerenden te verhogen. Hij bouwt een breed netwerk uit. ALG,BG,BS
De Educatieve Bachelor in het secundair onderwijs neemt deel aan het maatschappelijke debat over onderwijskundige thema’s en de rol van de leraar in de samenleving, ook in een internationaal perspectief. Hij neemt maatschappelijke verantwoordelijkheid op. Hij documenteert zich over zijn rechtspositie en die van de lerenden. ALG,BG,BS
BEROEPSATTITUDES ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Beslissingsvermogen: durven een standpunt in te nemen of tot een handeling over te gaan, en er ook de verantwoordelijkheid voor dragenALG,BG,BS
Relationele gerichtheid: in contacten met anderen kenmerken van echtheid, aanvaarding, empathie en respect tonen.ALG,BG,BS
Kritische ingesteldheid: bereid zijn zichzelf en zijn omgeving ter discussie te stellen, de waarde van een bewering of een feit, de wenselijkheid en haalbaarheid van een vooropgesteld doel te verifiëren, alvorens een stelling in te nemen.ALG,BG,BS
Leergierigheid: actief zoeken naar situaties om zijn competentie te verbreden en te verdiepen.ALG,BG,BS
Organisatievermogen: erop gericht zijn de taken zo te plannen, te coördineren en te delegeren, dat het beoogde doel op een efficiënte manier bereikt kan worden.ALG,BG,BS
Zin voor samenwerking: bereid zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken.ALG,BG,BS
Verantwoordelijkheidszin: zich verantwoordelijk voelen voor de school als geheel en het engagement aangaan om een positieve ontwikkeling van het kind te bevorderen.ALG,BG,BS
Flexibiliteit: bereid zijn zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, zoals middelen, doelen, mensen en procedures.ALG,BG,BS

Doelstellingen

ROL: BEGELEIDER VAN LEER- EN ONTWIKKELINGSPROCESSEN
De student kan
• jonge kinderen nieuwsgierig maken voor andere talen en culturen door (vakoverschrijdend) aan talensensibilisering te doen.
• bestaande materialen voor taalinitiatie kritisch beoordelen op bruikbaarheid en nieuwe leerpakketten uitwerken tot een betekenisvolle en interactieve leercontext gekoppeld aan de leefwereld van het jonge kind.
• verhalen expressief vertellen en geschikte (authentieke) materialen selecteren bruikbaar voor taalontwikkelend lesgeven in meertalige basisscholen.
• activiteiten voor talensensibilisering, taalinitiatie en meertalig onderwijs uitwerken en uitvoeren met voldoende taalbeheersing van het Nederlands en een moderne vreemde taal. 
• samen met internationale inkomende studenten en de lerarenopleiding in Luik een proefles uitwerken die in taalheterogene groepen wordt uitgevoerd in de basisschool. (IIC)
• met een open houding observeren in meertalige scholen en er een ervaringsstage uitvoeren.

ROL: INNOVATOR EN ONDERZOEKER
• kritisch reflecteren op zijn didactisch handelen en vernieuwende inzichten uit de (inter)nationale literatuur beoordelen i.f.v. de eigen onderwijspraktijk. (IIC)

ROL: PARTNER VAN EXTERNEN
• tijdens groepsoverleg met studenten van een andere opleiding en/of taalgemeenschap respectvol communiceren, duidelijke afspraken overeenkomen en zijn didactische deskundigheid optimaliseren. (IIC)

ROL: LID VAN ONDERWIJSGEMEENSCHAP
• deelnemen aan een debat i.v.m. meertalig onderwijs in Vlaanderen en Wallonië en het theoretisch kader beargumenteren binnen de Europese richtlijnen. (IIC)

Leerinhouden

Situering
De studenten verdiepen zich in werkvormen die het taalplezier en de spontane taalverwerving bevorderen. Ze leren creatief omgaan vroeg vreemdetalenonderwijs en zijn in staat de bestaande methodes kritisch te evalueren en relevante bronnen te raadplegen ter verbetering van de eigen onderwijspraktijk. Ze leren hoe meertaligheid de ontwikkeling van het jonge kind positief kan beïnvloeden.

Inhoud
- Wettelijk kader, begrippen, uitgangspunten en didactische principes i.v.m. meertalig onderwijs
- Uitwerken van eigen lesmateriaal met speelse muzische taalactiviteiten gekoppeld aan vroeg vreemdetalenonderwijs
- Analyseren handleidingen, didactisch materiaal, geluidsmateriaal, handpoppen voor meertalig onderwijs
- Microteaching en proeflesjes in het lager en kleuteronderwijs muzisch taalleren en vakoverschrijdend werken
- Kennismaking met uitwisselingsprojecten, etwinning
- Kennismaken met meertalig onderwijs door studiebezoek aan immersieschool in Wallonië.
- Discussiesessies met reguliere en internationale studenten over talensensibilisering en meertalig onderwijs waarin ervaringen gedeeld worden m.b.t. vroeg vreemdetalenonderwijs.
- Bespreken meertalige vraagstukken rekening houdend met andere (internationale) denk- en handelingswijzen m.b.t. het vakgebied en het professioneel handelen.
- Opzoeken (inter)nationale vakartikels over meertalig onderwijs.
- Ervaringsstages in meertalige basisscholen: taalinitiatie en/of vreemdetalenonderwijs Frans/Engels/Duits in de basisschool of tweetalig onderwijs (immersie/CLIL) in Wallonië of Brussel.

Begeleiding

Studiewijzer op BlackBoard.
Formatieve feedback: tijdens werkzittingen krijgen studenten mondelinge feedback om op die manier hun eigen leerproces bij te sturen.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodegroepsopdracht met individuele beoordeling20,00presentatie en reflectie proefles talensensibilisering (resultaat in juni)
Resultaat voor internationale student in januari.
Buiten de examenperiodegroepsopdracht met individuele beoordeling50,00voorbereiden en uitvoeren proefles taalinitiatie in de basisschool, groepsopdracht i.s.m. Luik (resultaat in juni)
Resultaat voor internationale student in januari.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septindividuele opdracht70,00opname en reflectie proeflessen + criteriumgericht interview
Herkansing voor internationale student in januari-februari.
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodestage-evaluatie30,00Stagereflectie + feedback stagementor (resultaat in juni)
Resultaat voor internationale student in januari.

Evaluatie: voorwaarden

Voor leerkrachten is het belangrijk dat ze zich goed kunnen uitdrukken. Daarom houden we bij elke evaluatie rekening met je taalgebruik. Specifiek hanteren we de BACAnormen (Begrijpelijk, Aantrekkelijk, Correct, Aangepast).

De student neemt verplicht deel aan de groepsopdracht i.s.m. La Haute Ecole de la Ville de Liège.

Evaluatie: gevolgen

Voldoet je (geschreven of gesproken) tekst niet aan de BACA-normen, verlies je maximum 10% van je punten.

Studenten die gewettigd afwezig zijn tijdens de groepsopdracht i.s.m. La Haute Ecole de la Ville de Liège, voeren een vervangopdracht uit. Studenten die ongewettigd afwezig zijn, krijgen het cijfer nul voor het gedeelte "groepsopdracht met individuele beoordeling".

Onderwijsvormen

 • W- Casemethode
 • W- Demonstratie
 • W- Excursie
  Extra informatie: werkplekbezoek Luik
 • W- Groepsopdracht
 • W- Microteaching
 • W- Stage
 • W- Werkcollege
 • W- Zelfstudie

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of gedelibereerd voor 62LKO1030 Stage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LLO1090 Stage 2 OF (geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2203 Handel-burotica: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2213 Frans: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2223 Wiskunde: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2233 Engels: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2243 Geschiedenis: didactisch atelier en lesstage 2) OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2253 Informatica: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2263 Nederlands: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2273 Economie: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2283 Plastische opvoeding: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2293 Project algemene vakken: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2303 Project kunstvakken: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2311 Aardrijkskunde: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2321 Biologie: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2331 Fysica: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2341 Lichamelijke opvoeding: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2351 Bewegingsrecreatie: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2361 Niet-confessionele zedenleer: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2370 Techniek: didactisch atelier en lesstage 2) OF (geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2326 Handel-burotica: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2366 Bedrijfsorganisatie: didactisch atelier en lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2328 Frans: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2330 Wiskunde: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2332 Engels: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2334 Geschiedenis: lesstage1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2336 Informatica: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2338 Nederlands: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2340 Economie: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2342 Plastische opvoeding: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2344 Project kunstvakken: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2346 Project algemene vakken: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2348 Aardrijkskunde: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2350 Biologie: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2352 Fysica: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2354 Lichamelijke opvoeding: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2356 Bewegingsrecreatie: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2358 Niet confessionele zedenleer: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2360 Techniek: lesstage 1) .