Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
32HUR4030 Personeelsbeheer5901/1388/1920/1/17
Studiegids

32HUR4030 Personeelsbeheer

5901/1388/1920/1/17
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het office management, trajectschijf 2
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Human Resources (HR) binnen Business & Languages
  Opleidingseenheid:
  • Beroepsspecifieke vaardigheden
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Contractbeperking: Examencontracten kunnen enkel gevolgd worden mits afwijkende evaluatievormen e.d.m.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Kwartaal 2 + Semester 2

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Extra leermateriaal wordt aangeboden via Blackboard.

Contacturen

Hoorcollege36,00 uren

Eindcompetenties

De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creëren ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creërenALG,BG,BS
Vakinhoudelijk expert/specialist: De student kan op een kwaliteitsvolle manier diensten verlenen in verschillende bedrijfs-/ organisatiedomeinen, ook onder tijdsdruk en stresssituaties. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan personeelsgerelateerde ondersteuning geven en het management hierover adviseren.ALG,BG,BS
Vakinhoudelijk expert/specialist: De student kan op een kwaliteitsvolle manier diensten verlenen in verschillende bedrijfs-/ organisatiedomeinen, ook onder tijdsdruk en stresssituaties. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creërenALG,BG,BS
Vakinhoudelijk expert/specialist: De student kan op een kwaliteitsvolle manier diensten verlenen in verschillende bedrijfs-/ organisatiedomeinen, ook onder tijdsdruk en stresssituaties. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creërenALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan op een eenduidige en correcte manier de belangrijkste onderdelen van de personeelsadministratie herkennen en benoemen.
De student kan het belang van een ordelijke en juiste personeelsadministratie verdedigen.
De student kan de verschillende onderdelen van een personeelsadministratie met elkaar relateren en het belang ervan inzien.
De student kan de werking en het belang uitleggen van de kruispuntbank sociale zekerheid.
De student kan anti-fraudemaatregelen aanhalen en uitleggen inzake personeelsbeheer.
De student kan voor een gegeven opdracht de nodige info raadplegen, sorteren en verzamelen.

 

Leerinhouden

Doorheen dit opleidingsonderdeel krijgt de student zicht op de onderdelen en de inhoud van personeelsadministratie binnen een organisatie. Hiervoor wordt uitgegaan van het instroom-doorstroom-uitstroommodel van werknemers in een organisatie.

Inhoud
1. Sociale wetgeving instroom/uitstroom personeel
2. Kruispuntbank sociale zekerheid en RSZ
3. Personeelsadministratie
a. In
b. Tijdens
c. Uit
4. Verplichte sociale documenten
5. Taken HRM
6. Rekruteringsproces
7. Opleidingsbeleid in een organisatie
8. Onthaalbeleid nieuwe medewerkers
9. Opbouw personeelsdossier
10. Anti-fraudebeleid betreffende personeelsbeheer

Integratieopdracht Personeelsbeheer en Competentiemanagement
Casestudy uit het bedrijfsleven: informatieverzameling, analyse en formuleren van verbetervoorstellen voor een bedrijf. De vakinhoudelijke onderdelen uit beide OLOD's worden hierbij bestudeerd.
 

Begeleiding

Feedback bij leervorderingen.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
junischriftelijk gesloten boek examen70,00
junigroepsopdracht met groepsbeoordeling30,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen100,00

Evaluatie: voorwaarden

1. Deelname aan de groepsopdracht is vereist om te kunnen slagen voor dit OLOD. Een student die niet deelneemt aan de groepsopdracht heeft geen recht op een geldig cijfer voor dit OLOD.
2. De student is verplicht aanwezig op tijdstippen dat er aan groepsopdrachten kan worden gewerkt.
3. Een gewettigde afwezigheid op deze tijdstippen wordt steeds op voorhand via mail gecommuniceerd aan de lector en betrokken medestudent(en).
4. Een schriftelijk gewettigd attest wordt binnen 48u aan de lector overhandigd en aan de studentenadministratie bezorgd.
5. Opdrachten dienen ingeleverd te worden voor de gestelde deadline en conform de afspraken met de lector.


Evaluatie: gevolgen

1.Een student die ongewettigd afwezig is krijgt het cijfer 0 voor de (deel)opdracht waaraan gewerkt is tijdens zijn/haar ongewettigde afwezigheid.
2.Een (deel)opdracht die niet tijdig of niet conform de afspraken is ingeleverd, wordt geweigerd. Dit leidt tot het cijfer 0 voor die betrokken (deel)opdracht voor alle groepsleden.
3.Meervoudige ongewettigde afwezigheid leidt tot aanpassing van het individuele eindcijfer van de betrokken student.
4.Bij gewettigde afwezigheid wordt in onderling overleg een inhaalevaluatie afgesproken.

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Practicum
 • W- Groepsopdracht
 • W- Paper
 • W- Presentatie
 • W- Veldwerk
 • O- Vakdisciplinair onderwijs

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met 32HUR4010 Competentiemanagement.