Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
32BNL3010 Office management: front- and backoffice13327/1388/1920/1/10
Studiegids

32BNL3010 Office management: front- and backoffice

13327/1388/1920/1/10
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het office management, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • Business & Languages
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag vervangen worden door een ANDER opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt gebruik van een interne en externe jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Remels Brigitte
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

alle opdrachten en bijkomend studiemateriaal zijn terug te vinden op Blackboard

Bookshop studiematerialen ( de vermelde prijzen zijn indicatief, prijzen cursusteksten beschikbaar op Blackboard)

Handboek
HR-instrumentenVerplicht€ 21,90
 • Auteur: I. Vanderstukken
 • Uitgever: de boeck
 • Editie: 4de editie
 • ISBN-nr: 978-90-306-9214-0
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst
Marketing, de essentieVerplicht€ 59,95
 • Auteur: P. Kotler - G. Armstrong
 • Uitgever: Pearson Education
 • Editie: 14de editie
 • ISBN-nr: 978-90-430-3652-8
 • Medium: Papier
 • Te koop via de verkoopdienst

Contacturen

Hoorcollege90,00 uren

Eindcompetenties

Informatiebeheerder: De student kan zelfstandig, planmatig en kritisch administratieve, juridische en economische informatie opzoeken, verwerken, interpreteren en uitwisselen in functie van een concrete opdracht of vraagstelling. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zelfstandig vanuit een concrete vraagstelling planmatig relevante gegevens opzoeken, kritisch analyseren, selecteren, coderen en verwerken (evalueren, synthetiseren, rapporteren en presenteren) tot direct bruikbare informatie.ALG,BG,BS
Meertalig communicator: De student kan de interne en externe bedrijfscommunicatie in het Nederlands, Frans, Engels en Duits voeren en coördineren op een gestructureerde, consistente en correcte manier. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan corresponderen, rapporteren, informeren, vergaderen en presenteren in het Nederlands, Frans, Engels en Duits, rekening houdend met de multidisciplinaire, interculturele en (inter)nationale context van de stakeholders en gebruikt hierbij de gepaste ICT-tools.ALG,BG,BS
De student kan mee de PR van de eigen organisatie verzorgen door een correcte, snelle, adequate en klantgerichte service aan te bieden.ALG,BG,BS
De student kan in NFED commerciële gesprekken (telefonisch, face-to-face,…) voeren.ALG,BG,BS
Organisator/coordinator: De student kan het secretariaat organiseren en beheren, waardoor een goede, ordelijke en correcte administratieve omkadering opgezet wordt, zodat alle activiteiten van de manager(s) op een vlotte manier kunnen verlopen. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan het management op administratief vlak logistiek ondersteunen rekening houdend met duurzaamheid.ALG,BG,BS
De student kan de agenda(‘s) van het management beheren en sturen.ALG,BG,BS
De student kan (mede)verantwoordelijkheid nemen voor de planning, organisatie, logistieke ondersteuning en coördinatie van vergaderingen. ALG,BG,BS
De student kan het secretariaatsteam aansturen en coördineren.ALG,BG,BS
Vakinhoudelijk expert/specialist: De student kan op een kwaliteitsvolle manier diensten verlenen in verschillende bedrijfs-/ organisatiedomeinen, ook onder tijdsdruk en stresssituaties. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan ontwikkelingen in het (internationaal) werkveld en vakgebied opvolgen en initiatieven nemen tot verdere professionalisering van zichzelf en collega’s.ALG,BG,BS
De student kan de actuele ICT-toepassingen en de hedendaagse buroticamiddelen op een deskundige manier toepassen in het kader van een opdracht/project/ evenement. ALG,BG,BS
De student kan personeelsgerelateerde ondersteuning geven en het management hierover adviseren.ALG,BG,BS
De student handelt conform de deontologie van het bedrijf/organisatie en het beroep, en met respect voor de ruime maatschappelijke sociale en ethische normen.ALG,BG,BS
De student kan een complex praktijkprobleem oplossen door relevante gegevens te verzamelen. Hiervoor kan hij methodes en hulpmiddelen selecteren en innovatief gebruikenALG,BG,BS
De student kan actief een eigen bijdrage leveren tot de kwaliteitszorg van het bedrijf/organisatie of de organisatie door de effectiviteit en de efficiëntie van eigen werkzaamheden vorm te geven, te controleren, bij te sturen en zo zelf tot nieuwe inzichten en procedures te komen.ALG,BG,BS

Doelstellingen

De student kan de taken, verantwoordelijkheden, vaardigheden en attitudes van een goede management assistant omschrijven en hierover reflecteren.
De student kan de courante vormen van klassement en archivering gebruiken.
De student kan de postadministratie en de desbetreffende documenten omschrijven .
De student kan het onthaal organiseren.
De student kan vergaderingen en evenementen plannen, zakenreizen en zakendiners plannen, organiseren en administratief en logistiek ondersteunen.

De student kan de agenda van het management beheren.

De student kan commerciële gesprekken voeren gebruik makend van de juiste commerciële technieken en op deze manier ook de PR verzorgen.

De student kan personeelsgerelateerde ondersteuning kan geven op basis van technieken uit personeelsmanagement.
De student kan Nederlandse vakliteratuur lezen, er de correcte informatie uithalen en dit op een correcte manier overbrengen naar de juiste stakeholders.
De student kan handelen conform de deontologie van het bedrijf/organisatie.

De student kan de interne en externe communicatie van een bedrijf verzorgen, rekening houdend met de huisstijl.

De student heeft kennis van een CRM-pakket (Teamleader) en social media tools (Hootsuite).

De student verwerft basisinzicht in klant- en marktgerichtheid als essentie van marketing.Leerinhouden

Dit opleidingsonderdeel traint de studenten in het organiseren, het leiden en het in stand houden van de bedrijfsvoering van een  onderneming.

In dit OLOD verwerven zij via opdrachten competenties en inhouden om toe te passen in een kantoor.  Zij leren in team praktische problemen op te lossen bij de secretariaatstaken die vervuld worden. 
Deze taken zijn : Organisatie van het secretariaat, telefoneren, vergaderen, organiseren van evenementen, agendabeheer, archiefbeheer, postadministratie, organiseren van zakenlunches en zakenreizen kortom alles wat men doet binnen een secretariaatsomgeving.
Verder worden volgende onderwerpen behandeld: ergonomie, time management, PR, commerciële technieken, personeelsmanagement, CRM en social media en de Office professional.

Luik marketing: marketingproces, marketingplan, marketingmix, koopgedrag, marktsegmentatie, product-, prijs- en distributiebeleid, marketingcommunicatiemix.

In periode 3 gaan de studenten 'werkplekleren'.  Dit wil zeggen dat zij gedurende 10 weken een ganse dag in een bedrijf gaan meehelpen naargelang hun gekozen deeltraject. Dit kan dus zijn als HR-medewerker, als eventmedewerker of officemedewerker. Eventueel ook als receptioniste (onthaal , telefoon, briefwisseling) of hulp bij archiveren, notuleren, vergaderingen voorbereiden. Verder kunnen zij er dus ook hun mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden aanscherpen.

De studenten vervullen ook de opdracht 'Ambassadeur van de opleiding'.

De studenten gaan ook op bedrijfsbezoek.

Begeleiding

feedback bij leervorderingen

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodepermanente evaluatie100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk gesloten boek examen100,00

Evaluatie: voorwaarden

Studenten moeten elke afwezigheid wettigen. Ongewettigd afwezig is een 0 op testen, groepswerken en presentaties.

Iedereen is ook aanwezig op presentaties van de andere studenten. Hier gelden ook sancties bij afwezigheid.
 
Voor het inhalen van een test gelden dezelfde voorwaarden als bij de examens.  Het departementshoofd moet hiervoor toestemming geven. Hij zal dat enkel doen in uitzonderlijke gevallen. Enkel bij toestemming mag de test ingehaald worden op een tijdstip bepaald door de lector.                                  

Opdrachten moeten op de afgesproken datum opgeleverd worden.
Later inleveren is een 0.

Om een volledig cijfer te kunnen behalen, moet de student aan alle opdrachten/testen hebben deelgenomen.

Evaluatie: gevolgen

 • Elke niet-afgeleverde opdracht krijgt een nulscore.
 • In geval van gewettigde afwezigheid dient de student de werkpleklerenuren in te halen volgens de regels bepaald in de richtlijnen van werkplekleren. Aangezien er maar 10 dagen stage wordt gelopen moet elke afwezigheid worden ingehaald.
 • Indien afwezig op de testen kunnen die enkel ingehaald worden tijdens het inhaalmoment in juni voor het begin van de examens van juni.
 • Indien niet aan alle opdrachten/testen werd deelgenomen, krijgt de student een 7/20. Dit betekent dat hij/zij het volledige opleidingsonderdeel moet herdoen.

Onderwijsvormen

 • W- Presentatie
 • W- Paper
 • W- Groepsopdracht
 • W- Gastcollege
 • W- Individuele opdracht
 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Bedrijfsbezoek/werkplekbezoek
 • O- Vakdisciplinair onderwijs

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.