Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
32BTI3020 Frans 213292/1388/1920/1/81
Studiegids

32BTI3020 Frans 2

13292/1388/1920/1/81
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het office management, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • Business Translation & Interpreting
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag vervangen worden door een ANDER opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Contractbeperking: Examencontracten kunnen enkel gevolgd worden mits afwijkende evaluatievormen e.d.m.
Docenten: Mulkers Martine, Vissers Elise
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Academiejaar

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Blackboardcursus 2BVT Frans 2
ACE II on line

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
Grammaire 2000Verplicht€ 43,45
 • Auteur: J. De Spiegeleer
 • Uitgever: Plantyn
 • Editie: laatste
 • ISBN-nr: 978-90-301-3800-6
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst
Mots et contexte avec exercicesVerplicht€ 35,80
 • Auteur: Fischer e.a.
 • Uitgever: Intertaal
 • Editie: 2014
 • ISBN-nr: 978-94-603-0721-8
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Hoorcollege64,00 uren

Eindcompetenties

Meertalig communicator: De student kan de interne en externe bedrijfscommunicatie in het Nederlands, Frans, Engels en Duits (op niveau B2-C1 van het GERK) voeren en coördineren op een gestructureerde, consistente en correcte manier. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan corresponderen, rapporteren, informeren, vergaderen en presenteren in het Nederlands, Frans, Engels en Duits, rekening houdend met de multidisciplinaire, interculturele en (inter)nationale context van de stakeholders en gebruikt hierbij de gepaste ICT-tools.ALG,BG,BS
De student kan mee de PR van de eigen organisatie verzorgen door een correcte, snelle, adequate en klantgerichte service aan te bieden.ALG,BG,BS
De student kan in NFED commerciële gesprekken (telefonisch, face-to-face,…) voeren.ALG,BG,BS
De student kan in NFED informatieve en commerciële teksten redigeren en controleren.ALG,BG,BS
De student kan van en naar NFED vertalen en tolken binnen een juridische en economische context.ALG,BG,BS
De student kan aan binnen- en buitenlandse collega’s en zakenpartners advies verlenen over correct taalgebruik in (bedrijf/organisaties)communicatie in NFED.ALG,BG,BS
De student kan aan binnen- en buitenlandse collega’s en zakenpartners creatieve oplossingen aanreiken ivm taal- en formuleringsproblemen in (bedrijf/organisaties)communicatie in NFED.ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan, in het algemeen, communiceren op niveau B1 (spreken, lezen en informatief schrijven) en B2 (luisteren en interactief schrijven) van het Europees Referentiekader, en de student kan in het bijzonder :

• de grammatica- en spellingsregels correct toepassen in schriftelijke oefeningen, met bijzondere aandacht voor genuanceerde formuleringen
• een breed scala aan teksten over economische en culturele onderwerpen begrijpen, ontleden en weergeven
• in langere actuele teksten informatie terugvinden en gerichte vragen beantwoorden
• een samenhangende tekst schrijven over socio-economische onderwerpen  
• daartoe de correcte, taaleigen formulering gebruiken, hierbij puttend uit een uitgebreider taalcorpus dan in trajectschijf 1

• voldoende vlot en in een correct Frans communiceren in de meeste alledaagse en professionele situaties (telefonisch een afspraak maken, …) 
• teksten over actuele socio-economische onderwerpen en Franstalig gesproken documenten (kleine reportages) begrijpen en in eigen woorden weergeven
• daartoe de correcte, taaleigen formulering gebruiken, hierbij puttend uit een uitgebreider taalcorpus dan in trajectschijf 1 

Leerinhouden

 

WOORDENSCHAT: 

In het leerboek "Mots et contexte" worden de hoofdstukken over economie, ecologie, politiek & justitie en geschiedenis van Frankrijk behandeld als voorbereiding op de studiereis naar Frankrijk in TS3.

Ook worden andere economische dossiers aangeboden die de woordenschatkennis van de student verrijken. 

 

GRAMMATICA:

De grammaticale kennis wordt verder uitgediept. Vooral de syntactische moeilijkheden in de schrijftaal worden verder toegelicht. 

 

COMMUNICATIEVE VAARDIGHEDEN: 

De student leert adequaat te communiceren in het bedrijfsleven aan de hand van telefoongesprekken en rollenspellen. 

De student leert tevens inlichtingen vragen en geven, zijn standpunt weer te geven, en zijn plannen te verwoorden. 

 Als voorbereiding op de buitenlandse stage leert hij/zij een CV en motivatiebrief op te stellen. 

Begeleiding

Oefenpakketten via ACE Online
Feedback bij leervorderingen

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarischriftelijk gesloten boek examen50,00Inhoud en weging, zie Blackboardcursus.
junimondeling gesloten boek examen50,00Hiervan is 1/5 permanente evaluatie (luistertesten, presentaties, enz.). Inhoud, timing en weging zie Blackboardcursus.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen50,00Inhoud en weging, zie Blackboardcursus.
aug/septmondeling gesloten boek examen50,00Het gedeelte permanente evaluatie van de eerste zittijd wordt vervangen door een extra vraag op het mondeling examen. Meer details via Blackboard.

Evaluatie: voorwaarden

Voor dit opleidingsonderdeel gelden volgende voorwaarden om deel te nemen aan het examen of in aanmerking te komen voor een geldig examencijfer: regelmatig bijwonen van de lessen; taken/opdrachten voorbereiden resp. inleveren zoals aangegeven in het programmaoverzicht in de BB-cursus. Voor tussentijdse evaluatiemomenten gelden dezelfde regels voor afwezigheid (geldig attest tijdig inleveren) als voor de examens (zie onderwijs- en examenreglement). Bij groepswerk wordt een correcte inzet van alle groepsleden verwacht. De student die zich hier niet aan houdt, werkt een individuele opdracht af. Indien gewettigd afwezig bij het opstarten van een groepstaak, maakt de afwezige student deze taak individueel.

Evaluatie: gevolgen

In geval van gewettigde afwezigheid bij permanente evaluatie, heeft de student recht op een inhaaltest. Concrete info i.v.m. inhaaltesten (moment, enz.) wordt via Blackboard meegedeeld.
In geval van niet of laattijdig inleveren van een taak, alsook bij ongewettigde afwezigheid voor een presentatie ontvangt de student 0 voor dit examendeel. Indien gewettigd afwezig bij het opstarten van een groepstaak, maakt de afwezige student deze taak individueel. Een ongewettigde afwezigheid leidt tot score 0 voor die taak.
Een gewettigde afwezigheid op een examen wordt behandeld volgens de voorschriften van het examenreglement (zie OER). Een ongewettigde afwezigheid levert de score 0 op voor dat examen.

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Practicum
 • W- Zelfstudie
 • W- Discussie
 • W- Presentatie
 • W- Onderwijsleergesprek

Volgtijdelijkheid

geslaagd of gedelibereerd voor 31BTI3050 Frans 1 EN geslaagd of gedelibereerd voor 31BTI3080 Seminarie Frans: vertaalinitiatie.