Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
63EDU1100 Erfgoededucator11663/1387/1920/1/89
Studiegids

63EDU1100 Erfgoededucator

11663/1387/1920/1/89
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Educatieve bacheloropleiding voor secundair onderwijs, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • 3 LSO - Keuzemodule
 • Professionele bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs (uitdovend HB-ECO)
  Keuzepakket:
  • 3 LSO/HB-ECO - Keuzemodule
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag vervangen worden door een ANDER opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: La Monaca Rachele
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Aanbevolen:

Artikel
Mols, P., Waar zijn de kinderen?, Mechelen, 2007.
Reflectie op het rapport: "Erfgoededucatie in het Vlaamse onderwijs, erfgoed en onderwijs in dialoog.

Defreyne, M., Erfgoed en basisonderwijs: mariage de raison of echte liefde?, Faro, 3/2010.

De Bas, J., Leren van de omgevingscanon, JWS, 11/2011.

Handboek
Erf Goed, Deel 1, Suggesties voor juffen en meesters, ed. Canon Cultuurcel, 2003.
Erfgoed in de klaspraktijk

Literatuur

Antheunis, D. en De Vries, B., Gebouwen spreken: Wat de haan op de toren je kan vertellen, Hasselt, 2002.
Tips voor erfgoededucatie in de basisschool

Literatuur
Erfgoededucatie in het Vlaamse onderwijs, Erfgoed en onderwijs in dialoog, ed. Canon Cultuurcel, Brussel, 2007.
Conclusies en aanbevelingen ivm erfgoededucatie

Literatuur
V. De Troyer, J. Vermeersch, e.a., Erfgoed in de klas: Een handboek voor leerkrachten, Antwerpen, 2005.
praktijkvoorbeelden erfgoededucatie

Literatuur
Thomése, M., Erfgoedonderwijs op de basisschool, Van Gorcum, Assen, 2008
Inzichten omtrent erfgoededucatie

Literatuur
Erfgoededucatie in het Vlaamse onderwijs, Erfgoed en onderwijs in dialoog, ed. Canon Cultuurcel, Brussel, 2007.

Literatuur
Van Boxtel C. en Grever M., Erfgoed, onderwijs en historisch besef. Verlangen naar een tastbaar verleden, Hilversum, 2014.

Literatuur
Vaes, J., De graven van Loon: Loons, Luiks, Limburgs, Davidsfonds, Leuven, 2016.

Contacturen

Begeleid zelfstandig werk20,00 uren
Begeleide kennisverwerving20,00 uren
Stage30,00 uren
Zelfstudie110,00 uren

Begincompetenties

Je hebt via kinderliteratuur, extra muros-activiteiten en tijdbonnen kennisgemaakt met de culturele sector en je toont interesse voor de culturele actualiteit, in het bijzonder voor cultureel erfgoed.
Je wil je via bronnenonderzoek verdiepen in de studie van de plaatselijke geschiedenis en in aspecten van de heemkunde. Je werkt hiervoor nauw samen met een externe partner.

Eindcompetenties

Educatieve bachelor in hetsecundair onderwijs ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De Educatieve Bachelor in het secundair onderwijs ontwerpt krachtige en stimulerende leeromgevingen. Hij differentieert door middel van passende werkvormen, digitale tools en evaluatiemethodieken ter ondersteuning van het leer-en ontwikkelingsproces. Hij concretiseert het zorg- en gelijke kansenbeleid van de onderwijsinstelling, met aandacht voor diversiteit en taalsensibilisering. ALG,BG,BS
De Educatieve Bachelor in het secundair onderwijs creëert een stimulerende, werkbare en veilige leef-, werk- of leerruimte. Hij gaat correct om met administratieve taken en afspraken en stemt hierover af met collega’s en de school. ALG,BG,BS
De Educatieve Bachelor in het secundair onderwijs blijft de kwaliteit van zijn onderwijs ontwikkelen. Hij reflecteert systematisch en kritisch over zijn eigen functioneren, zijn klas- en schoolpraktijk. Hij integreert inzichten van (praktijkgericht) wetenschappelijk onderzoek in zijn praktijk, voert praktijkgericht onderzoek in de eigen context uit en stuurt – in samenspraak met het schoolteam – de praktijk bij in functie van persoonlijke en professionele groei en profilering. ALG,BG,BS
De Educatieve Bachelor in het secundair onderwijs werkt zowel autonoom als teamgericht met zin voor initiatief en ondernemen. Hij werkt samen en overlegt over de pedagogische en (vak)didactische opdracht en aanpak, binnen het eigen vakgebied en vakoverschrijdend. Hij neemt in het schoolteam mee de verantwoordelijkheid voor de realisatie van het pedagogisch project. Hij reflecteert met collega’s over het functioneren van het onderwijsteam. ALG,BG,BS
De Educatieve Bachelor in het secundair onderwijs communiceert doelgericht en aangepast en werkt samen met externe partners om het welbevinden en/of de leerkansen van de lerenden te verhogen. Hij bouwt een breed netwerk uit. ALG,BG,BS
BEROEPSATTITUDES ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
Beslissingsvermogen: durven een standpunt in te nemen of tot een handeling over te gaan, en er ook de verantwoordelijkheid voor dragenALG,BG,BS
Relationele gerichtheid: in contacten met anderen kenmerken van echtheid, aanvaarding, empathie en respect tonen.ALG,BG,BS
Kritische ingesteldheid: bereid zijn zichzelf en zijn omgeving ter discussie te stellen, de waarde van een bewering of een feit, de wenselijkheid en haalbaarheid van een vooropgesteld doel te verifiëren, alvorens een stelling in te nemen.ALG,BG,BS
Leergierigheid: actief zoeken naar situaties om zijn competentie te verbreden en te verdiepen.ALG,BG,BS
Organisatievermogen: erop gericht zijn de taken zo te plannen, te coördineren en te delegeren, dat het beoogde doel op een efficiënte manier bereikt kan worden.ALG,BG,BS
Zin voor samenwerking: bereid zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken.ALG,BG,BS
Verantwoordelijkheidszin: zich verantwoordelijk voelen voor de school als geheel en het engagement aangaan om een positieve ontwikkeling van het kind te bevorderen.ALG,BG,BS
Flexibiliteit: bereid zijn zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, zoals middelen, doelen, mensen en procedures.ALG,BG,BS

Doelstellingen

COACH
-De student kan  passende leermiddelen voor erfgoededucatie selecteren en indien nodig aanpassen.
-De student kan met ondersteuning van de erfgoedsector een praktijkgerichte opdracht uitwerken en uitvoeren.

 INHOUDELIJK EXPERT
-De student kan het begrippenkader rond erfgoededucatie correct hanteren.
-De student kan de gepaste inhoudelijk input leveren voor een erfgoedproject.

ORGANISATOR
De student kan gestructureerd en efficiënt zijn taken bij de externe partner opnemen en uitvoeren.

COMMUNICATOR
-De student kan op een gepaste wijze communiceren met erfgoedinstanties en met verantwoordelijken van projecten.
-Een heldere uiteenzetting geven met behulp van visuele ondersteuning en in overeenstemming met de BACA-normen.

ONDERNEMER
-De student kan op een gepaste wijze contacten leggen met erfgoedinstanties en met verantwoordelijken van projecten.
-De student kan gestructureerd en efficiënt zijn taken bij de externe partner opnemen en uitvoeren.
-De student kan zijn verantwoordelijkheid opnemen ten aanzien van de externe partner.

 LID VAN DE SAMENLEVING
-De student kan nieuwe inzichten en methodieken integreren i.v.m. mogelijkheden omtrent erfgoededucatie in de onderwijspraktijk. IIC
-De student kan actuele inzichten uit het erfgoedlandschap integreren in zijn opdracht. IIC

ROLMODEL
De student kan reflecteren over zijn/haar erfgoedbeleving en zijn proces gedurende het uitwerken en samenwerken met de externe partner evalueren.

Leerinhouden

Kader erfgoededucatie

-Begrippenkader (cultureel) erfgoed en erfgoededucatie

-Kennismaking en samenwerking met de erfgoedsector en de erfgoeddomeinen

-Exploreren en stimuleren van de relatie erfgoed-identiteit-onderwijs

Onderzoeksopdracht erfgoedthema

-Samenwerken met externe partner

-Historisch bronnenonderzoek en literatuurstudie

-Ontwikkelen en uitvoeren van erfgoedactiviteiten

Begeleiding

Ondersteunend materiaal op BB. Aanbevolen bronnenlijst via BB.

Studiewijzer op BlackBoard.
Formatieve feedback: tijdens werkzittingen krijgen studenten mondelinge feedback om op die manier hun eigen leerproces bij te sturen.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
junipresentatie70,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septpresentatie70,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
junistage-evaluatie30,00(resultaat in juni)

Evaluatie: voorwaarden

Elke afwezigheid op stage dient gewettigd te worden. 

Voor leraren is het belangrijk dat ze zich goed kunnen uitdrukken. Daarom houden we bij elke evaluatie rekening met je taalgebruik. Specifiek hanteren we de BACA-normen (Begrijpelijk, Aantrekkelijk, Correct, Aangepast).

Evaluatie: gevolgen

Voldoet je (gesproken) tekst niet aan de BACA-normen, verlies je maximum 10% van de punten.

Bij ongewettigde afwezigheid op stage kan je niet slagen voor dit examenonderdeel.

Onderwijsvormen

 • W- Excursie
 • W- Werkcollege
 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Stage
 • W- Individuele opdracht
 • W- Project
 • W- Groepsopdracht

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of gedelibereerd voor 62LKO1030 Stage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LLO1090 Stage 2 OF (geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2203 Handel-burotica: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2213 Frans: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2223 Wiskunde: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2233 Engels: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2243 Geschiedenis: didactisch atelier en lesstage 2) OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2253 Informatica: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2263 Nederlands: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2273 Economie: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2283 Plastische opvoeding: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2293 Project algemene vakken: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2303 Project kunstvakken: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2311 Aardrijkskunde: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2321 Biologie: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2331 Fysica: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2341 Lichamelijke opvoeding: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2351 Bewegingsrecreatie: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2361 Niet-confessionele zedenleer: didactisch atelier en lesstage 2 OF geslaagd of gedelibereerd voor 62LSO2370 Techniek: didactisch atelier en lesstage 2) OF (geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2326 Handel-burotica: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2366 Bedrijfsorganisatie: didactisch atelier en lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2328 Frans: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2330 Wiskunde: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2332 Engels: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2334 Geschiedenis: lesstage1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2336 Informatica: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2338 Nederlands: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2340 Economie: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2342 Plastische opvoeding: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2344 Project kunstvakken: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2346 Project algemene vakken: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2348 Aardrijkskunde: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2350 Biologie: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2352 Fysica: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2354 Lichamelijke opvoeding: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2356 Bewegingsrecreatie: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2358 Niet confessionele zedenleer: lesstage 1 OF geslaagd of gedelibereerd voor 61LSO2360 Techniek: lesstage 1) .