Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
31BTI3090 Seminarie Engels: vertaalinitiatie13287/1388/1920/1/08
Studiegids

31BTI3090 Seminarie Engels: vertaalinitiatie

13287/1388/1920/1/08
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het office management, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • Business Translation & Interpreting
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag vervangen worden door een ANDER opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Contractbeperking: Examencontracten kunnen enkel gevolgd worden mits afwijkende evaluatievormen e.d.m.
Docenten: Ruts Sylvia
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 2

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Studiemateriaal wordt ter beschikking gesteld via Blackboard.

Online woordenboeken (Van Dale online woordenboek, IATE, Cambridge…)

http://ace.pxl.be

Contacturen

Hoorcollege36,00 uren

Eindcompetenties

Meertalig communicator: De student kan de interne en externe bedrijfscommunicatie in het Nederlands, Frans, Engels en Duits (op niveau B2-C1 van het GERK) voeren en coördineren op een gestructureerde, consistente en correcte manier. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan in NFED informatieve en commerciële teksten redigeren en controleren.ALG,BG,BS
De student kan van en naar NFED vertalen en tolken binnen een juridische en economische context.ALG,BG,BS
De student kan aan binnen- en buitenlandse collega’s en zakenpartners advies verlenen over correct taalgebruik in (bedrijf/organisaties)communicatie in NFED.ALG,BG,BS
De student kan aan binnen- en buitenlandse collega’s en zakenpartners creatieve oplossingen aanreiken ivm taal- en formuleringsproblemen in (bedrijf/organisaties)communicatie in NFED.ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan, in het algemeen, communiceren op niveau B1 (spreken, lezen, schrijven en luisteren) van het Europees Referentiekader

De student kan:
-omgaan met  woordenboeken, met vooral aandacht voor de elektronische vormen; 

-de meest voorkomende ontwikkelingen binnen de bedrijfswereld begrijpen en in eigen woorden vertellen of parafraseren;

-informatie sorteren en verzamelen door op een nauwkeurige manier een relevante thematische terminologielijst aan te leggen;

-drie basisfuncties van een tekst onderscheiden (informatief, persuasief, emotief);
 
-de vertaling aanpassen aan de doelgroep/opdrachtgever;
 
-terugkoppelen naar eentalige woordenboeken om register, stijl, gevoelswaarde en associaties van woorden te beoordelen; 
 
-bestaande vertalingen van teksten beoordelen en vergelijken;
 
-woordenschat verrijken door beheersen van regels over woordvorming; 
 
-valse vrienden herkennen en vermijden in vertalingen; 

-idiomatisch taalgebruik functioneel inpassen; 
  
-het “vertaalalfabet “, een lijst  van de meest voorkomende vertaalmoeilijkheden, gebruiken;
 
-beslissen wanneer een Engels woord functioneel is in een vertaling; 

Leerinhouden

Algemene inleiding tot Vertalen (niet-taalspecifiek) 

Overzicht van de hulpmiddelen bij het vertalen: 
-online woordenboeken
-vertaalwebsites

Overzicht van belangrijke vertaaltechnieken, specifiek voor het vertalen van en naar het Engels

Vocabulary enrichment
-Word formation
-False friends
-Dunglish
-Confusing words e.a

Capita selecta ivm de vertaalproblematiek

Begeleiding

Feedback bij leervorderingen
Oefenpakketten via http://ace.pxl.be

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
junischriftelijk gesloten boek laptop (met internettoegang)50,00
Buiten de examenperiodepermanente evaluatie50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen60,00
aug/septindividuele opdracht20,00Opdracht af te halen bij de lector tijdens examenfeedback in juni en in te leveren op de dag van het schriftelijk examen. Verdere info wordt op dat moment beschikbaar gemaakt op Blackboard.
aug/septpermanente evaluatie20,00Het cijfer op de permanente evaluatie wordt overgeheveld naar de tweede examenkans

Evaluatie: voorwaarden

Voor dit opleidingsonderdeel gelden volgende voorwaarden om deel te nemen aan het examen of in aanmerking te komen voor een geldig examencijfer:

Taken/opdrachten voorbereiden resp. inleveren voor de deadline zoals aangegeven op BB. Werkstukken die deel uitmaken van groepswerk, teken je correct. Je respecteert deadlines en richtlijnen in BB voor het inleveren van je portfolio.
Indien gewettigd afwezig bij het opstarten van een groepstaak, maakt de afwezige student deze taak individueel.
Voor tussentijdse evaluatiemomenten gelden dezelfde regels voor afwezigheid (geldig doktersattest tijdig opladen in MijnPXL) als voor de examens (zie onderwijs- en examenreglement).
Heb je een herexamen, dan haal je je individuele opdracht af op het examenfeedbackmoment.
De student moet deelnemen aan de testen. (Zie OER)


Evaluatie: gevolgen

Ongewettigde afwezigheid op evaluatiemomenten of het laattijdig inleveren van een opdracht betekent een nulscore. Indien ongewettigd afwezig bij het examen leidt dit automatisch naar een tweede zittijd.

Indien gewettigd afwezig bij het opstarten van een groepstaak, maakt de afwezige student deze taak individueel. een ongewettigde afwezigheid leidt tot een nulscore voor die taak.

Indien gewettigd afwezig bij een test, kan je na afspraak met de docent een taak of toets inhalen. Je neemt hiertoe zelf het initiatief. Er is maar één inhaalmoment dat door de lector wordt bepaald. Dit inhaalmoment vindt plaats tijdens de examenweken in juni. Gewettigde of ongewettigde afwezigheid tijdens een inhaalmoment leidt tot een nulscore.

Het niet afhalen van je examenopdracht (tweede zit) tijdens het feedbackmoment leidt tot een nulscore.

Onderwijsvormen

 • W- Zelfstudie
 • W- Practicum
 • W- Seminarie
 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Werkcollege

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.