Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
32BTI3040 Duits 213294/1388/1920/1/52
Studiegids

32BTI3040 Duits 2

13294/1388/1920/1/52
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het office management, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • Business Translation & Interpreting
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag vervangen worden door een ANDER opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Theoretisch
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Contractbeperking: Examencontracten kunnen enkel gevolgd worden mits afwijkende evaluatievormen e.d.m.
Docenten: Moens Jan
Onderwijstalen: Duits
Kalender: Academiejaar

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Cursus in Blackboard: 2BVT Duits 2 (1920-PBOFM-2BVT) en op ACE-online.
Boek of film uit de lijst op BB.
Oortjes voor gebruik in de les.

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
DaF im Unternehmen B1/B2Verplicht€ 38,90
 • Auteur: I. Sander
 • Uitgever: Intertaal
 • Editie: 2017
 • ISBN-nr: 978-94-629-3181-7
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst
Thematische Woordenschat DuitsVerplicht€ 36,80
 • Auteur: G. Forst
 • Uitgever: Intertaal
 • Editie: editie
 • ISBN-nr: 978-94-603-0417-0
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Hoorcollege64,00 uren

Begincompetenties

De student kan communiceren op niveau A2 van het Europees  Referentiekader

Eindcompetenties

Informatiebeheerder: De student kan zelfstandig, planmatig en kritisch administratieve, juridische en economische informatie opzoeken, verwerken, interpreteren en uitwisselen in functie van een concrete opdracht of vraagstelling. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zelfstandig vanuit een concrete vraagstelling planmatig relevante gegevens opzoeken, kritisch analyseren, selecteren en verwerken (evalueren, synthetiseren, rapporteren en presenteren) tot direct bruikbare informatie.ALG,BG,BS
Meertalig communicator: De student kan de interne en externe bedrijfscommunicatie in het Nederlands, Frans, Engels en Duits (op niveau B2-C1 van het GERK) voeren en coördineren op een gestructureerde, consistente en correcte manier. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan corresponderen, rapporteren, informeren, vergaderen en presenteren in het Nederlands, Frans, Engels en Duits, rekening houdend met de multidisciplinaire, interculturele en (inter)nationale context van de stakeholders en gebruikt hierbij de gepaste ICT-tools.ALG,BG,BS
De student kan in NFED commerciële gesprekken (telefonisch, face-to-face,…) voeren.ALG,BG,BS
De student kan van en naar NFED vertalen en tolken binnen een juridische en economische context.ALG,BG,BS
De student kan aan binnen- en buitenlandse collega’s en zakenpartners advies verlenen over correct taalgebruik in (bedrijf/organisaties)communicatie in NFED.ALG,BG,BS
De student kan aan binnen- en buitenlandse collega’s en zakenpartners creatieve oplossingen aanreiken ivm taal- en formuleringsproblemen in (bedrijf/organisaties)communicatie in NFED.ALG,BG,BS

Doelstellingen

Op het einde van dit academiejaar kan je in het algemeen communiceren op niveau B1, sommige vaardigheden beheers je op niveau B2.


Luisteren
 
Je kan audio- en videomateriaal over actuele onderwerpen, zaken van persoonlijk en beroepsmatig belang samenvattend weergeven en hierover gedetailleerde vragen beantwoorden.

Samenhangend spreken

Je kan een actueel en controversieel thema presenteren en een discussie hierover leiden.

Je kan informatie geven over bevoegdheid en taken in een firma en een gast rondleiden.

Je kan het handelingsverloop van een roman of een film vertellen.

Gesprekken voeren

Je kan gesprekken voeren op de werkvloer zoals o.m. anderstalige gasten ontvangen en rondleiden en hierbij sociaal en efficiënt communiceren.

Je kan telefoonconventies toepassen en adequaat reageren. 

Lezen 

Je kan langere actuele teksten schematiseren in een mindmap en de hoofdzaken presenteren. 

Je kan de inhoud van zakelijke teksten die bestaan uit hoogfrequente, alledaagse of aan het werk gerelateerde taal samenvattend weergeven en er gedetailleerde vragen over beantwoorden.

Je kan een roman lezen of een film bekijken en boek- of  filmbesprekingen samenvattend weergeven.

Je kan in teksten over controversiële thema’s standpunten en visie van de auteur weergeven en eigen standpunten formuleren.
 
Samenhangend schrijven 

Je kan een eenvoudige samenhangende recensie schrijven over een gelezen roman of een geziene film.

Je kan een stuk schrijven als toepassing op een grammaticaal en thematisch behandeld onderwerp. 

Je kan een eigen tekst en een tekst van iemand anders reviseren. 

Je kan een motivatiebrief en een CV schrijven om voor een stageplaats te solliciteren. 
 

Leerinhouden

Het nagestreefde niveau volgens het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader is afhankelijk van de vaardigheid B1-B2
 1. Je oefent in "Wirtschaftsdeutsch": luister-, lees-en schrijfvaardigheid en verwerving van woordenschat i.v.m. zakelijke thema's zoals toerisme en expeditie, office management ... en dit d.m.v. van teksten, audiomateriaal en elektronische ACE-oefeningen. Je verruimt je woordenschat a.h.v. thematische woordenlijsten, die aansluiten bij de behandelde thema's (handboek "Thematische Woordenschat Duits")
 2. Je traint je mondelinge taalvaardigheid in zakelijke situaties als:
  1. Duitstalige gasten ontvangen en rondleiden
  2. contacten leggen en onderhouden
  3. diverse soorten van telefoongesprekken
  4. andere gesprekken op de werkvloer
  5. allerhande spreektaalsituaties (handboek "Spreektaal")
 3. Je herhaalt de grammatica van vorig jaar grondig in functie van tekstrevisie. Je studeert en oefent complexere uitdrukkingsvormen en nuanceringen zoals modale werkwoorden en conjunctief, passief, voorzetsels en voegwoorden met vertaaloefeningen.
 4. Je leest minstens een literair werk of je bekijkt 2 films te kiezen uit een lijst. Je maakt een taak hierover en je leest en vat recensies samen.
 5. Je leest een actueel artikel in het Duits over een controversieel thema. Je werkt je in in de woordenschat en je stelt er inhoudsvragen  en discussievragen over. Je modereert een discussie in de klas m.b.v. gepaste uitdrukkingen.

Begeleiding

Oefenpakketten (op Blackboard)
Feedback bij leervorderingen

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarischriftelijk gesloten boek examen50,00Inclusief PE 20% (luister- en leestest, thematische woordenschat, rollenspel...) Inhoud en weging zie BB
junimondeling gesloten boek examen50,00Inclusief PE 20% (grammatica, luistertesten, telefoneren,, rollenspellen, Thematische woordenschat, groepsdiscussie, boek- of filmbespreking...)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen50,00
aug/septmondeling gesloten boek examen50,00Inclusief individuele opdracht

Evaluatie: voorwaarden

De toetsen en de weging ervan lees je op BB in de planning. Aanwezigheid is vereist  Bij afwezigheid tijdens permanente evaluatie zorg je voor een wettiging,. Je neemt zelf het initiatief om in te halen. Je levert taken in volgens de richtlijnen op BB. Je respecteert de deadlines.
Taken en opdrachten voorbereiden en/of inleveren voor de deadline zoals aangegeven in de planning in de BB-cursus Voor tussentijdse evaluatiemomenten gelden dezelfde regels als voor afwezigheid bij het examen (geldig attest inleveren bij de Dienst studentenzaken) (zie onderwijs en examenreglement). Je besrpeekt  bij een eventueel tweedekansexamen de opdracht in juni op het examenfeedbackmomen.. 

Evaluatie: gevolgen

Bij afwezigheid voor een toets of voor groepswerk zorg je voor een geldig attest om te kunnen inhalen. Je neemt hiervoor zelf het initiatief. Afwezigheid zonder wettiging leidt tot een nulscore evenals niet correct getekende groepswerken of taken.Zonder wettiging van je afwezigheid kan je geen examen, toets of taak inhalen. Niet afhalen van je individuele opdracht in juni op het examenfeedbackmoment leidt tot een nulscore voor dat onderdeel.

Onderwijsvormen

 • W- Practicum
 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Zelfstudie

Volgtijdelijkheid

geslaagd of gedelibereerd voor 31BTI3070 Duits 1 EN geslaagd of gedelibereerd voor 31BTI3100 Seminarie Duits: vertaalinitiatie.