Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
22VPL1470 Wetenschap en innovatie 1 (stroomblok)11707/1396/1920/1/67
Studiegids

22VPL1470 Wetenschap en innovatie 1 (stroomblok)

11707/1396/1920/1/67
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in de verpleegkunde, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Bergs Jochen, Hechtermans Ruth, Hendrix Miek, Lee Andrew, Lodewyckx Eric, Reekmans Jorina, Vrancken Jo
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Aanvullend op de literatuur is er het blokboek, met daarin de oefeningen en opdrachten. Presentaties en aanvullend lesmateriaal worden voorzien op Blackboard. Blended learningmateriaal (korte videofragmenten een aanvullende oefeningen worden aangeboden via een speciaal online forum.

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
Evidence Based Practice. Handboek voor verpleegkundigenVerplicht€ 40,95
 • Auteur: J. Stolp - I. Schouten
 • Uitgever: Pearson
 • Editie: 2017
 • ISBN-nr: 978-90-430-3573-6
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Hoorcollege12,00 uren
Practicum10,00 uren

Begincompetenties

De studenten hebben in het eerste opleidingstraject de basisbegrippen uit Evidence Based Practice geleerd.

Eindcompetenties

Samenwerkingspartner ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student werkt zowel binnen als buiten het verpleegkundig en interdisciplinair team samen met andere beroepsbeoefenaren of instanties waarin hij/zij als autonome professional zijn/haar bijdrage levert aan de kwaliteit en continuïteit van zorg. De student communiceert op professionele wijze met het verpleegkundig en interdisciplinair team. ALG,BG,BS
Reflectieve EBP-professional ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student handelt vanuit een continu onderzoekend vermogen leidend tot reflectie, evidence based practice (EBP) en innovatie van de beroepspraktijk. ALG,BG,BS
De student werkt permanent aan de bevordering en ontwikkeling van de verpleegkundige beroepsgroep, zijn/haar eigen deskundigheid en die van zijn/haar collega’s door voortdurend vanuit een passie voor de job actief kennis te zoeken en te delen en in praktijkgericht onderzoek te participeren. ALG,BG,BS
De student reflecteert voortdurend en methodisch over zijn/haar eigen handelen in de samenwerking met de zorgvrager en andere zorgverleners en betrekt hierbij inhoudelijke, procesmatige en moreel-ethische aspecten van de eigen keuzes en beslissingen. ALG,BG,BS
Gezondheidsbevorderaar ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student bevordert de gezondheid van de zorgvrager of groepen zorgvragers door het organiseren en toepassen van preventie. ALG,BG,BS
Organisator ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student toont leiderschap en ondernemingszin in het verpleegkundig handelen en in de samenwerking met anderen en weegt de verschillende belangen waarbij het belang van de zorgvrager voorop staat. ALG,BG,BS
Professional en kwaliteitsbevorderaar ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student monitort, meet en screent de zorgverlening zowel op het niveau van de individuele zorgverlening als op het niveau van de eenheid waarin hij/zij werkt om goede kwaliteit van zorg te borgen dan wel te verbeteren. ALG,BG,BS
De student levert een positieve en actieve bijdrage aan de beeldvorming en ontwikkeling van de verpleegkunde vanuit een historisch, institutioneel en maatschappelijk perspectief. De student neemt verantwoordelijkheid in eigen handelen en draagt beroepstrots uit. ALG,BG,BS
Vanuit ondernemingszin en innovatief denken levert de student een proactieve bijdrage aan kwaliteitssystemen binnen de organisatie. De student is betrokken bij het uitvoeren van standaarden, richtlijnen, protocollen en zorgtechnologie, signaleert het ontbreken en draagt bij aan de ontwikkeling hiervan. ALG,BG,BS

Doelstellingen

Samenwerkingspartner

Professioneel samenwerken:
De student helpt medewerkers om eigen sterktes en zwaktes te (h)erkennen en hanteren.
De student bevestigt medewerkers in hun kwaliteiten en stimuleert tot verdere ontwikkeling.
De student bevordert samenwerking.
De student staat open voor de mening van de verschillende teamleden en komt op voor de eigen mening, rekening houdend met de multiculturele context.
De student draagt bij tot het voorkomen en oplossen van conflicten.
Interdisciplinair samenwerken:
De student profileert zich als verpleegkundige met een eigen professionele deskundigheid t.o.v. andere teamleden en de organisatie.

Reflectieve EBP professional

De student toont een kritisch onderzoekende en reflectieve (basis)houding om de eigen verpleegkundige deskundigheid en die van anderen te optimaliseren.
De student voert op een systematische en gestructureerde wijze een zoekstrategie uit naar up-to-date kennis van professionele experten en beschikbare info via vak- en wetenschappelijke literatuur.
De student schat de literatuur in naar vakinhoudelijke en wetenschappelijke waarde.
De student beoordeelt onderzoeksresultaten op bruikbaarheid in de verpleegkundige praktijk.
De student leeft strikt en consequent de voorschriften in een onderzoeksprotocol na.
De student toont actief en kritisch gedrag om de verpleegkundige deskundigheid van zichzelf en anderen op peil te brengen en houden en draagt actief bij aan het zoeken, ontwikkelen en delen van nieuwe kennis.
De student reflecteert over eigen handelen en gaat constructief om met feedback om het eigen leerproces vorm te geven.
De student analyseert kritisch de eigen verpleegkundige competenties door het benoemen van eigen sterktes en zwaktes en realiseert op basis hiervan de eigen professionele ontwikkeling.
De student herkent en erkent de grenzen van eigen deskundigheid.
Morele sensitiviteit:
De student gaat deskundig menswaardig om met gezondheid, ziekte en sterven.
De student verzekert de eigen zelfzorg en behoudt evenwicht tussen werk en privéleven. De student analyseert eigen handelen in functie van eigen waarden en normen en rekening houdend met waarden en normen van de zorgvrager.
De student vrijwaart de rechten van de patiënt en treedt als pleitbezorger op voor de waarden en beleving van de zorgvrager.

Gezondheidsbevorderaar

Preventiegericht analyseren:
De student herkent en definieert gezondheidsrisico’s, het gezondheidsprobleem of mogelijke complicaties en de nood aan gedragsverandering bij de individuele zorgvrager of een groep.
De student inventariseert de beginsituatie van de individuele zorgvrager of een groep: de culturele, existentiële en/of maatschappelijke achtergrond, voorkennis, leerstijl, interne en externe bevorderende en belemmerende factoren.
Gezond gedrag bevorderen:
De student geeft correcte en relevante informatie aan de zorgvrager over zijn gezondheid, ziekte, de zorg, onderzoeken, behandeling en toekomstperspectieven.

Organisator

De student neemt initiatief in het voeren van regie over het eigen vakgebied vanuit een ondernemende, coachende en resultaatgerichte houding.

Professional en kwaliteitsbevorderaar

De student voert verpleegkundige interventies en medische voorschriften stipt en doordacht uit volgens procedures en protocollen afgestemd op de zorgvrager.
De student verleent de zorg in alle omstandigheden volgens de criteria van kwaliteit van zorg: doeltreffend, efficiënt, veilig, rechtvaardig, tijdig, continu, multi- en interdisciplinair, cliëntgericht, volgens de juridische reglementering en wetenschappelijk gefundeerd.
De student toetst de persoonlijk ontwikkelde visie op verpleegkunde op basis van verpleegkundige kaders en modellen af aan de visie van de organisatie en aan de praktijkervaringen.
De student analyseert eigen handelen en stuurt bij in functie van de kwaliteitscriteria, in dialoog met het team en de zorgvrager.
De student analyseert bestaande zorgverlening in functie van de kwaliteitscriteria en formuleert voorstellen tot aanpassing.
De student kan het eigen handelen verantwoorden in diverse zorgsituaties vanuit inzicht in verpleegkundige-, biomedische- en humane wetenschappen en vanuit reflectie.
De student heeft een eerlijke houding.
De student respecteert het beroepsgeheim.
De student komt afspraken na (tijdigheid).

Leerinhouden

- Het stellen van een wetenschappelijke vraag volgens het PICO-systeem.
- Overzicht van wetenschappelijke onderzoeksmethoden.

- Wetenschappelijke bronnen (websites en literatuur) zoeken, raadplegen en selecteren in functie van een wetenschappelijke vraag.
- Beschrijvende statistiek
- Toetsende statistiek
- Verpleegkundige procedures en protocollen.

Begeleiding

Online blended learning lesmateriaal, met korte videofragmenten waarin kernbegrippen kort uitgelegd worden en oefeningen.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
blok 4schriftelijk gesloten boek examen80,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
tweede zittijdschriftelijk gesloten boek examen80,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
blok 4permanente evaluatie20,00

Evaluatie: voorwaarden

- Er is een verplichte aanwezigheid tijdens de lessen. Er wordt maximaal één ongewettigde afwezigheid en maximaal 50% gewettigde afwezigheid getolereerd.

Een afwezigheid is gewettigd indien gestaafd door:

- Een medisch attest. Dit attest wordt binnen de vijf kalenderdagen afgeleverd op het studentensecretariaat.
- Een attest van faciliteiten. De student verwittigt de studentenbegeleiding binnen de vijf kalenderdagen van zijn afwezigheid. Studentenbegeleiding verwittigt de lesgever(s) eveneens binnen de vijf kalenderdagen. Indien de afwezigheid van de student altijd gewettigd is, dienen de lesgevers hiervan op de hoogte gesteld te worden in het begin van het academiejaar of zo snel mogelijk. Attesten van faciliteiten worden opgesteld in samenspraak met student en studentenbegeleiding en goedgekeurd door het opleidingshoofd.
- Een attest van overlijden van een direct familielid.
- Een oproep van een rechtbank.
- De redenen van andere afwezigheden dan eerder vermeld worden met het departementshoofd besproken.


- Opdrachten dienen tijdig ingeleverd te worden om in aanmerking te komen voor evaluatie.
Zie 'Richtlijnenbundel Assessment Verpleegkunde' op Blackboard

Evaluatie: gevolgen

Indien de student meer dan één keer ongewettigd afwezig of meer dan 50% gewettigd afwezig was voor de lessen, mag de student niet deelnemen aan de toets.

Het niet of laattijdig inleveren van de opdrachten resulteert in 0/20 voor dit opleidingsonderdeel.

- Zie richtlijnenbundel 'Assessment verpleegkunde' op blackboard.

Onderwijsvormen

 • O- Blended learning
 • W- Demonstratie
 • W- Practicum
 • W- (Activerend) Hoorcollege