Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
32BTI3030 Engels 213293/1388/1920/1/18
Studiegids

32BTI3030 Engels 2

13293/1388/1920/1/18
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het office management, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • Business Translation & Interpreting
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag vervangen worden door een ANDER opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Contractbeperking: Examencontracten kunnen enkel gevolgd worden mits afwijkende evaluatievormen e.d.m.
Docenten: Janssen Heidi
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Academiejaar

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Studiemateriaal in Blackboard and extra studiemateriaal in Ace Online indien nodig.

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
Market Leader - Upper intermediateVerplicht€ 42,96
 • Auteur: Cotton Falvey Kent
 • Uitgever: Pearson
 • ISBN-nr: 978-14-082-3709-0
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst
Thematische woordenschat Engels voor handel en economieVerplicht€ 44,00
 • Auteur: S.C. France, P. Mann, B. Kolossa
 • Uitgever: Intertaal
 • ISBN-nr: 978-90-545-1106-9
 • Medium: Papier
 • Code: H31312
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Hoorcollege64,00 uren

Eindcompetenties

Meertalig communicator: De student kan de interne en externe bedrijfscommunicatie in het Nederlands, Frans, Engels en Duits (op niveau B2-C1 van het GERK) voeren en coördineren op een gestructureerde, consistente en correcte manier. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan corresponderen, rapporteren, informeren, vergaderen en presenteren in het Nederlands, Frans, Engels en Duits, rekening houdend met de multidisciplinaire, interculturele en (inter)nationale context van de stakeholders en gebruikt hierbij de gepaste ICT-tools.ALG,BG,BS
De student kan van en naar NFED vertalen en tolken binnen een juridische en economische context.ALG,BG,BS
De student kan aan binnen- en buitenlandse collega’s en zakenpartners advies verlenen over correct taalgebruik in (bedrijf/organisaties)communicatie in NFED.ALG,BG,BS
De student kan aan binnen- en buitenlandse collega’s en zakenpartners creatieve oplossingen aanreiken ivm taal- en formuleringsproblemen in (bedrijf/organisaties)communicatie in NFED.ALG,BG,BS
Vakinhoudelijk expert/specialist: De student kan op een kwaliteitsvolle manier diensten verlenen in verschillende bedrijfs-/ organisatiedomeinen, ook onder tijdsdruk en stresssituaties. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan de actuele ICT-toepassingen en de hedendaagse buroticamiddelen op een deskundige manier toepassen in het kader van een opdracht/project.ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan, in het algemeen, communiceren op niveau B1 (spreken, lezen en informatief schrijven) en B2 (luisteren en interactief schrijven) van het Europees Referentiekader, en

De student kan in het bijzonder:

* Luisteren

-Hoofdpunten begrijpen van gesprekken van beroepsmatig belang

-Hoofdpunten begrijpen van audio over actuele zaken en zaken van persoonlijk belang

* Samenhangend spreken 

-Bedrijfspresentaties geven 

-Grafieken en statistische gegevens toelichten

-Informatie geven over producten en werkprocessen

-Een gelegenheidstoespraakje houden

* Gesprekken voeren

-Onvoorbereid deelnemen aan gesprekken

-Efficiënt en overtuigend communiceren in de meeste situaties

* Lezen

-In langere actuele teksten en teksten die hem/haar interesseren de gewenste informatie terugvinden

-Zakelijke teksten verstaan die bestaan uit hoogfrequente, alledaagse of aan het werk gerelateerde taal

-Een breed scala aan teksten op het eigen vak- of interessegebied begrijpen

-Teksten over specialistische onderwerpen begrijpen als hij voldoende kennis heeft van het onderwerp.

-Standpunten en visie van de auteur begrijpen

* Samenhangend schrijven

-Mededelingen/rapporten schrijven die aangepast zijn aan  verschillende ontvangers 

-Zo correct schrijven dat eventuele fouten niet tot misverstanden leiden

Leerinhouden

Via teksten, dialogen en taken worden allerlei situaties, vooral uit het bedrijfsleven, nagebootst. Daarin moet de student schriftelijk en mondeling functioneren.
De vier vaardigheden worden geïntegreerd ingeoefend.
Verder worden specifieke grammaticale problemen in context besproken.

Begeleiding

Feedback tijdens lessen - remediëring met extra oefeningen in Ace Online.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarischriftelijk gesloten boek examen50,00Inhoud - zie BlackBoard
junimondeling gesloten boek examen20,00Inhoud - zie BlackBoard
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen50,00Inhoud - zie BlackBoard
aug/septmondeling gesloten boek examen20,00Inhoud - zie BlackBoard
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodeindividuele opdracht10,00Inhoud - zie BlackBoard (resultaat in juni)
Buiten de examenperiodegroepsopdracht met individuele beoordeling20,00Inhoud - zie BlackBoard (Resultaat in juni)

Evaluatie: voorwaarden

Aanwezigheid op evaluatiemomenten is verplicht. Bij afwezigheid op evaluatiemomenten moet de student ten laatste op de dag van de evaluatie en voor aanvang van het geplande evaluatiemoment de lector hierover per mail verwittigen. Daarnaast moet de student zijn afwezigheid binnen de 5 kalenderdagen wettigen volgens de regeling beschreven in het examenreglement.
Bij gewettigde afwezigheid is het de verantwoordelijkheid van de student om de lector te contacteren. De lector bepaalt dan een eenmalig inhaalmoment aan het einde van de periode.
Een groepspresentatie gaat wel door zoals gepland, ook als een van de groepsleden gewettigd of ongewettigd afwezig is.
Verder moet de student alle instructies op Blackboard lezen en naleven.

Evaluatie: gevolgen

Ongewettigde afwezigheid op evaluatiemomenten leidt tot een nulscore voor het betreffende onderdeel. Het niet naleven van instructies zoals vermeld op Blackboard en/of het niet verwittigen van de lector over de afwezigheid voor een evaluatiemoment leidt eveneens tot een nul voor het betreffende onderdeel.
In geval van gewettigde afwezigheid is het de verantwoordelijkheid van de student om de lector te contacteren. De lector bepaalt dan een eenmalig inhaalmoment aan het einde van de periode. Afwezigheid (gewettigd of ongewettigd) op het inhaalmoment resulteert in een nulscore voor het betreffende onderdeel.Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Groepsopdracht
 • W- Zelfstudie
 • W- Individuele opdracht
 • W- Gastcollege
 • W- Werkcollege
 • W- Practicum
 • W- Discussie
 • W- Leergesprek

Volgtijdelijkheid

geslaagd of gedelibereerd voor 31BTI3060 Engels 1 EN geslaagd of gedelibereerd voor 31BTI3090 Seminarie Engels: vertaalinitiatie.