Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
33BTI3040 Frans 313304/1388/1920/1/04
Studiegids

33BTI3040 Frans 3

13304/1388/1920/1/04
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het office management, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • Business Translation & Interpreting
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Contractbeperking: Examencontracten kunnen enkel gevolgd worden mits afwijkende evaluatievormen e.d.m.
Docenten: Lieferant Muriel
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Documenten op Blackboard + roman + tijdschriften/ kranten

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
Grammaire 2000 .Verplicht€ 45,60
 • Auteur: J. De Spiegeleer
 • Uitgever: Plantyn
 • ISBN-nr: 978-90-301-3800-6
 • Medium: Papier
 • Pagina's: 292
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Hoorcollege28,00 uren

Begincompetenties

De student kan communiceren op niveau B1 van het Europees Referentiekader.

Eindcompetenties

Informatiebeheerder: De student kan zelfstandig, planmatig en kritisch administratieve, juridische en economische informatie opzoeken, verwerken, interpreteren en uitwisselen in functie van een concrete opdracht of vraagstelling. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zelfstandig vanuit een concrete vraagstelling planmatig relevante gegevens opzoeken, kritisch analyseren, selecteren en verwerken (evalueren, synthetiseren, rapporteren en presenteren) tot direct bruikbare informatie.ALG,BG,BS
Meertalig communicator: De student kan de interne en externe bedrijfscommunicatie in het Nederlands, Frans, Engels en Duits (op niveau B2-C1 van het GERK) voeren en coördineren op een gestructureerde, consistente en correcte manier. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan corresponderen, rapporteren, informeren, vergaderen en presenteren in het Nederlands, Frans, Engels en Duits, rekening houdend met de multidisciplinaire, interculturele en (inter)nationale context van de stakeholders en gebruikt hierbij de gepaste ICT-tools.ALG,BG,BS
De student kan mee de PR van de eigen organisatie verzorgen door een correcte, snelle, adequate en klantgerichte service aan te bieden.ALG,BG,BS
De student kan in NFED commerciële gesprekken (telefonisch, face-to-face,…) voeren.ALG,BG,BS
De student kan in NFED informatieve en commerciële teksten redigeren en controleren.ALG,BG,BS
De student kan van en naar NFED vertalen en tolken binnen een juridische en economische context.ALG,BG,BS
De student kan aan binnen- en buitenlandse collega’s en zakenpartners advies verlenen over correct taalgebruik in (bedrijf/organisaties)communicatie in NFED.ALG,BG,BS

Doelstellingen

Op niveau B2/C1 van het ERK:

Spreken

De student kan:
• een duidelijk, gedetailleerd betoog houden over een breed scala van onderwerpen uit het eigen interesse- of werkgebied met duidelijk herkenbare invloed van de moedertaal doch zonder dat de communicatie hierdoor wordt gestoord met gebruik van voegwoorden en signaalwoorden met relatief weinig fouten die hij/zij zelf kan corrigeren.
• met een voldoende breed spectrum aan taalmateriaal een gesprek beginnen, in gang houden en beëindigen
• op een efficiënte en overtuigende wijze deelnemen aan langere (semi-) formele en informele gesprekken over onderwerpen van praktische, sociale en beroepsmatige aard en daarbij zelf het initiatief nemen om van spreker of van thema te veranderen.
• in een discussie een mening geven en die met argumenten onderbouwen op een beleefde, genuanceerde wijze
• diverse gevoelens genuanceerd uiten en adequaat op gevoelsuitingen reageren

Lezen

De student kan:
- authentieke informatieve, beroepsgerichte en commerciële teksten in de vreemde taal begrijpen, kan afleiden, samenvatten, argumenteren, logische conclusies trekken. Dit kan de student zowel individueel als in teamverband (of op het mondeling examen).

Luisteren

De student kan:
- zakelijke actualiteitenprogramma’s gedetailleerd begrijpen. De student kan een langere presentatie van een team van medestudenten volgen. Kan in face-to-face-gesprekken informatie op het eigen terrein begrijpen

Schrijven

De student kan:
- zakelijke informatie uit verschillende bronnen samenvatten en evalueren. Hij kan een samenhangende en goed gestructureerde synthese schrijven over een algemeen, eenzakelijk of een beroepsgericht opgelegd onderwerp. De student kan op een genuanceerde en beargumenteerde wijze zijn mening weergeven.

Leerinhouden

Communicatieve vaardigheden: telefoon- en andere gesprekken in verband met afspraken, handelsbeurzen, hun beroepsprofiel, enz. Lezen van en spreken over algemeen-economische onderwerpen, zoals werkgelegenheid en werkloosheid, verzekeringen, verhoudingen op het werk, enz. Geïntegreerde schrijfoefeningen (syntheses, commentaren). Persoonlijke lectuur. Grammaticaal ligt het accent op uitdrukking van tijd, plaats, enz. en op remediëring.
Alle studenten gaan naar Blois en de Châteaux de la Loire om er mensen uit het beroep en studenten met een gelijkaardige opleiding te ontmoeten en hun communicatieve vaardigheden te vervolmaken.

Begeleiding

Opdrachtgestuurd onderwijs 
Feedback bij leervorderingen
Oefenpakketten (op Blackboard)

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarimondeling gesloten boek examen50,00
Buiten de examenperiodepermanente evaluatie50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septmondeling gesloten boek examen50,00
aug/septschriftelijk gesloten boek examen50,00

Evaluatie: voorwaarden

De student moet deelnemen aan de testen (zie OER)
De student moet alle taken tijdig uitvoeren.
De concrete planning staat op Blackboard.

De student is verplicht om alle communicatie zelf op te volgen in Blackboard en/of per mail.

Evaluatie: gevolgen

Het niet uitvoeren van taken of het niet maken van testen ten gevolge van een ongewettigde afwezigheid zal leiden tot een 0 op de betreffende taak / test.
Het bijmaken van testen / taken ten gevolge van een gewettigde afwezigheid gebeurt tijdens de laatste week van het semester en op vertoon van een geldig attest (in Epos registreren) binnen de vijf dagen (zie onderwijs-examen reglement)

De student neemt zelf het initiatief om contact  op te nemen met de lector voor het bijmaken van zijn/haar test. 

Indien de student geen initiatief neemt om aan het voorziene inhaalmoment te mogen deelnemen, krijgt hij/zij een 0 op dit onderdeel.

Indien de student afwezig is op het inhaalmoment krijgt hij/zij een 0 op dit onderdeel. 

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Individuele opdracht
 • W- Groepsopdracht
 • W- Presentatie
 • W- Zelfstudie

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor 32BTI3020 Frans 2 EN eerder ingeschreven voor 32BTI3050 Seminarie Frans: vertalen/tolken.