Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
32EVM4020 Budgettering7518/1388/1920/1/93
Studiegids

32EVM4020 Budgettering

7518/1388/1920/1/93
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het office management, trajectschijf 2
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Eventmanagement binnen Business & Languages
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Contractbeperking: Examencontracten kunnen enkel gevolgd worden mits afwijkende evaluatievormen e.d.m.
Docenten: Buntinx Wouter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Documenten op Blackboard.

Contacturen

Hoorcollege24,00 uren

Eindcompetenties

Informatiebeheerder: De student kan zelfstandig, planmatig en kritisch administratieve, juridische en economische informatie opzoeken, verwerken, interpreteren en uitwisselen in functie van een concrete opdracht of vraagstelling. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan autonoom en systematisch informatie beheren in economische, administratieve en juridische werkterreinen. Deze informatie moet snel en efficiënt toegankelijk zijn voor de personen die erover mogen beschikken.ALG,BS
De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creëren ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creërenALG,BG,BS
Informatiebeheerder: De student kan zelfstandig, planmatig en kritisch administratieve, juridische en economische informatie opzoeken, verwerken, interpreteren en uitwisselen in functie van een concrete opdracht of vraagstelling. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zelfstandig vanuit een concrete vraagstelling planmatig relevante gegevens opzoeken, kritisch analyseren, selecteren, coderen en verwerken (evalueren, synthetiseren, rapporteren en presenteren) tot direct bruikbare informatie.ALG,BG,BS
Organisator/coordinator: De student kan het secretariaat organiseren en beheren, waardoor een goede, ordelijke en correcte administratieve omkadering opgezet wordt, zodat alle activiteiten van de manager(s) op een vlotte manier kunnen verlopen. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan (mede)verantwoordelijkheid nemen voor de planning, organisatie, logistieke ondersteuning en coördinatie van evenementen/projecten.ALG,BG,BS
Vakinhoudelijk expert/specialist: De student kan op een kwaliteitsvolle manier diensten verlenen in verschillende bedrijfs-/ organisatiedomeinen, ook onder tijdsdruk en stresssituaties. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan boekhoudkundige ondersteuning geven en het management hierover adviseren.ALG,BG,BS
Vakinhoudelijk expert/specialist: De student kan op een kwaliteitsvolle manier diensten verlenen in verschillende bedrijfs-/ organisatiedomeinen, ook onder tijdsdruk en stresssituaties. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creërenALG,BG,BS
Vakinhoudelijk expert/specialist: De student kan op een kwaliteitsvolle manier diensten verlenen in verschillende bedrijfs-/ organisatiedomeinen, ook onder tijdsdruk en stresssituaties. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zijn expertise inzetten in verschillende (internationale) domeinen/markten en een meerwaarde creërenALG,BG,BS

Doelstellingen

 • de student kan budgetten opstellen
 • de student komt inzicht inzake het nut van budgettering en budgetcontrole 
 • de student kan de basisbegrippen van financiële planning toepassen
 • de student kan de gevonden cijfers kritisch analyseren

Leerinhouden

- Aanleren van een aantal technieken om een budget op te stellen, met daarbij de nadruk op een systematische aanpak.

- Wijzen op de noodzaak en het nut van budgetteren + budgetcontrole, met daarbij de nadruk op de grote samenhang tussen verschillende (deel)budgetten

- Soorten rapportering en budgetten:
o.a.
Verkoop- en verkoopkostenbudget.
Kostenbudgetten: algemeen, materialen, personeelskosten.
Liquiditeitsbudget.
Enz.

- Het toepassen van de techniek van verschillenanalyses om jezelf in staat te stellen in te grijpen indien de werkelijkheid in grote mate afwijkt van de geplande uitkomsten.


Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodepermanente evaluatie100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen100,00

Evaluatie: voorwaarden

De student dient elke afwezigheid te wettigen en dient opdrachten tijdig in te dienen volgens de richtlijnen bepaald op Blackboard.

Om een volledig cijfer te kunnen behalen moet de student alle opdrachten/taken maken en indienen binnen de gestelde deadlines.

Evaluatie: gevolgen

Een ongewettigde afwezigheid tijdens een evaluatiemoment en/of het niet tijdig indienen van een opdracht leidt tot een "onvolledig" eindcijfer, waardoor de student automatische naar de tweede zittijd wordt verwezen.

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Practicum
 • O- Opdrachtgestuurd onderwijs

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.