Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
32BTI3070 Seminarie Duits: vertalen/tolken13297/1388/1920/1/57
Studiegids

32BTI3070 Seminarie Duits: vertalen/tolken

13297/1388/1920/1/57
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het office management, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • Business Translation & Interpreting
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 8 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag vervangen worden door een ANDER opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Contractbeperking: Examencontracten kunnen enkel gevolgd worden mits afwijkende evaluatievormen e.d.m.
Docenten: Moens Jan
Onderwijstalen: Duits
Kalender: Academiejaar

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Cursus in BB: 32BVT3060 Seminarie Duits (1011-PBOFM-BVT)
- Cursus "Geschäftliche Korrespondenz" in BB
- E-woordenboeken op de server en woordenlijsten, databanken op internet
- Laptop en oortjes in de les

Contacturen

Hoorcollege71,00 uren

Begincompetenties

De student haalde minimaal niveau A2 voor alle taalvaardigheden van het Europees Referentiekader. Voor Nederlands heeft de student niveau C2.

Eindcompetenties

Informatiebeheerder: De student kan zelfstandig, planmatig en kritisch administratieve, juridische en economische informatie opzoeken, verwerken, interpreteren en uitwisselen in functie van een concrete opdracht of vraagstelling. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zelfstandig vanuit een concrete vraagstelling planmatig relevante gegevens opzoeken, kritisch analyseren, selecteren en verwerken (evalueren, synthetiseren, rapporteren en presenteren) tot direct bruikbare informatie.ALG,BG,BS
Meertalig communicator: De student kan de interne en externe bedrijfscommunicatie in het Nederlands, Frans, Engels en Duits (op niveau B2-C1 van het GERK) voeren en coördineren op een gestructureerde, consistente en correcte manier. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan corresponderen, rapporteren, informeren, vergaderen en presenteren in het Nederlands, Frans, Engels en Duits, rekening houdend met de multidisciplinaire, interculturele en (inter)nationale context van de stakeholders en gebruikt hierbij de gepaste ICT-tools.ALG,BG,BS
De student kan in NFED informatieve en commerciële teksten redigeren en controleren.ALG,BG,BS
De student kan van en naar NFED vertalen en tolken binnen een juridische en economische context.ALG,BG,BS
De student kan aan binnen- en buitenlandse collega’s en zakenpartners advies verlenen over correct taalgebruik in (bedrijf/organisaties)communicatie in NFED.ALG,BG,BS
De student kan aan binnen- en buitenlandse collega’s en zakenpartners creatieve oplossingen aanreiken ivm taal- en formuleringsproblemen in (bedrijf/organisaties)communicatie in NFED.ALG,BG,BS
Vakinhoudelijk expert/specialist: De student kan op een kwaliteitsvolle manier diensten verlenen in verschillende bedrijfs-/ organisatiedomeinen, ook onder tijdsdruk en stresssituaties. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan ontwikkelingen in het (internationaal) werkveld en vakgebied opvolgen en initiatieven nemen tot verdere professionalisering van zichzelf en collega’s.ALG,BG,BS
De student kan de actuele ICT-toepassingen en de hedendaagse buroticamiddelen op een deskundige manier toepassen in het kader van een opdracht/project.ALG,BG,BS

Doelstellingen

Na een studie van de Duitse cultuur en cultuurverschillen kan je o.m. een zakenreis organiseren naar een Duitse handelsbeurs.

Je beheerst in dit verband volgende vaardigheden:

Je kan samenhangend spreken (B1) 

- een korte presentatie geven over bv. een zakelijke reis naar een handelsbeurs in Duitsland
- informatie zoeken, verwerven en presenteren over geografie, geschiedenis, politiek, economie en cultuur van Duitsland
- diverse kaarten, grafische voorstellingen, diagrammen en grafieken bespreken
- vragen over allerlei aspecten van de Duitse cultuur op gestructureerde en samenhangende wijze beantwoorden

Je kan lezen (B1B2).

- teksten in verband met Duitse cultuur samenvattend weergeven in het Duits en deze info gebruiken in een presentatie
- websites raadplegen en de info gebruiken bv. voor het opstellen van een gevarieerd reisprogramma
- teksten over het eigen vakgebied samenvattend weergeven in het Duits

Je kan mondeling vertalen (voorbereiding op tolken)

DE-NL (B1) 

- een persoonlijke voorstelling in een congres, een bedrijfsvoorstelling, productvoorstelling, een korte lezing over een cultuurspecifiek onderwerp, e.a. tekstsoorten consecutief tolken naar het Nederlands met terminologische voorbereiding en studie van de tekstsoort 
- zonder voorbereiding langzaam gesproken nieuwsberichten, Duitse brieven enz. samenvattend weergeven

- reflecteren hierover en evalueren a.h.v. criterialijsten

NL-DE (A2)

- alledaagse zinnen uit thematische woordenlijsten
- tekstsoorten zoals eenvoudige gebruiksaanwijzingen, nieuwsbrieven, dienstregelingen, organisatieschema's, reisprogramma's,.... in het Duits uitleggen

Je kan schriftelijk vertalen

DE-NL (B1)

- vertaaltechnieken toepassen
- allerlei tekstsoorten vertalen uit economische vakgebieden zoals toerisme, logistiek, marketing, …
- diverse (elektronische) hulpmiddelen gebruiken om tot een juiste vertaling te komen

- je eigen vertaling controleren en die van iemand anders reviseren

NL-DE (A2)

- zinnen en tekstfragmenten vertalen i.v.m. Duitse cultuur
- standaardformuleringen in brieven vertalen
- eenvoudige tekstsoorten uit bepaalde vakgebieden zoals toerisme,... met terminologische voorbereiding d.m.v. parallelteksten en achtergrondteksten 
- bijzondere vertaalfouten door interferentie van het Nederlands herkennen en corrigeren, veel voorkomende interferentiefouten bij het vertalen omzeilen

- reflecteren over je vertalingen a.d.h.v. theoretische verdieping, een grondige vertaalanalyse en constructief omgaan met feedback op je vertaling

Je kan zakelijk corresponderen (B1)

- tekstconventies van diverse briefsoorten toepassen in het opstellen van diverse briefsoorten in het Duits a.d.h.v. bouwstenen (aanvraag, offerte, bestelling,...)
- instructies in het Nederlands omzetten in goed gestructureerde Duitse brieven-

- reflecteren over de kwaliteit van de zelf opgestelde teksten Leerinhouden

Het opleidingsonderdeel "Seminarie Duits" omvat:

1. Duitse cultuur en actualiteit

- Geografische, economische en politieke kaarten, diagrammen, grafieken en tabellen lezen, interpreteren en commentariëren
- Gegevens in blinde kaarten weergeven
- Studie van het landschap, de politiek, de economie, de toeristische streken van de Bondsrepubliek
- Verkenning van professioneel belangrijke websites en oefeningen waaronder bv. het organiseren van een dienstreis naar een Duitse handelsbeurs
- Vertalingen in dit verband
- alternerend studiereis naar Bonn, Köln of Düsseldorf

2. Vertalen en correspondentie

Duits-Nederlands

- Bedrijfsgerichte en journalistieke teksten in groep analyseren, hertalen en vertalen, controleren en reviseren
- Individuele vertaling van courante tekstsoorten

Nederlands-Duits

- Oefeningen i.v.m. de meeste voorkomende fouten van Nederlandstaligen (falsche Freunde)
- Woordenschat i.v.m. correspondentie in het Duits
- Verschillende briefsoorten van de handelstransactie in het Duits bestuderen en opstellen: o.a. de aanvraag, de offerte, de bestelling, de annulering van de bestelling, de bevestiging, ...

3. Vertaaltheorie in functie van de reflectie op de kwaliteit van eigen en andermans vertalingen

- richtig/falsch? (grammaticale/lexicale correcte keuzes maken)

- Lexik (falsche Freunde, Redewendungen, Sprichwörter ...)

- vakliteratuur

- terminologie

3. Tolken

Duits-Nederlands

- Beroepsgerichte/actuele teksten van niveau B1B2 parafraseren in vereenvoudigd Duits en samenvattend weergeven voor Nederlandstaligen
- Tolkoefeningen met telkens andere aandachtspunten
- Notitietechniek
- Terminologische voorbereiding van tolkopdrachten

Nederlands-Duits

- Beroepsgerichte/ actuele teksten niveau B1

Begeleiding

Je krijgt regelmatig feedback bij leervorderingen.
Oefenpakketten vind je op BB en in ACE.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Novembermondeling gesloten boek examen20,00Landeskunde: waarvan 1/4 PE (presentatie, luistertest, vertaling, enz.) Inhoud, timing en weging zie BB-cursus
Buiten de examenperiodepermanente evaluatie40,00vertaalopdrachten, lexicale uitdrukkingen, richtig/falsch, tolken
Resultaat in juni.
junischriftelijk gesloten boek examen40,00vertaalopdrachten, zakelijke correspondentie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septindividuele opdracht20,00Opdracht af te halen bij de lector tijdens examenfeedback in juni en in te leveren op de dag van het schriftelijk examen. Verdere info, zie BB-cursus
aug/septmondeling gesloten boek examen40,00Tolken (20%) en cultuur (Landeskunde) (20%)
aug/septschriftelijk gesloten boek examen40,00Vertaalopdrachten, zakelijke correspondentie

Evaluatie: voorwaarden

Je bent altijd aanwezig in deze lessen. Bij afwezigheid tijdens permanente evaluatie zorg je voor een wettiging. Je neemt zelf het initiatief om in te halen. Je levert taken in volgens de richtlijnen op BB. Je respecteert de deadlines.

Taken en opdrachten voorbereiden en/of inleveren voor de deadline zoals aangegeven in de planning in de BB-cursus Voor tussentijdse evaluatiemomenten gelden dezelfde regels als voor afwezigheid (geldig attest inleveren bij de Dienst studentenzaken) als voor de examens (zie onderwijs en examenreglement). Je haalt bij een eventueel tweedekansexamen een nieuwe vertaalopdracht af in juni op het examenfeedbackmoment en je dient deze in op de dag van het schriftelijk examen. Bij groepswerk teken je je werkstukken correct. Vertalen onder tijdsdruk hoort bij de doelstellingen.

Evaluatie: gevolgen

Zonder wettiging van je afwezigheid kan je geen examen, toets of taak inhalen. Dit leidt automatisch naar een nulscore. Niet afhalen van je individuele opdracht in juni op het examenfeedbackmoment leidt tot een nulscore voor dat onderdeel.

Onderwijsvormen

 • W- Seminarie
 • O- Vakdisciplinair onderwijs
 • W- Practicum
 • W- Zelfstudie

Volgtijdelijkheid

geslaagd of gedelibereerd voor 31BTI3070 Duits 1 EN geslaagd of gedelibereerd voor 31BTI3100 Seminarie Duits: vertaalinitiatie.