Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
33BTI3070 Vertaalservice Frans, Engels, Duits13307/1388/1920/1/09
Studiegids

33BTI3070 Vertaalservice Frans, Engels, Duits

13307/1388/1920/1/09
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het office management, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • Business Translation & Interpreting
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 7 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Lieferant Muriel, Panowitsch Doris, Pouliakis Vaja
Onderwijstalen: Duits, Engels, Frans
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Aanvullend lesmateriaal wordt aangeboden via Blackboard.

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
Handboek voor de vertaler Nederlands - Engels (praktische tips)Verplicht€ 27,00
 • Auteur: Marcel Lemmens en Tony Parr
 • Uitgever: Intertaal
 • ISBN-nr: 978-92-606-3208-4
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst
Vous dites ?! ExercicesVerplicht€ 16,50
 • Auteur: Desmet Piet, Vanhee Guido
 • Uitgever: Acco
 • ISBN-nr: 978-94-634-4208-4
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst
Vous dites ?! Répertoire d'erreurs courantes en françaisVerplicht€ 26,25
 • Auteur: Desmet Piet, Klein Jean René, Lamiroy Béatrice
 • Uitgever: Acco
 • Editie: 2017
 • ISBN-nr: 978-94-634-4189-6
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Hoorcollege98,00 uren

Begincompetenties

De volgende begincompetenties moeten nu gerealiseerd zijn:

De student haalde minimaal niveau B1 voor alle taalvaardigheden van het Europees Referentiekader. Voor Nederlands heeft de student niveau C2.

Eindcompetenties

Informatiebeheerder: De student kan zelfstandig, planmatig en kritisch administratieve, juridische en economische informatie opzoeken, verwerken, interpreteren en uitwisselen in functie van een concrete opdracht of vraagstelling. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zelfstandig vanuit een concrete vraagstelling planmatig relevante gegevens opzoeken, kritisch analyseren, selecteren en verwerken (evalueren, synthetiseren, rapporteren en presenteren) tot direct bruikbare informatie.ALG,BG,BS
De student kan een NFED-talige website beheren en promoten.ALG,BG,BS
Meertalig communicator: De student kan de interne en externe bedrijfscommunicatie in het Nederlands, Frans, Engels en Duits (op niveau B2-C1 van het GERK) voeren en coördineren op een gestructureerde, consistente en correcte manier. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan corresponderen, rapporteren, informeren, vergaderen en presenteren in het Nederlands, Frans, Engels en Duits, rekening houdend met de multidisciplinaire, interculturele en (inter)nationale context van de stakeholders en gebruikt hierbij de gepaste ICT-tools.ALG,BG,BS
De student kan in NFED commerciële gesprekken (telefonisch, face-to-face,…) voeren.ALG,BG,BS
De student kan in NFED informatieve en commerciële teksten redigeren en controleren.ALG,BG,BS
De student kan van en naar NFED vertalen en tolken binnen een juridische en economische context.ALG,BG,BS
De student kan aan binnen- en buitenlandse collega’s en zakenpartners advies verlenen over correct taalgebruik in (bedrijf/organisaties)communicatie in NFED.ALG,BG,BS
De student kan aan binnen- en buitenlandse collega’s en zakenpartners creatieve oplossingen aanreiken ivm taal- en formuleringsproblemen in (bedrijf/organisaties)communicatie in NFED.ALG,BG,BS
Vakinhoudelijk expert/specialist: De student kan op een kwaliteitsvolle manier diensten verlenen in verschillende bedrijfs-/ organisatiedomeinen, ook onder tijdsdruk en stresssituaties. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan ontwikkelingen in het (internationaal) werkveld en vakgebied opvolgen en initiatieven nemen tot verdere professionalisering van zichzelf en collega’s.ALG,BG,BS
De student kan CAT-tools gebruiken om een terminologische databank op te stellen en te beheren in functie van vertaal- en tolkopdrachten.ALG,BG,BS
De student kan een complex praktijkprobleem oplossen door relevante gegevens te verzamelen. Hiervoor kan hij methodes en hulpmiddelen selecteren en innovatief gebruiken.ALG,BG,BS

Doelstellingen

Rapporteren
De student kan het nieuws, de actualiteit van het andere land in de vreemde taal opvolgen, begrijpen, verwerken, structureren en daarover rapporteren.
Vertalen
De student kan informatieve en commerciële teksten van het Frans/Duits/Engels vertalen naar het Nederlands (of omgekeerd) en kan zijn eigen vertaling of de vertaling van een ander adequaat reviseren. De student kan de vertaling afwerken met voldoende bedrijfseconomisch inzicht en inzicht in de achtergrond van de tekst. De student kan een terminologielijst opstellen en gepast aanwenden bij een vertaling.
Tolken
De student kan authentiek bedrijfseconomische materiaal van de ene vreemde taal naar de moedertaal consecutief tolken en kan dit verwezenlijken binnen een bepaalde tijdspanne.
ICT-vaardigheden
De student kan als informatiebeheerder de juiste vertaaltools op het internet raadplegen en de informatie verwerken, structureren. Hij kan terminologielijsten aanleggen, beheren, gebruiken.

Leerinhouden

1. Vertalen en rapporteren:
Authentiek studiemateriaal, brieven, verslagen, uiteenzettingen, brochures, artikels enz. worden vertaald.

2. Tolken:
Synthetiserend weergeven en tolken van conversaties, informatieve of wetenschappelijke tv-programma's, nieuwsberichten, reportages, films enz. Er wordt consecutief getolkt van de drie vreemde talen naar het Nederlands en omgekeerd.

N.B. De verhouding tussen de onderdelen 1 en 2 bedraagt 80 % voor vertalen en rapporteren en 20 % voor tolken.

Begeleiding

Oefenpakketten via Blackboard en Ace.
Feedback bij leervorderingen.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodepermanente evaluatie100,00Zie Blackboard voor concrete opdrachten/testen en puntenverdeling.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septindividuele opdracht100,00De niet-geslaagde student contacteert zelf de betrokken lector uiterlijk drie dagen na het feedbackmoment.

Evaluatie: voorwaarden

• Verplichte deelname aan elke taak/opdracht/elk evaluatiemoment.    

• Een geldig, origineel attest moet conform de regels in het OER elke afwezigheid bij evaluatiemomenten staven.

• Om te kunnen slagen voor dit opleidingsonderdeel moet je voor elke taal een voldoende hebben.
Is dit niet het geval dan krijg je een opdracht mee (die je zelf haalt bij de lector) voor de talen waarvoor je een onvoldoende behaalde.
Mocht je niet geslaagd zijn in de tweede examenperiode dan herneem je het volledige opleidingsonderdeel in het volgend academiejaar.

• Een onvoldoende op één van de talen leidt automatisch tot een eindcijfer van 7/20. De student krijgt een opdracht voor de taal waar hij/zij niet op geslaagd is. 
• Haalt een student een onvoldoende op één van de talen in de tweede zittijd, dan moet hij/zij het volledige opleidingsonderdeel opnieuw opnemen in het volgend academiejaar.
• Het bijmaken van testen/taken ten gevolge van een gewettigde afwezigheid gebeurt op het einde van het semester en op vertoon van een geldig attest (zie OER) . Het inhaalmoment wordt door de lector bepaald. 

Evaluatie: gevolgen

• Een ongewettigde afwezigheid bij evaluatiemomenten en/of het niet respecteren van de deadline opgelegd door de lector leiden tot een 0 voor evaluaties tijdens die les.
• Bij gewettigde afwezigheid (zie Oer) wordt een inhaalevaluatie afgesproken.

De verantwoordelijkheid ligt steeds bij de student die zelf contact opneemt met de lector. 

Indien de student niet deelneemt aan het voorziene inhaalmoment, krijgt hij/ zij een 0 op dit onderdeel.

Onderwijsvormen

 • W- Individuele opdracht
 • W- Groepsopdracht
 • W- Practicum
 • W- Zelfstudie
 • W- Leertaak
 • O- Opdrachtgestuurd onderwijs

Volgtijdelijkheid