Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
32HUR4010 Competentiemanagement5899/1388/1920/1/46
Studiegids

32HUR4010 Competentiemanagement

5899/1388/1920/1/46
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het office management, trajectschijf 2
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Human Resources (HR) binnen Business & Languages
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Contractbeperking: Examencontracten kunnen enkel gevolgd worden mits afwijkende evaluatievormen e.d.m.
Docenten: Huypens Mira
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Kwartaal 2 + Semester 2

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Relevante aanvullingen zijn te vinden op Blackboard.

Contacturen

Hoorcollege34,00 uren

Eindcompetenties

De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creëren ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creërenALG,BG,BS
Informatiebeheerder: De student kan zelfstandig, planmatig en kritisch administratieve, juridische en economische informatie opzoeken, verwerken, interpreteren en uitwisselen in functie van een concrete opdracht of vraagstelling. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zelfstandig vanuit een concrete vraagstelling planmatig relevante gegevens opzoeken, kritisch analyseren, selecteren, coderen en verwerken (evalueren, synthetiseren, rapporteren en presenteren) tot direct bruikbare informatie.ALG,BG,BS
Vakinhoudelijk expert/specialist: De student kan op een kwaliteitsvolle manier diensten verlenen in verschillende bedrijfs-/ organisatiedomeinen, ook onder tijdsdruk en stresssituaties. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan personeelsgerelateerde ondersteuning geven en het management hierover adviseren.ALG,BG,BS
De student handelt conform de deontologie van het bedrijf/organisatie en het beroep, en met respect voor de ruime maatschappelijke sociale en ethische normen.ALG,BG,BS
De student kan een complex praktijkprobleem oplossen door relevante gegevens te verzamelen. Hiervoor kan hij methodes en hulpmiddelen selecteren en innovatief gebruikenALG,BG,BS
Vakinhoudelijk expert/specialist: De student kan op een kwaliteitsvolle manier diensten verlenen in verschillende bedrijfs-/ organisatiedomeinen, ook onder tijdsdruk en stresssituaties. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creërenALG,BG,BS
Vakinhoudelijk expert/specialist: De student kan op een kwaliteitsvolle manier diensten verlenen in verschillende bedrijfs-/ organisatiedomeinen, ook onder tijdsdruk en stresssituaties. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creërenALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan de belangrijkste omgevingsfactoren waarbinnen er gewerkt dient te worden kritisch bespreken.
De student kan menselijke competenties interpreteren en categoriseren.
De student kan competenties van individuen inzetten i.f.v. de opdracht en missie van de organisatie.
De student kan weerstand bij het invoeren van competenties detecteren en voorstellen formuleren tot het bekomen van een breder draagvlak.
De student kan competentieprofielen in kaart brengen.
De studenten kan competenties beoordelen a.h.v. meerdere beoordelingsmodellen.
De student kan voorstellen formuleren ten behoeve van het ontwikkelen en belonen van competenties van medewerkers.

Leerinhouden

Het competentiedenken vindt steeds meer toepassingen in het bedrijfsleven van elke dag.
Medewerkers worden niet alleen geselecteerd op aanwezige competenties, maar ook op basis van het potentieel om verder te groeien. Het is duidelijk dat het menselijk potentieel op een zorgvuldige wijze moet worden beheerd.

Vakinhoud

1. Context waarin we werken

2. Over competenties
  a. Competenties nader bekeken 
  b. Competentiemodel
  c. Competentiemanagement

3. Competentieprofielen
  a. Analyse
  b. Competentiematrices volgens verschillende methodes

4. Beoordelen van competenties

5. Ontwikkelen van competenties

6. Het belonen van competenties


Integratieopdracht Competentiemanagement en Personeelsbeheer

Case study uit het bedrijfsleven: informatieverzameling, analyse en formuleren van verbetervoorstellen voor het bedrijf. De vakinhoudelijke onderdelen uit beide OLOD's worden hierbij bestudeerd.

Begeleiding

Feedback bij leervorderingen.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
junischriftelijk gesloten boek examen70,00
junipermanente evaluatie30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen100,00het cijfer van de permanente evaluatie van de 1ste zittijd wordt overgenomen voor 30% van het cijfer voor de 2de zittijd

Evaluatie: voorwaarden

1. Aanwezigheid is vereist. Een geldig attest moet een afwezigheid staven.

2. Deelname aan de groepsopdracht is vereist om te kunnen slagen voor dit OLOD.

3. Indien er tijdstippen zijn waarop aan de groepsopdracht gewerkt kan worden is aanwezigheid eveneens vereist.

Evaluatie: gevolgen

1. Ongewettigde afwezigheid tijdens de momenten dat er aan de groepsopdracht gewerkt kan worden leidt tot aanpassing van de individuele score op deze opdracht.

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Groepsopdracht
 • W- Paper
 • W- Presentatie
 • W- Veldwerk
 • W- Practicum

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met 32HUR4030 Personeelsbeheer.