Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
32BTI3060 Seminarie Engels: vertalen/tolken13296/1388/1920/1/23
Studiegids

32BTI3060 Seminarie Engels: vertalen/tolken

13296/1388/1920/1/23
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het office management, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • Business Translation & Interpreting
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 8 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag vervangen worden door een ANDER opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Contractbeperking: Examencontracten kunnen enkel gevolgd worden mits afwijkende evaluatievormen e.d.m.
Docenten: Janssen Heidi
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Academiejaar

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Studiemateriaal in BlackBoard en extra oefeningen in Ace Online

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
Handboek voor de vertaler Nederlands - Engels (praktische tips)Verplicht€ 27,00
 • Auteur: Marcel Lemmens en Tony Parr
 • Uitgever: Intertaal
 • ISBN-nr: 978-92-606-3208-4
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Hoorcollege71,00 uren

Eindcompetenties

Meertalig communicator: De student kan de interne en externe bedrijfscommunicatie in het Nederlands, Frans, Engels en Duits (op niveau B2-C1 van het GERK) voeren en coördineren op een gestructureerde, consistente en correcte manier. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan corresponderen, rapporteren, informeren, vergaderen en presenteren in het Nederlands, Frans, Engels en Duits, rekening houdend met de multidisciplinaire, interculturele en (inter)nationale context van de stakeholders en gebruikt hierbij de gepaste ICT-tools.ALG,BG,BS
De student kan in NFED informatieve en commerciële teksten redigeren en controleren.ALG,BG,BS
De student kan van en naar NFED vertalen en tolken binnen een juridische en economische context.ALG,BG,BS
De student kan aan binnen- en buitenlandse collega’s en zakenpartners advies verlenen over correct taalgebruik in (bedrijf/organisaties)communicatie in NFED.ALG,BG,BS
De student kan aan binnen- en buitenlandse collega’s en zakenpartners creatieve oplossingen aanreiken ivm taal- en formuleringsproblemen in (bedrijf/organisaties)communicatie in NFED.ALG,BG,BS
Vakinhoudelijk expert/specialist: De student kan op een kwaliteitsvolle manier diensten verlenen in verschillende bedrijfs-/ organisatiedomeinen, ook onder tijdsdruk en stresssituaties. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan de actuele ICT-toepassingen en de hedendaagse buroticamiddelen op een deskundige manier toepassen in het kader van een opdracht/project.ALG,BG,BS
De student handelt conform de deontologie van het bedrijf/organisatie en het beroep, en met respect voor de ruime maatschappelijke sociale en ethische normen.ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan, in het algemeen, communiceren op niveau B1 (spreken, lezen en informatief schrijven) en B2 (luisteren en interactief schrijven) van het Europees Referentiekader, en 

De student kan in het bijzonder …

- Informatie verwerven en presenteren over politiek, economie, cultuur en maatschappelijk relevante topics 

- Correcte zakelijke brieven schrijven (informatie vragen, offerte aanbieden, bestelling bevestigen enz.)

- Tolken (E-N /N-E) - niveau B1

Gesprekken over actuele onderwerpen en onderwerpen van cultureel en economisch belang samenvattend en correct weergeven. 

- Vertalen (E-N / N-E) - niveau B1/B2

Vertalen van 
- teksten uit diverse vakgebieden
- standaardformuleringen uit  diverse handelstransacties
- Nederlandse en Engelse instructies omzetten in brieven en e-mails
- zinnen en teksten over bedrijfsrelevante en culturele thema’s

De student kan de aangeleerde vertaaltechnieken doelmatig toepassen en bestaande vertalingen of commerciële teksten controleren en verbeteren op adequaat en correct taalgebruik.

De student kent het vertaalprogramma SDL Trados en hij kan dit gebruiken om eenvoudige documenten te vertalen en terug om te zetten in de oorspronkelijke format.

Leerinhouden

*onderdeel cultuur: politieke, sociale, economische en culturele thema's van de Angelsaksische landen en het Gemenebest worden uitgediept door de studenten in een multimediale context (gebruik van video, relevante internetsites)

*onderdeel tolken: samenvatten en parafraseren van korte beroepsgerichte teksten met aandacht voor goed spreektempo, intonatie en noteertechniek (eerst E-N, daarna omgekeerd) Een actieve, objectieve luisterhouding is essentieel. Inhoudelijke en terminologische voorbereiding via internet.

*onderdeel vertalen en correspondentie: bestaande vertalingen worden besproken en vergeleken. Integreren van vertaalwebsites, SDL Trados en e-dictionaries. Vertalen van en naar het Engels met peer-assessment en feedback over goede technieken. Telefoneren, mailen, brieven schrijven in een zakelijke context (offerteaanvraag, offerte, bestelling).

Begeleiding

Feedback bij leervorderingen - remediëring met extra oefeningen in Ace Online.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Novembermondeling gesloten boek examen15,00mondeling gesloten boek examen
junischriftelijk gesloten boek examen40,00Schriftelijk gesloten boek (vertalen + correspondentie)
Buiten de examenperiodepermanente evaluatie40,00Permanente evaluatie (Vertalen met en zonder laptop, vertalen met gebruik van SDL Trados, correspondentie, tolken)
Resultaat in juni.
Buiten de examenperiodegroepsopdracht met individuele beoordeling5,00Groepspresentatie over het onderdeel 'cultuur' met individuele beoordeling (resultaat in november)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septmondeling gesloten boek examen40,00Mondeling gesloten boek
(20% cultuur + 20% tolken)
aug/septschriftelijk gesloten boek examen40,00Schriftelijk gesloten boek (vertalen, vertalen met gebruik van SDL Trados, correspondentie)
aug/septindividuele opdracht20,00De individuele opdracht is te verkrijgen bij de lector op het feedbackmoment na de examens van de eerste zittijd en moet ingeleverd worden op de dag van het schriftelijk examen.

Evaluatie: voorwaarden

Aanwezigheid op evaluatiemomenten is verplicht. Bij afwezigheid op evaluatiemomenten moet de student ten laatste op de dag van de evaluatie en voor aanvang van het geplande evaluatiemoment de lector hierover per mail verwittigen. Daarnaast moet de student zijn afwezigheid binnen de 5 kalenderdagen wettigen volgens de regeling beschreven in het examenreglement.
Bij gewettigde afwezigheid is het de verantwoordelijkheid van de student om de lector te contacteren. De lector bepaalt dan een eenmalig inhaalmoment aan het einde van de periode.
Een groepspresentatie gaat wel door zoals gepland, ook als een van de groepsleden gewettigd of ongewettigd afwezig is.
Verder moet de student alle instructies op Blackboard lezen en naleven.

Evaluatie: gevolgen

Ongewettigde afwezigheid op evaluatiemomenten leidt tot een nulscore voor het betreffende onderdeel. Het niet naleven van instructies zoals vermeld op Blackboard en/of het niet verwittigen van de lector over de afwezigheid voor een evaluatiemoment leidt eveneens tot een nul voor het betreffende onderdeel.
In geval van gewettigde afwezigheid is het de verantwoordelijkheid van de student om de lector te contacteren. De lector bepaalt dan een eenmalig inhaalmoment aan het einde van de periode. Afwezigheid (gewettigd of ongewettigd) op het inhaalmoment resulteert in een nulscore voor het betreffende onderdeel.

Onderwijsvormen

 • W- Individuele opdracht
 • W- Interactie-/responsiecollege
 • W- Leergesprek
 • W- Practicum
 • W- Seminarie
 • W- Groepsopdracht
 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Onderwijsleergesprek
 • W- Zelfstudie

Volgtijdelijkheid

geslaagd of gedelibereerd voor 31BTI3090 Seminarie Engels: vertaalinitiatie EN geslaagd of gedelibereerd voor 31BTI3060 Engels 1.