Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
24VPL1010 Keuzeblok A11772/1396/1920/1/46
Studiegids

24VPL1010 Keuzeblok A

11772/1396/1920/1/46
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in de verpleegkunde, trajectschijf 4
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag vervangen worden door een ANDER opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Bergs Jochen, Bouckaert Wim, Braeken Veerle, Cools Andrea, Dehairs Josiane, De Moor Bart, Grommen Wouter, Guisson Catherine, Hendrix Miek, Hennus Katrien, Kerkhofs Linda, Kortleven Isabel, Lee Andrew, Lenaers Dennis, Seron Kinny, Thijs Ellen, Toppets Adinda, Vandebriel Piet, Van de Moortel Elke, Vanherck Katrien, Vanpol Anke
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Blok 3

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Een overzicht van het studiemateriaal (verplicht/aanvullend) is beschikbaar in het blokboek of via Blackboard.

Contacturen

Hoorcollege15,00 uren
Onderwijsgroep12,00 uren
Practicum21,00 uren

Eindcompetenties

Zorgverlener ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student stelt op basis van klinisch redeneren de behoefte aan verpleegkundige zorg vast op lichamelijk, psychisch, sociaal en existentieel gebied. De student indiceert en verleent deze zorg in eenvoudige en complexe situaties, volgens het verpleegkundig proces, op basis van evidence based practice. ALG,BG,BS
De student versterkt het zelfmanagement van mensen in hun sociale context. Hij/zij richt zich daarbij vanuit een samenwerking met de zorgvrager en diens omgeving op gezamenlijke besluitvorming en houdt daarbij rekening met de diversiteit in persoonlijke eigenschappen, etnische, culturele en levensbeschouwelijke achtergronden en ideologische overtuigingen. ALG,BG,BS
De student indiceert en handelt hierbij ondernemend en innovatief. De student voert verpleegtechnische handelingen met kennis van zaken zelfstandig uit vanuit een empathisch en holistisch perspectief. ALG,BG,BS
Communicator ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student communiceert op persoonsgerichte en professionele wijze met de zorgvrager en diens netwerk, waarbij voor optimale informatie-uitwisseling wordt gezorgd. De student benadert de zorgvrager vanuit een groot inlevingsvermogen als een uniek persoon. ALG,BG,BS
De student past nieuwe informatie-en communicatietechnologie toe en biedt zorg op afstand als aanvulling op het persoonlijk contact met de zorgvrager. ALG,BG,BS
Samenwerkingspartner ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student werkt zowel binnen als buiten het verpleegkundig en interdisciplinair team samen met andere beroepsbeoefenaren of instanties waarin hij/zij als autonome professional zijn/haar bijdrage levert aan de kwaliteit en continuïteit van zorg. De student communiceert op professionele wijze met het verpleegkundig en interdisciplinair team. ALG,BG,BS
De student gaat een vertrouwensrelatie aan, werkt vanuit het principe van gezamenlijke besluitvorming effectief samen met de zorgvrager en diens naasten en ondersteunt hen in het zelfmanagement. ALG,BG,BS
Reflectieve EBP-professional ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student handelt vanuit een continu onderzoekend vermogen leidend tot reflectie, evidence based practice (EBP) en innovatie van de beroepspraktijk. ALG,BG,BS
De student werkt permanent aan de bevordering en ontwikkeling van de verpleegkundige beroepsgroep, zijn/haar eigen deskundigheid en die van zijn/haar collega’s door voortdurend vanuit een passie voor de job actief kennis te zoeken en te delen en in praktijkgericht onderzoek te participeren. ALG,BG,BS
De student reflecteert voortdurend en methodisch over zijn/haar eigen handelen in de samenwerking met de zorgvrager en andere zorgverleners en betrekt hierbij inhoudelijke, procesmatige en moreel-ethische aspecten van de eigen keuzes en beslissingen. ALG,BG,BS
Gezondheidsbevorderaar ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student bevordert de gezondheid van de zorgvrager of groepen zorgvragers door het organiseren en toepassen van preventie. ALG,BG,BS
Organisator ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student toont leiderschap en ondernemingszin in het verpleegkundig handelen en in de samenwerking met anderen en weegt de verschillende belangen waarbij het belang van de zorgvrager voorop staat. ALG,BG,BS
De student plant en coördineert de zorg rondom de zorgvrager. ALG,BG,BS
De student neemt vanuit deskundigheid verantwoordelijkheid voor de veiligheid van zorgvragers en medewerkers binnen de organisatie. ALG,BG,BS
Professional en kwaliteitsbevorderaar ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student monitort, meet en screent de zorgverlening zowel op het niveau van de individuele zorgverlening als op het niveau van de eenheid waarin hij/zij werkt om goede kwaliteit van zorg te borgen dan wel te verbeteren. ALG,BG,BS
De student levert een positieve en actieve bijdrage aan de beeldvorming en ontwikkeling van de verpleegkunde vanuit een historisch, institutioneel en maatschappelijk perspectief. De student neemt verantwoordelijkheid in eigen handelen en draagt beroepstrots uit. ALG,BG,BS
Vanuit ondernemingszin en innovatief denken levert de student een proactieve bijdrage aan kwaliteitssystemen binnen de organisatie. De student is betrokken bij het uitvoeren van standaarden, richtlijnen, protocollen en zorgtechnologie, signaleert het ontbreken en draagt bij aan de ontwikkeling hiervan. ALG,BG,BS

Doelstellingen

Zorgverlener

De student relateert verschillende bronnen aan elkaar, beoordeelt deze kritisch en trekt er conclusies uit om wetenschappelijk gefundeerd, praktijkrelevant en menswaardig zorg te verlenen.
De student observeert gericht klinische symptomen, klachten, zorgbehoeften en beleving en analyseert op somatisch, psychisch, sociaal en existentieel vlak.
De student verleent proactief zorg.
De student bepaalt haalbare en concrete doelstellingen, stuurt continu bij in alle fasen van het zorgtraject en stelt hierbij weloverwogen prioriteiten.
De student maakt geïndividualiseerde zorgplannen op, past deze toe en evalueert in overleg met de zorgvrager.
De student komt vanuit de analyse tot het bepalen van verpleegproblemen.
De student evalueert de effecten van verpleegkundige handelingen en stuurt bij.
De student bespreekt de gezondheidsrisico’s, het gezondheidsprobleem of mogelijke complicaties en de relatie met de levensstijl in samenwerking met de zorgvrager(s).
De student verleent verpleegkundige zorg op basis van verantwoordelijkheidszin en conform de algemene en beroepsgerelateerde wetgeving.
De student neemt initiatief in zorgverlening.
De student voert verpleegkundige handelingen/interventies uit volgens de verpleegkundige basisprincipes (hygiëne, steriliteit, comfort, privacy, zelfzorg en inspraak, veiligheid, ergonomie, economie, ecologie) in overeenstemming met medische voorschriften en volgens procedures en protocollen afgestemd op de zorgvrager.

Communicator

De student handelt respectvol, rekening houdend met de behoeften, gevoelens en context van de zorgvrager; inclusief de culturele, existentiële en/of maatschappelijke achtergrond.
De student luistert actief.
De student past de inhoud en de vorm van het gesprek aan aan de zorgcontext.
De student analyseert de eigen verbale en non-verbale communicatie met de zorgvrager en stuurt bij.
De student geeft correcte en relevante informatie aan de zorgvrager over zijn gezondheid, ziekte, de zorg, onderzoeken, behandelingen en toekomstperspectieven.
De student volgt de ontwikkelingen van innoverende technologie (elektronisch patiëntendossier, apps, robotica) en kan ermee omgaan.
De student kan het gebruik van eHealth en de implicaties ervan op het verpleegkundig handelen kaderen.

Samenwerkingspartner

De student bouwt een vertrouwensrelatie op met de zorgvrager, met evenwicht tussen afstand en nabijheid; ook in niet vertrouwde, complexe en gespecialiseerde zorgsituaties.
De student kent en kan samenwerken met de eigen en andere disciplines, rekening houdend met hun verschillende perspectieven."
De student inventariseert in samenspraak met betrokkenen de nood aan coördinatie van zorg.
Professioneel samenwerken:
De student helpt medewerkers om eigen sterktes en zwaktes te (h)erkennen en hanteren.
De student bevestigt medewerkers in hun kwaliteiten en stimuleert tot verdere ontwikkeling.
De student bevordert samenwerking.
De student staat open voor de mening van de verschillende teamleden en komt op voor de eigen mening, rekening houdend met de multiculturele context.
De student draagt bij tot het voorkomen en oplossen van conflicten.
Interdisciplinair samenwerken:
De student profileert zich als verpleegkundige met een eigen professionele deskundigheid t.o.v. andere teamleden en de organisatie.

Reflectieve EBP professional

De student toont een kritisch onderzoekende en reflectieve (basis)houding om de eigen verpleegkundige deskundigheid en die van anderen te optimaliseren.
De student voert op een systematische en gestructureerde wijze een zoekstrategie uit naar up-to-date kennis van professionele experten en beschikbare info via vak- en wetenschappelijke literatuur.
De student schat de literatuur in naar vakinhoudelijke en wetenschappelijke waarde.
De student beoordeelt onderzoeksresultaten op bruikbaarheid in de verpleegkundige praktijk.
De student leeft strikt en consequent de voorschriften in een onderzoeksprotocol na.
De student toont actief en kritisch gedrag om de verpleegkundige deskundigheid van zichzelf en anderen op peil te brengen en houden en draagt actief bij aan het zoeken, ontwikkelen en delen van nieuwe kennis.
De student reflecteert over eigen handelen en gaat constructief om met feedback om het eigen leerproces vorm te geven.
De student analyseert kritisch de eigen verpleegkundige competenties door het benoemen van eigen sterktes en zwaktes en realiseert op basis hiervan de eigen professionele ontwikkeling.
De student herkent en erkent de grenzen van eigen deskundigheid.
Morele sensitiviteit:
De student gaat deskundig menswaardig om met gezondheid, ziekte en sterven.
De student verzekert de eigen zelfzorg en behoudt evenwicht tussen werk en privéleven. De student analyseert eigen handelen in functie van eigen waarden en normen en rekening houdend met waarden en normen van de zorgvrager.
De student vrijwaart de rechten van de patiënt en treedt als pleitbezorger op voor de waarden en beleving van de zorgvrager.

Gezondheidsbevorderaar

Preventiegericht analyseren:
De student herkent en definieert gezondheidsrisico’s, het gezondheidsprobleem of mogelijke complicaties en de nood aan gedragsverandering bij de individuele zorgvrager of een groep.
De student inventariseert de beginsituatie van de individuele zorgvrager of een groep: de culturele, existentiële en/of maatschappelijke achtergrond, voorkennis, leerstijl, interne en externe bevorderende en belemmerende factoren.
Gezond gedrag bevorderen:
De student geeft correcte en relevante informatie aan de zorgvrager over zijn gezondheid, ziekte, de zorg, onderzoeken, behandeling en toekomstperspectieven.

Organisator

De student neemt initiatief in het voeren van regie over het eigen vakgebied vanuit een ondernemende, coachende en resultaatgerichte houding.
De student inventariseert in samenspraak met betrokkenen de nood aan coördinatie van zorg.
De student organiseert en coördineert de zorg van één of meer zorgvrager(s) in onderlinge afstemming met alle betrokkenen (zorgvrager, zorgverleners, zorgorganisaties, …)
De student past specifieke richtlijnen m.b.t. patiëntveiligheid nauwgezet toe.

Professional en kwaliteitsbevorderaar

De student voert verpleegkundige interventies en medische voorschriften stipt en doordacht uit volgens procedures en protocollen afgestemd op de zorgvrager.
De student verleent de zorg in alle omstandigheden volgens de criteria van kwaliteit van zorg: doeltreffend, efficiënt, veilig, rechtvaardig, tijdig, continu, multi- en interdisciplinair, cliëntgericht, volgens de juridische reglementering en wetenschappelijk gefundeerd.
De student toetst de persoonlijk ontwikkelde visie op verpleegkunde op basis van verpleegkundige kaders en modellen af aan de visie van de organisatie en aan de praktijkervaringen.
De student analyseert eigen handelen en stuurt bij in functie van de kwaliteitscriteria, in dialoog met het team en de zorgvrager.
De student analyseert bestaande zorgverlening in functie van de kwaliteitscriteria en formuleert voorstellen tot aanpassing.
De student kan het eigen handelen verantwoorden in diverse zorgsituaties vanuit inzicht in verpleegkundige-, biomedische- en humane wetenschappen en vanuit reflectie.
De student heeft een eerlijke houding.
De student respecteert het beroepsgeheim.
De student komt afspraken na (tijdigheid).

Leerinhouden

Keuzeblok 'Maatschappelijk kwetsbaren'

Organisatie van de gezondheidszorg
- Organisatie van de welzijnszorg

Humaan vakgebied

- Maatschappelijke kwetsbaarheid
- Maatschappelijk kwetsbare gezinnen
- Maatschappelijk kwetsbare volwassene
- Maatschappelijk kwetsbare oudere
- Actuele hulpvragen in de welzijnszorg

Verpleegkundig vakgebied

- Bijzondere methodieken in de hulpverlening
- Maatzorgmethodiek
- Cliëntoverleg


Keuzeblok kwaliteit en patiëntveiligheid

- Leiderschap
- Kwaliteit: hoe praktisch aanpakken?
- Wetenschappelijk onderzoek
- Hoe kwaliteit/patiëntveiligheid verbeteren?


Keuzeblok Kinder- en jeugdgezondheidszorg

- Neonatologie
- Kwetsbare gezinnen
- Gespecialiseerde pediatrie
- Voeding (eetstoornissen, obesitas, aangepaste voedingen, therapeutische voedingen)
- Kinderen met een beperking & revalidatie


Keuzeblok De kritieke patiënt

- Wetgeving en organisatie van spoedgevallen en intensieve zorgen afdeling
- Urgenties en acute pathologie van het bloedvaten-, ademhalings-, maagdarm-, urinaire en centraal zenuwstelsel
- Traumatologie, fracturen en immobilisatie technieken
- Accidentele en doelbewuste intoxicaties
- De beademde patiënt
- Cardiac devices
- Urgente medicatie
- Acute wondzorg

Begeleiding

Feedback en bijsturingen tijdens onderwijsgroepen, werkcolleges en practica.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
blok 3mondeling gesloten boek examen60,00Theorie, de blokcoördinator zal aangeven welke materialen meegenomen kunnen worden naar het examen.
blok 3vaardigheidstoets35,00Praktijk
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
tweede zittijdvaardigheidstoets35,00Praktijk
tweede zittijdmondeling gesloten boek examen60,00Theorie, de blokcoördinator zal aangeven welke materialen meegenomen kunnen worden naar het examen.
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
blok 3functioneren in onderwijsgroep5,00

Evaluatie: voorwaarden

Aanwezigheid tijdens de lessen:
Er wordt maximaal 1 ongewettigde afwezigheid getolereerd. Een afwezigheid is gewettigd indien gestaafd door:
• Een medisch attest. Dit attest wordt binnen de vijf kalenderdagen (inclusief de eerste dag van je afwezigheid) afgeleverd op het studentensecretariaat.
• Een attest van faciliteiten. De student verwittigt de studentenbegeleiding binnen de vijf kalenderdagen van zijn afwezigheid. Studentenbegeleiding verwittigt de lesgever(s) eveneens binnen de vijf kalenderdagen. Indien de afwezigheid van de student altijd gewettigd is, dienen de lesgevers hiervan op de hoogte gesteld te worden in het begin van het academiejaar of zo snel mogelijk. Attesten van faciliteiten worden opgesteld in samenspraak met student en studentenbegeleiding en goedgekeurd door het opleidingshoofd.
• Een attest van overlijden van een direct familielid.
• Een oproep van een rechtbank.
• De redenen van andere afwezigheden dan eerder vermeld worden met het departementshoofd besproken.

Indien een student het toegestane aantal ongewettigde afwezigheden overschrijdt, is het toetsresultaat voor het FOG-punt (functioneren in de onderwijsgroep) 0/20.

Zie 'Richtlijnenbundel Assessment Verpleegkunde' op Blackboard

Evaluatie: gevolgen

Meer dan 1 ongewettigde afwezigheid resulteert in 0/20 op FOG-punt.
Bij de helft of meer dan de helft gewettigde afwezigheden wordt er geen FOG-punt toegekend en worden de andere examenonderdelen herrekend naar 100% in plaats van 95% van het totaalpakket.

Zie 'Richtlijnenbundel Assessment Verpleegkunde' op Blackboard.

Onderwijsvormen

 • O- Probleemgestuurd onderwijs
 • O- Vakdisciplinair onderwijs
 • O- Blended learning
 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Interactie-/responsiecollege
 • W- Gastcollege
 • W- Onderwijsgroep
 • W- Paper
 • W- Practicum
 • W- Werkcollege
 • W- Zelfstudie