Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
31BTI3060 Engels 113283/1388/1920/1/66
Studiegids

31BTI3060 Engels 1

13283/1388/1920/1/66
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het office management, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • Business Translation & Interpreting
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 8 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Contractbeperking: Examencontracten kunnen enkel gevolgd worden mits afwijkende evaluatievormen e.d.m.
Docenten: Ruts Sylvia
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Academiejaar

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Documenten op Blackboard

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
Market Leader - Upper intermediateVerplicht€ 42,96
 • Auteur: Cotton Falvey Kent
 • Uitgever: Pearson
 • ISBN-nr: 978-14-082-3709-0
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst
Thematische woordenschat Engels voor handel en economieVerplicht€ 44,00
 • Auteur: S.C. France, P. Mann, B. Kolossa
 • Uitgever: Intertaal
 • ISBN-nr: 978-90-545-1106-9
 • Medium: Papier
 • Code: H31312
 • Te koop via de verkoopdienst
Software
Ace onlineVerplicht
 • Uitgever: Ace online
 • Editie: meest recente
 • Medium: Software
 • Code: S31326
 • Niet te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Hoorcollege52,00 uren
Practicum26,00 uren

Eindcompetenties

Informatiebeheerder: De student kan zelfstandig, planmatig en kritisch administratieve, juridische en economische informatie opzoeken, verwerken, interpreteren en uitwisselen in functie van een concrete opdracht of vraagstelling. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zelfstandig vanuit een concrete vraagstelling planmatig relevante gegevens opzoeken, kritisch analyseren, selecteren en verwerken (evalueren, synthetiseren, rapporteren en presenteren) tot direct bruikbare informatie.ALG,BG,BS
Meertalig communicator: De student kan de interne en externe bedrijfscommunicatie in het Nederlands, Frans, Engels en Duits (op niveau B2-C1 van het GERK) voeren en coördineren op een gestructureerde, consistente en correcte manier. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan corresponderen, rapporteren, informeren, vergaderen en presenteren in het Nederlands, Frans, Engels en Duits, rekening houdend met de multidisciplinaire, interculturele en (inter)nationale context van de stakeholders en gebruikt hierbij de gepaste ICT-tools.ALG,BG,BS
De student kan in NFED commerciële gesprekken (telefonisch, face-to-face,…) voeren.ALG,BG,BS
De student kan in NFED informatieve en commerciële teksten redigeren en controleren.ALG,BG,BS
De student kan van en naar NFED vertalen en tolken binnen een juridische en economische context.ALG,BG,BS
De student kan aan binnen- en buitenlandse collega’s en zakenpartners advies verlenen over correct taalgebruik in (bedrijf/organisaties)communicatie in NFED.ALG,BG,BS
De student kan aan binnen- en buitenlandse collega’s en zakenpartners creatieve oplossingen aanreiken ivm taal- en formuleringsproblemen in (bedrijf/organisaties)communicatie in NFED.ALG,BG,BS
Vakinhoudelijk expert/specialist: De student kan op een kwaliteitsvolle manier diensten verlenen in verschillende bedrijfs-/ organisatiedomeinen, ook onder tijdsdruk en stresssituaties. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan de actuele ICT-toepassingen en de hedendaagse buroticamiddelen op een deskundige manier toepassen in het kader van een opdracht/project.ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan, in het algemeen, communiceren op niveau B1 (spreken, lezen, schrijven en luisteren) van het Europees Referentiekader, en
De student kan in het bijzonder … 

LUISTEREN
… alledaagse gesprekken verstaan, in standaardtaal en duidelijk gearticuleerd, zoals bijv. concrete aanwijzingen en opdrachten
… de hoofdpunten verstaan in nieuws- en actualiteitsprogramma’s
… een uiteenzetting of argumentatie over een vertrouwd onderwerp volgen, in standaardtaal en duidelijk gearticuleerd
 
SPREKEN
Samenhangend spreken
… informeren over zichzelf, andere mensen, woonplaats, werkplek, enz.
… presenteren: een vertrouwd onderwerp met visuele ondersteuning

Interactief spreken
… sociale contacten maken en onderhouden: begroeten, vragen hoe iemand het maakt, adequaat reageren, enz.
… eenvoudige informatie verstaan en geven, eenvoudige voorstellen doen, erop reageren zoals akkoord gaan, afwijzen, alternatieven voorstellen, om herhaling en verduidelijking vragen enz.
… eenvoudige telefoongesprekken voeren met behulp van standaarduitdrukkingen
... deelnemen aan een eenvoudige vergadering 
 
LEZEN
… hoofdpunten begrijpen in verschillende soorten teksten en hierover specifieke vragen kunnen beantwoorden
… informatie vinden in korte zakelijke teksten, eenvoudige mails en eenvoudige berichten

 
SCHRIJVEN
Samenhangend schrijven
… rapporteren: een kort verslag uitbrengen, een gebeurtenis beschrijven
… informeren: zichzelf voorstellen, zijn mening eenvoudig weergeven
... vertalen: korte zinnen naar het Engels vertalen
Interactief schrijven
… eenvoudige aantekeningen maken voor eigen en professionele doeleinden
… eenvoudige e-mails en mededelingen met standaardformuleringen schrijven, zoals voor aanspreking, groet, bedanking, verzoek, …

Leerinhouden

Communicatieve vaardigheden worden ingeoefend in relevante situaties. Leren kritisch lezen en luisteren wordt gestimuleerd door het volgen van de actualiteit in de Engelstalige media. Systematische herhaling en uitbreiding van de grammatica met nadruk op het communicatief relevant gebruik van de vormen. Bij de woordenschat ligt het accent op het verwerven van algemeen zakelijke taal. Studenten zetten hun eerste stappen in de wereld van vertalen en vertalen eenvoudige zinnen naar het Engels. Tijdens vergaderingen, presentaties en discussies scherpen studenten hun mondelinge taalvaardigheden aan. 

In het handboek Market Leader worden de volgende units behandeld: 

1. Communication
3. Building relationships
4. Success
5. Job satisfaction
7. Management Styles
8. team Building
12. Mergers and acquisitions

Studenten lezen thuis zelfstandig eenvoudige, zakelijke teksten (home reading) en kijken naar zakelijke programma's (home viewing).Begeleiding

Feedback bij leervorderingen

Oefeningen op ACE

Oefeningen op Blackboard


Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarischriftelijk gesloten boek examen40,00
Buiten de examenperiodepermanente evaluatie10,00resultaat na semester 1
junimondeling gesloten boek examen30,00
junipermanente evaluatie20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen50,00
aug/septmondeling gesloten boek examen50,00

Evaluatie: voorwaarden

Afwezigheid voor een test of een opdracht moet steeds gewettigd worden.

De student stuurt voor het evaluatiemoment een e-mail naar de lector om zijn afwezigheid te melden en hij laadt zijn medisch attest binnen 4 werkdagen op in MijnPXL. Dixit-attesten worden niet aanvaard.Bij groepswerken wordt er een gelijke inzet van elk groepslid verwacht.

Evaluatie: gevolgen

Indien de student ongewettigd afwezig is krijgt hij/zij een nul voor de test of opdracht.
Het laattijdig indienen van een opdracht leidt eveneens tot een nulscore.
Bij gewettigde afwezigheid wordt in samenspraak met de docent 1 inhaalmoment of vervangopdracht afgesproken. Bij afwezigheid (gewettigd of ongewettigd) op het inhaalmoment, scoort de student automatisch een nul voor de test of opdracht. 

Bij het niet respecteren van afspraken binnen een groepswerk, wordt de student in kwestie verplicht individueel te werken.

Onderwijsvormen

 • W- Discussie
 • W- Klasgesprek
 • W- Practicum
 • W- Presentatie
 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Zelfstudie
 • W- Portfolio

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.