Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
32BTI3050 Seminarie Frans: vertalen/tolken13295/1388/1920/1/86
Studiegids

32BTI3050 Seminarie Frans: vertalen/tolken

13295/1388/1920/1/86
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het office management, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • Business Translation & Interpreting
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 8 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag vervangen worden door een ANDER opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Contractbeperking: Examencontracten kunnen enkel gevolgd worden mits afwijkende evaluatievormen e.d.m.
Docenten: Mulkers Martine, Vissers Elise
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Academiejaar

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Blackboardcursus 2 BVT Seminarie Frans Vertalen/Tolken
Ace II online

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
Grammaire 2000Verplicht€ 43,45
 • Auteur: J. De Spiegeleer
 • Uitgever: Plantyn
 • Editie: laatste
 • ISBN-nr: 978-90-301-3800-6
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst
Mots et contexte avec exercicesVerplicht€ 35,80
 • Auteur: Fischer e.a.
 • Uitgever: Intertaal
 • Editie: 2014
 • ISBN-nr: 978-94-603-0721-8
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst
Vous dites ?! ExercicesVerplicht€ 16,50
 • Auteur: Desmet Piet, Vanhee Guido
 • Uitgever: Acco
 • ISBN-nr: 978-94-634-4208-4
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst
Vous dites ?! Répertoire d'erreurs courantes en françaisVerplicht€ 26,25
 • Auteur: Desmet Piet, Klein Jean René, Lamiroy Béatrice
 • Uitgever: Acco
 • Editie: 2017
 • ISBN-nr: 978-94-634-4189-6
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Hoorcollege71,00 uren

Eindcompetenties

Meertalig communicator: De student kan de interne en externe bedrijfscommunicatie in het Nederlands, Frans, Engels en Duits (op niveau B2-C1 van het GERK) voeren en coördineren op een gestructureerde, consistente en correcte manier. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan corresponderen, rapporteren, informeren, vergaderen en presenteren in het Nederlands, Frans, Engels en Duits, rekening houdend met de multidisciplinaire, interculturele en (inter)nationale context van de stakeholders en gebruikt hierbij de gepaste ICT-tools.ALG,BG,BS
De student kan mee de PR van de eigen organisatie verzorgen door een correcte, snelle, adequate en klantgerichte service aan te bieden.ALG,BG,BS
De student kan in NFED commerciële gesprekken (telefonisch, face-to-face,…) voeren.ALG,BG,BS
De student kan in NFED informatieve en commerciële teksten redigeren en controleren.ALG,BG,BS
De student kan van en naar NFED vertalen en tolken binnen een juridische en economische context.ALG,BG,BS
De student kan aan binnen- en buitenlandse collega’s en zakenpartners advies verlenen over correct taalgebruik in (bedrijf/organisaties)communicatie in NFED.ALG,BG,BS
De student kan aan binnen- en buitenlandse collega’s en zakenpartners creatieve oplossingen aanreiken ivm taal- en formuleringsproblemen in (bedrijf/organisaties)communicatie in NFED.ALG,BG,BS
Vakinhoudelijk expert/specialist: De student kan op een kwaliteitsvolle manier diensten verlenen in verschillende bedrijfs-/ organisatiedomeinen, ook onder tijdsdruk en stresssituaties. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan de actuele ICT-toepassingen en de hedendaagse buroticamiddelen op een deskundige manier toepassen in het kader van een opdracht/project.ALG,BG,BS
De student kan CAT-tools gebruiken om een terminologische databank op te stellen en te beheren in functie van vertaal- en tolkopdrachten.ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan, in het algemeen, communiceren op niveau B1 (spreken, lezen en informatief schrijven) en B2 (luisteren en interactief schrijven) van het Europees Referentiekader, en de student kan in het bijzonder:

• informatie verwerven en presenteren over politiek, economie, cultuur en maatschappelijk relevante topics
• schriftelijk en mondeling begrippen in verband met de Franse politiek, economie, cultuur en maatschappij bondig benoemen en beschrijven
• rapporteren van een lezing, workshop e.d., eventueel met behulp van een PowerPointpresentatie 
• interactief schrijven in een bedrijfseconomische context zoals de handelstransactie
• de aangeleerde vertaaltechnieken doelmatig toepassen
• teksten over bedrijfsrelevante, politieke en culturele thema’s vertalen naar het Nederlands
• standaardformuleringen uit diverse briefsoorten van de handelstransactie in twee richtingen (F>N en N>F) vertalen
• bestaande vertalingen of commerciële teksten controleren en verbeteren op adequaat en correct taalgebruik en daarbij typische interferentiefouten detecteren en corrigeren (zowel op vlak van woordenschat als op vlak van syntaxis)

• gesproken documenten over actuele en zakelijke onderwerpen en onderwerpen van cultureel belang samenvattend weergeven (consecutief tolken) zoals een productvoorstelling, een voordracht over Frankrijk, gesproken nieuwsuitzendingen, enz.

korte gesprekken over zakelijke onderwerpen op een summiere manier kunnen overbrengen in de twee richtingen (F>N en N>F, ad hoc vertalen) 

Leerinhouden


ONDERDEEL CULTUUR EN ACTUALITEIT

Er worden politieke, sociale, economische en culturele aspecten van de Franse samenleving behandeld.

In het kader van het project cases en taken in het buitenland in het derde jaar worden de documenten veelal gekozen uit de regio Centre.

ONDERDEEL VERTALEN:

We werken aan correspondentie en rapportering: Er worden strategieën aangeleerd bij vertalingen van zakelijke teksten. 

De student leert ook beter mailen en  brieven schrijven in verband met zakelijke onderwerpen zoals commerciële transactie (offerteaanvraag, offerte, bestelling).

Er wordt ook woordenschat aangeboden over het bedrijfsleven (organisatie, producten, inplanting, ...).ONDERDEEL TOLKEN:


We leren eerst van Frans naar Nederlands tolken en daarna van Nederlands naar Frans.

De student wprdt aangeleerd om consecutief te tolken  en leert over verbindingstolken.

De volgende vaardigheden worden evenzeer ingeoefend: memoriseren, noteren en synthetiseren.

We werken ook aan de inhoudelijke en terminologische voorbereiding van de tolkopdrachten.

Begeleiding

feedback bij leervorderingen

Eventuele oefeningen op ACE II

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Novembermondeling gesloten boek examen20,00Cultuur (Psec) : waarvan 1/4 permanente evaluatie (opdrachten, taken, enz). Inhoud, weging en timing, zie Blackboardcursus.
junischriftelijk gesloten boek examen40,00Vertalen : correspondentie en courante fouten in het Frans gemaakt door Nederlandstaligen. Inhoud, weging en timing, zie blackboardcursus.
Buiten de examenperiodepermanente evaluatie40,00Vertalen met laptop en tolken. Inhoud, weging en timing, zie Blackboardcursus.
Resultaat in juni.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septindividuele opdracht20,00Opdracht af te halen bij de lector tijdens examenfeedback in juni en in te leveren op de dag van het schriftelijk examen. Verdere info, zie Blackboardcursus.
aug/septmondeling gesloten boek examen30,00Tolken (15 %) en Cultuur (PSEC) (15 %). Inhoud en weging, zie Blackboardcursus.
aug/septschriftelijk gesloten boek examen30,00Vertalen. Inhoud en weging, zie Blackboardcursus.
aug/septpermanente evaluatie20,00De permanente evaluatie gedurende het jaar wordt overgeheveld naar de tweede zittijd.

Evaluatie: voorwaarden

Voor dit opleidingsonderdeel gelden volgende voorwaarden om deel te nemen aan het examen of in aanmerking te komen voor een geldig examencijfer:

- taken/opdrachten moeten voorbereid worden en resp. ingeleverd worden voor de deadline zoals aangegeven in de planning in de BB-cursus.

- Voor tussentijdse evaluatiemomenten gelden dezelfde regels voor afwezigheid (geldig attest tijdig inleveren bij de Dienst Studentenzaken) als voor de examens (zie onderwijs- en        examenreglement).

- Bij groepswerk wordt een correcte inzet van alle groepsleden verwacht. De student die zich hier niet aan houdt, werkt een individuele opdracht af.

- Indien gewettigd afwezig bij het opstarten van een groepstaak, maakt de afwezige student deze taak individueel.

Evaluatie: gevolgen

In geval van gewettigde afwezigheid bij permanente evaluatie, heeft de student recht op een inhaaltest. Concrete info i.v.m. inhaaltesten (moment, enz.) wordt via Blackboard meegedeeld.
In geval van niet of laattijdig inleveren van een taak of opdracht, alsook bij ongewettigde afwezigheid ontvangt de student 0 voor dit examendeel. Indien gewettigd afwezig bij het opstarten van een groepstaak, maakt de afwezige student deze taak individueel. Een ongewettigde afwezigheid leidt tot score 0 voor die taak.
Een gewettigde afwezigheid op een examen wordt behandeld volgens de voorschriften van het examenreglement (zie OER). Een ongewettigde afwezigheid levert de score 0 op voor dat examen.

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Practicum
 • W- Seminarie
 • W- Zelfstudie
 • W- Individuele opdracht
 • W- Groepsopdracht
 • W- Presentatie
 • W- Leergesprek
 • W- Portfolio

Volgtijdelijkheid

geslaagd of gedelibereerd voor 31BTI3080 Seminarie Frans: vertaalinitiatie EN geslaagd of gedelibereerd voor 31BTI3050 Frans 1.