Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
31BTI3050 Frans 113282/1388/1920/1/32
Studiegids

31BTI3050 Frans 1

13282/1388/1920/1/32
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het office management, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • Business Translation & Interpreting
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 8 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Contractbeperking: Examencontracten kunnen enkel gevolgd worden mits afwijkende evaluatievormen e.d.m.
Docenten: Jorissen Jonne, Mulkers Martine, Vissers Elise
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Academiejaar

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Blackboardcursus 1BVT Frans 1
ACE II on line (software)

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
Grammaire 2000Verplicht€ 43,45
 • Auteur: J. De Spiegeleer
 • Uitgever: Plantyn
 • Editie: laatste
 • ISBN-nr: 978-90-301-3800-6
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst
Mots et contexte avec exercicesVerplicht€ 35,80
 • Auteur: Fischer e.a.
 • Uitgever: Intertaal
 • Editie: 2014
 • ISBN-nr: 978-94-603-0721-8
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Hoorcollege52,00 uren
Practicum26,00 uren

Eindcompetenties

Meertalig communicator: De student kan de interne en externe bedrijfscommunicatie in het Nederlands, Frans, Engels en Duits (op niveau B2-C1 van het GERK) voeren en coördineren op een gestructureerde, consistente en correcte manier. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan corresponderen, rapporteren, informeren, vergaderen en presenteren in het Nederlands, Frans, Engels en Duits, rekening houdend met de multidisciplinaire, interculturele en (inter)nationale context van de stakeholders en gebruikt hierbij de gepaste ICT-tools.ALG,BG,BS
De student kan in NFED commerciële gesprekken (telefonisch, face-to-face,…) voeren.ALG,BG,BS
De student kan in NFED informatieve en commerciële teksten redigeren en controleren.ALG,BG,BS
De student kan van en naar NFED vertalen en tolken binnen een juridische en economische context.ALG,BG,BS
De student kan aan binnen- en buitenlandse collega’s en zakenpartners advies verlenen over correct taalgebruik in (bedrijf/organisaties)communicatie in NFED.ALG,BG,BS
De student kan aan binnen- en buitenlandse collega’s en zakenpartners creatieve oplossingen aanreiken ivm taal- en formuleringsproblemen in (bedrijf/organisaties)communicatie in NFED.ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan, in het algemeen, communiceren in het Frans op niveau A2 (spreken, lezen en schrijven) en B1 (luisteren) van het Europees Referentiekader, en de student kan in het bijzonder :
• alledaagse gesprekken in standaardtaal verstaan zoals concrete aanwijzingen en opdrachten
• de hoofdpunten uit Franstalige nieuws- en actualiteitsprogramma’s halen om het in eigen woorden gestructureerd weer te geven
• eenvoudige informatie geven of vragen, sociale contacten maken en onderhouden in correct Frans en met de taaleigen formuleringen
• eenvoudige telefoongesprekken voeren met behulp van standaarduitdrukkingen
• vlot en in correct Frans verslag uitbrengen over verzamelde informatie (uit teksten, TV-programma, …) m.b.v. visuele ondersteuning
• de hoofdzaken uit een tekst (Franstalig krantenartikel, …) halen en in eigen woorden gestructureerd weergeven
• informatie vinden in zakelijke teksten en berichten en gerichte vragen hierover beantwoorden
• de spelling- en spraakkunstregels toepassen en de gepaste woordenschat gebruiken om zich correct en vlot uit te drukken in courante en commerciële situaties 
• aantekeningen maken, een kort verslag schrijven, zijn mening weergeven, een presentatie geven  enz.
• een eenvoudige brief of e-mail met standaardformuleringen schrijven (o.a. aanspreking, verzoek, slotformule…)


 

Leerinhouden

Communicatieve vaardigheden : er wordt geoefend met alledaagse situaties, waarbij o.m. aan bod komen : de begroeting, kennismaken, algemene informatie vragen en geven, telefoneren en andere diensten.
De verschillende vaardigheden komen geïntegreerd aan bod in dossiers rond algemene sociaal-economische thema's. Onderwerpen zijn o.m. : de economische sectoren, het onderwijssysteem, de Franse staat (diverse socio-economische aspecten, geografie, ...), enz. Verder wordt er een inleiding op het telefoneren en de correspondentie gegeven. Lezen en luisteren worden eveneens bevorderd via het volgen van de actualiteit in de Franstalige media.
Deelvaardigheden : er wordt verder gebouwd op de bestaande kennis. Er is een uitgebreide herhaling en uitdieping voorzien van de basisspraakkunst. Ook de studie van de woordenschat bouwt verder op de reeds gekende woordenschat en beoogt het verwerven van de algemeen-economische terminologie.

Begeleiding

Alle nieuwe inkomende studenten Office Management moeten een instroomtest Frans, Engels en Duits afleggen. Als ze daarop A2- of lager scoren worden ze ten zeerste aangeraden het plustraject van de betreffende taal te volgen om de kansen op succes te optimaliseren. Het gaat om een wetenschappelijk onderbouwde test die valide resultaten genereert op basis van het ERK (Europees referentiekader voor talen). De student kan de test meermaals afleggen tijdens het academiejaar.

Oefenpakketten (in Blackboard via ACE)
Signaaltesten (waarvan de score niet meetelt in het eindresultaat)
Feedback bij leervorderingen
Plustraject (verplicht monitoraat)


Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarischriftelijk gesloten boek examen50,00Inhoud en weging, zie Blackboardcursus.
junimondeling gesloten boek examen50,00Hiervan is 1/5 permanente evaluatie (luistertesten, presentaties, enz.). Inhoud, timing en weging zie Blackboardcursus.

Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septmondeling gesloten boek examen50,00Het gedeelte permanente evaluatie van de eerste zittijd wordt vervangen door een extra vraag op het mondeling examen. Meer details via Blackboard.
aug/septschriftelijk gesloten boek examen50,00Inhoud en weging, zie Blackboardcursus

Evaluatie: voorwaarden

Voor dit opleidingsonderdeel gelden volgende voorwaarden om deel te nemen aan het examen of in aanmerking te komen voor een geldig examencijfer: regelmatig bijwonen van de lessen; taken/opdrachten voorbereiden resp. inleveren zoals aangegeven in het programmaoverzicht in de BB-cursus. Voor tussentijdse evaluatiemomenten gelden dezelfde regels voor afwezigheid (geldig attest tijdig inleveren) als voor de examens (zie onderwijs- en examenreglement). Bij groepswerk wordt een correcte inzet van alle groepsleden verwacht. De student die zich hier niet aan houdt, werkt een individuele opdracht af. Indien gewettigd afwezig bij het opstarten van een groepstaak, maakt de afwezige student deze taak individueel.

Evaluatie: gevolgen

 In geval van gewettigde afwezigheid bij permanente evaluatie, heeft de student recht op een inhaaltest. Concrete info i.v.m. inhaaltesten (moment, enz.) wordt via Blackboard meegedeeld.
In geval van niet of laattijdig inleveren van een taak, alsook bij ongewettigde afwezigheid voor een presentatie ontvangt de student 0 voor dit examendeel. Indien gewettigd afwezig bij het opstarten van een groepstaak, maakt de afwezige student deze taak individueel. Een ongewettigde afwezigheid leidt tot score 0 voor die taak.
Een gewettigde afwezigheid op een examen zal behandeld worden volgens de voorschriften van het examenreglement (zie OER). Een ongewettigde afwezigheid op een examen leidt tot score 0 voor dat examen.

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Practicum
 • W- Zelfstudie
 • W- Discussie
 • W- Presentatie
 • W- Portfolio
 • W- Individuele opdracht

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.