Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
31BTI3070 Duits 113284/1388/1920/1/03
Studiegids

31BTI3070 Duits 1

13284/1388/1920/1/03
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het office management, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • Business Translation & Interpreting
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 8 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Contractbeperking: Examencontracten kunnen enkel gevolgd worden mits afwijkende evaluatievormen e.d.m.
Docenten: Moens Jan, Nuyts Christine
Onderwijstalen: Duits
Kalender: Academiejaar

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Aanvullend studiemateriaal wordt ter beschikking gesteld op Blackboard
ACE II

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Cursus
Deutschkurs : Deutsche Grammatik und ÜbungenVerplicht
 • Auteur: Vakgroep Duits
 • Uitgever: PXL
 • Medium: Papier
 • Code: 3380
 • Te koop via de verkoopdienst
Handboek
Thematische woordenschat DuitsVerplicht€ 36,80
 • Auteur: G. Forst, A. Schnorr-Dümmler
 • Uitgever: Intertaal
 • ISBN-nr: 978-94-603-0417-0
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Hoorcollege52,00 uren
Practicum26,00 uren

Eindcompetenties

Meertalig communicator: De student kan de interne en externe bedrijfscommunicatie in het Nederlands, Frans, Engels en Duits (op niveau B2-C1 van het GERK) voeren en coördineren op een gestructureerde, consistente en correcte manier. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan corresponderen, rapporteren, informeren, vergaderen en presenteren in het Nederlands, Frans, Engels en Duits, rekening houdend met de multidisciplinaire, interculturele en (inter)nationale context van de stakeholders en gebruikt hierbij de gepaste ICT-tools.ALG,BG,BS
De student kan aan binnen- en buitenlandse collega’s en zakenpartners advies verlenen over correct taalgebruik in (bedrijf/organisaties)communicatie in NFED.ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan (niveau Europees Referentiekader):
Luisteren (niveau A2)
- Alledaagse gesprekken verstaan in standaardtaal en duidelijk gearticuleerd, zoals bv. voorstellingsgesprek, wegbeschrijving, evenals concrete aanwijzingen en opdrachten
Spreken (niveau A2)
- Informatie geven over zichzelf, andere mensen, woonplaats enz.
- Communiceren over alledaagse onderwerpen
- Gepast reageren in dagelijkse gesprekssituaties

- De inhoud van behandelde en niet behandelde teksten/thema's op een vlotte en coherente manier weergeven.

- Een korte presentatie geven waarbij inhoud en taal aangepast zijn aan het doelpubliek.
Lezen (niveau A2)
- In eenvoudige Duitstalige actuele teksten over algemene onderwerpen de gewenste informatie terugvinden

Schrijven (niveau A2)
- Een eenvoudige samenhangende tekst schrijven (zonder hulpmiddelen) over alledaagse onderwerpen, bv. eigen gezinssituatie, hobby’s, verloop van restaurantbezoek, naar de weg vragen of de weg wijzen, enz.

De student kan de woordenschat en de behandelde grammaticale onderwerpen uit de cursus zowel mondeling als schriftelijk toepassen.

Leerinhouden

In dit opleidingsonderdeel komen volgende leerinhouden en/of leeractiviteiten aan bod:

Communicatieve oefeningen in het practicum, eenvoudige vertaalzinnen en andere oefeningen in de klas behandelen systematisch de basisspraakkunst. D.m.v. oefeningen op PC diept de student(e) door zelfstudie zijn/haar kennis van woordenschat en spraakkunst verder uit. Verdere verwerving van de woordenschat gebeurt in de klas enerzijds op basis van aangepaste algemene en zakelijke leesteksten en eenvoudige dialogen, anderzijds door zelfstudie van de opgegeven eigen lectuur. Bovendien wordt de basiswoordenschat verworven door zelfstudie aan de hand van woordenlijsten (mét context). Deze kennis wordt regelmatig getoetst d.m.v. een test, waarvan de resultaten beschouwd worden als permanente evaluatie.
Het nagestreefde niveau is A2 van het GERK (Gemeenschappelijk Europees Referentiekader).

Begeleiding

Plustraject Duits 1OFM
ACE II-oefeningen met automatische correctie

feedback bij voorbereide oefeningen
extra oefeningen (in BB)
Toetsen met feedback

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarischriftelijk gesloten boek examen50,00De cijfers behaald voor permanente evaluatie (zelfstudie woordenschat, mondelinge en schriftelijke opdrachten in practicum) tellen voor 10% mee in het eindcijfer.
junimondeling gesloten boek examen50,00De cijfers behaald voor permanente evaluatie (grammaticatest, zelfstudie woordenschat, mondelinge opdrachten in practicum) tellen voor 40% mee in het eindcijfer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen70,00
aug/septmondeling gesloten boek examen30,00

Evaluatie: voorwaarden

 • Regelmatig de lessen bijwonen.
 • Oefeningen en taken volgens afspraken voorbereiden resp. inleveren.
 • Verplichte aanwezigheid op tussentijdse evaluatiemomenten. Hier gelden dezelfde regels als voor een afwezigheid tijdens een examen. D.w.z. de lector dezelfde dag nog op de hoogte brengen van de afwezigheid en een geldig en origineel attest binnen de 5 kalenderdagen opladen. Dixitattesten worden niet aanvaard (cfr. examenreglement). Een inhaalmoment wordt door de docent bepaald. Studenten die gewettigd afwezig zijn tijdens dit inhaalmoment, worden doorverwezen naar een moment in de examenperiode. Ook dit moment wordt door de docent bepaald.

Evaluatie: gevolgen

 • •Bij gewettigde afwezigheid mag de toets op een door de lector bepaalde datum bijgemaakt worden. Er is 1 inhaalmoment per semester. 
  •Taken, opdrachten die niet gemaakt en/of ingeleverd worden leiden tot een nulscore.
  •Niet-gewettigde afwezigheid tijdens een toetsmoment leidt eveneens tot een nulscore.

Onderwijsvormen

 • W- Zelfstudie
 • W- Klasgesprek
 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Practicum
 • W- Individuele opdracht
 • W- Presentatie

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.