Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
31BTI3100 Seminarie Duits: vertaalinitiatie13288/1388/1920/1/42
Studiegids

31BTI3100 Seminarie Duits: vertaalinitiatie

13288/1388/1920/1/42
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het office management, trajectschijf 1
  Afstudeerrichting:
  • Business Translation & Interpreting
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag vervangen worden door een ANDER opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Contractbeperking: Examencontracten kunnen enkel gevolgd worden mits afwijkende evaluatievormen e.d.m.
Docenten: Moens Jan
Onderwijstalen: Duits
Kalender: Semester 2

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Cursus in Blackboard: 31BVT3070: Seminarie Duits: vertaalinitiatie

Van Dale op de server en databanken op internet (IAT, Linguee...)

Contacturen

Hoorcollege36,00 uren

Eindcompetenties

Meertalig communicator: De student kan de interne en externe bedrijfscommunicatie in het Nederlands, Frans, Engels en Duits (op niveau B2-C1 van het GERK) voeren en coördineren op een gestructureerde, consistente en correcte manier. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan van en naar NFED vertalen en tolken binnen een juridische en economische context.ALG,BG,BS
De student kan aan binnen- en buitenlandse collega’s en zakenpartners advies verlenen over correct taalgebruik in (bedrijf/organisaties)communicatie in NFED.ALG,BG,BS
De student kan aan binnen- en buitenlandse collega’s en zakenpartners creatieve oplossingen aanreiken ivm taal- en formuleringsproblemen in (bedrijf/organisaties)communicatie in NFED.ALG,BG,BS

Doelstellingen

Mondelinge vertaalvaardigheden: 

De student kan teksten op niveau A1 zoals bijv. advertenties, eenvoudige brieven, small-talkgesprekken parafraseren in vereenvoudigd Duits en samenvattend weergeven in het Nederlands.

Schriftelijke vertaalvaardigheden: 

De student kan eenvoudige teksten op niveau A2 naar het Nederlands vertalen en een eenvoudige tekst van niveau A1A2 naar het Duits vertalen

Opzoekvaardigheden:

De student kan de nodige opzoekmiddelen gebruiken om een eenvoudige tekst te vertalen naar het Duits en naar het Nederlands.

De student kan hierbij volgende methode hanteren:

• Hij gaat op zoek naar de juiste woorden door parallelteksten en/of achtergrondteksten te zoeken en raadplegen. 
• Hij raadpleegt woordenboeken en databanken en evalueert de resultaten ngl. de context.
• Hij controleert de eigen vertaling, de vertalingen van groepsleden en reviseert deze.
• Hij reflecteert op de eigen vertalingen a.d.h.v. feedback.

Leerinhouden

1. Mondelinge oefeningen in samenvatten en parafraseren in het Duits en in het Nederlands van gesproken en/of gelezen Duitse teksten zoals advertenties, eenvoudige brieven e.d.
2. Theorie en oefeningen i.v.m. de strategie voor het schriftelijk vertalen naar het Nederlands:
 • aanpassen of hertalen van Duitse teksten voorafgaand aan de vertaling naar het Nederlands
 • oefeningen op typische fouten van Nederlandstaligen (falsche Freunde)
 • oefeningen in het gebruik van de elektronische Van Dale NL-DE/DE-NL, Duden en andere elektronische hulpmiddelen
 • interpreteren van de gegevens in woordenboeken, woordenlijsten
 • initiatie in het herkennen van tekstsoorten en de relevantie ervan bij het vertalen
 • vertalen naar het Nederlands en naar het Duits van enkele eenvoudige tekstsoorten in groep
3. Opzoekoefeningen in digitale databanken, woordenboeken, websites e.a.
4. Oefeningen in tekstcontrole en revisie

Begeleiding

Bij het seminaries krijg je mondeling feedback bij het groepsportfolio en de vertalingen worden schriftelijk door de lector doorgenomen en aangepast. 

Finale opdrachten die bij de lector ingediend worden krijgen een schriftelijke feedback.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
junischriftelijk gesloten boek examen50,00
Buiten de examenperiodepermanente evaluatie50,00Testen, taken en opdrachten tijdens de lessen. Inhoud, timing en weging zie BB-cursus.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen60,00Inhoud en weging zie BB-cursus
aug/septindividuele opdracht20,00Opdracht af te halen bij de lector tijdens examenfeedback in juni en in te leveren op de dag van het schriftelijk examen. Verdere info zie BB-cursus
aug/septpermanente evaluatie20,00Het cijfer op de PE wordt overgeheveld naar het herexamen

Evaluatie: voorwaarden

Taken/opdrachten voorbereiden resp. inleveren voor de deadline zoals aangegeven op BB. Werkstukken die deel uitmaken van groepswerk, teken je correct. Je respecteert deadlines en richtlijnen in BB voor het inleveren van je portfolio.

Indien gewettigd afwezig bij het opstarten van een groepstaak, maakt de afwezige student deze taak individueel.

Voor tussentijdse evaluatiemomenten gelden dezelfde regels voor afwezigheid (geldig doktersattest tijdig opladen in mijnPXL) als voor de examens (zie onderwijs- en examenreglement). 

Heb je een herexamen, dan haal je je individuele opdracht af op het examenfeedbackmoment.

De student moet deelnemen aan de testen. (Zie OER)

De student moet alle taken tijdig uitvoeren.

De concrete planning staat op BB.

De student is verplicht om alle communicatie zelf op te volgen in BB en/of per mail.

Evaluatie: gevolgen

Ongewettigde afwezigheid op evaluatiemomenten of het laattijdig inleveren van een opdracht betekent een nulscore. Indien ongewettigd afwezig bij het examen leidt dit automatisch naar een tweede zittijd.
Indien gewettigd afwezig bij een test, kan je na afspraak met de docent een taak of toets inhalen. Je neemt hiertoe zelf het initiatief. Er is maar 1 inhaalmoment, dat de lector zelf bepaalt. Dit inhaalmoment vindt plaats in de examenweken in juni. Gewettigde of ongewettigde afwezigheid bij het inhaalmoment leidt automatisch tot een nul. 

In geval van niet of laattijdig inleveren van een taak, alsook bij ongewettigde afwezigheid voor een opdracht of evaluatiemoment ontvangt de student een nulscore voor dit onderdeel. 

Indien gewettigd afwezig bij het opstarten van een groepstaak, maakt de afwezige student deze taak individueel.

Het niet of  laattijdig indienen van een opdracht leidt eveneens tot een nulscore voor dit onderdeel.

Niet afhalen van je opdracht (zie "voorwaarden") op het feedbackmoment in geval van een tweedekansexamen leidt tot een nulscore voor dat onderdeel. 
Onderwijsvormen

 • W- Practicum
 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Seminarie
 • W- Zelfstudie
 • W- Groepsopdracht

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.