Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
31BTI3080 Seminarie Frans: vertaalinitiatie13286/1388/1920/1/71
Studiegids

31BTI3080 Seminarie Frans: vertaalinitiatie

13286/1388/1920/1/71
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het office management, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • Business Translation & Interpreting
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag vervangen worden door een ANDER opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Contractbeperking: Examencontracten kunnen enkel gevolgd worden mits afwijkende evaluatievormen e.d.m.
Docenten: Mulkers Martine, Vandeurzen Karen
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Semester 2

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Blackboardcursus 1BVT Seminarie Frans: Vertaalinitiatie
Elektronische databanken : Van Dale on line, IATE, ...
ACE II on line

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
Grammaire 2000Verplicht€ 43,45
 • Auteur: J. De Spiegeleer
 • Uitgever: Plantyn
 • Editie: laatste
 • ISBN-nr: 978-90-301-3800-6
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst
Mots et contexte avec exercicesVerplicht€ 35,80
 • Auteur: Fischer e.a.
 • Uitgever: Intertaal
 • Editie: 2014
 • ISBN-nr: 978-94-603-0721-8
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Hoorcollege36,00 uren

Eindcompetenties

Meertalig communicator: De student kan de interne en externe bedrijfscommunicatie in het Nederlands, Frans, Engels en Duits (op niveau B2-C1 van het GERK) voeren en coördineren op een gestructureerde, consistente en correcte manier. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan in NFED informatieve en commerciële teksten redigeren en controleren.ALG,BG,BS
De student kan van en naar NFED vertalen en tolken binnen een juridische en economische context.ALG,BG,BS
De student kan aan binnen- en buitenlandse collega’s en zakenpartners advies verlenen over correct taalgebruik in (bedrijf/organisaties)communicatie in NFED.ALG,BG,BS
De student kan aan binnen- en buitenlandse collega’s en zakenpartners creatieve oplossingen aanreiken ivm taal- en formuleringsproblemen in (bedrijf/organisaties)communicatie in NFED.ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan, in het algemeen, communiceren in het Frans op niveau A2 (spreken, lezen en schrijven) en B1 (luisteren) van het Europees Referentiekader, d.w.z. hij beheerst de woordenschat, spellings- en spraakkunstregels van het Frans voldoende om zich in courante en commerciële situaties assertief en correct te kunnen uitdrukken en de student kan in het bijzonder
• een eenvoudige schriftelijke vertaalopdracht van het Frans naar het Nederlands uitvoeren, rekening houdend met de specifieke grammaticale en lexicale contrasten tussen bron- en doeltaal
• (digitale en analoge) woordenboeken en databanken raadplegen
• op een correcte manier teksten reviseren en daarbij typische interferentiefouten detecteren en corrigeren
• op een nauwkeurige manier een relevante thematische terminologielijst aanleggen in Excel
• verschillende tekstsoorten onderscheiden op basis van taalkundige en inhoudelijke aspecten om een doelgerichte vertaling te maken
• vertaalsoftware gebruiken en de resultaten ervan kritisch beoordelen en taalkundig verbeteren

Leerinhouden

Een inleiding op het vertalen,

een overzicht van teksttypes,
het aanleren van basisstrategieën,

het gebruik van woordenboeken,
het gebruik van hulpmiddelen bij het vertalen, bijv. vertaalsoftware en
oefeningen op typische moeilijkheden voor Nederlandstaligen.

Begeleiding

Feedback bij leervorderingen

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
junischriftelijk gesloten boek examen50,00Inhoud en weging, zie Blackboardcursus.
Buiten de examenperiodepermanente evaluatie50,00Testen, taken en opdrachten tijdens de lessen. Inhoud, timing en weging, zie Blackboardcursus.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen60,00Inhoud en weging, zie Blackboardcursus.
aug/septindividuele opdracht20,00Opdracht af te halen bij de lector tijdens examenfeedback in juni en in te leveren op de dag van het schriftelijk examen. Verdere info, zie Blackboardcursus.
aug/septpermanente evaluatie20,00Het cijfer van de permanente evaluatie wordt overgeheveld naar de tweede examenkans.

Evaluatie: voorwaarden

Voor dit opleidingsonderdeel gelden volgende voorwaarden om deel te nemen aan het examen of in aanmerking te komen voor een geldig examencijfer:

- De student moet deelnemen aan de testen. (Zie OER)

- De student moet alle taken en opdrachten tijdig uitvoeren en inleveren voor de deadline. De concrete planning vindt hij/zij terug op BB.

- De student is verplicht om alle communicatie zelf op te volgen op BB en/of per mail.

- Alle taken en opdrachten moeten correct getekend worden.

- Indien gewettigd afwezig bij het opstarten van een groepstaak, maakt de afwezige student deze taak individueel.Voor tussentijdse evaluatiemomenten gelden dezelfde regels voor afwezigheid (geldig doktersattest tijdig inleveren bij de Dienst Studentenzaken) als voor de examens (zie onderwijs- en examenreglement). 

Voor een herexamen moet de student individuele opdracht afhalen op het examenfeedbackmoment.

Evaluatie: gevolgen

Ongewettigde afwezigheid op evaluatiemomenten of het laattijdig inleveren van een opdracht betekent een nulscore. Indien ongewettigd afwezig bij het examen leidt dit automatisch naar een tweede zittijd.

Indien gewettigd afwezig bij een test, kan je na afspraak met de docent een taak of toets inhalen. Je neemt hiertoe zelf het initiatief.

Er is maar 1 inhaalmoment, dat de lector zelf bepaalt. Dit inhaalmoment vindt plaats in de examenweken in juni. Gewettigde of ongewettigde afwezigheid bij het inhaalmoment leidt automatisch tot een nul. 

In geval van niet of laattijdig inleveren van een taak, alsook bij ongewettigde afwezigheid voor een opdracht of evaluatiemoment ontvangt de student een nulscore voor dit onderdeel.

Indien gewettigd afwezig bij het opstarten van een groepstaak, maakt de afwezige student deze taak individueel.

Het niet of laattijdig indienen van een opdracht leidt eveneens tot een nulscore voor dit onderdeel.

Niet afhalen van je opdracht (zie "voorwaarden") in geval van een tweedekansexamen leidt tot een nulscore voor dat onderdeel.

Onderwijsvormen

 • W- Practicum
 • W- Seminarie
 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Zelfstudie
 • W- Individuele opdracht
 • W- Groepsopdracht

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.