Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
32HMA3040 RIZIV-reglementering en -codering13387/1388/1920/1/13
Studiegids

32HMA3040 RIZIV-reglementering en -codering

13387/1388/1920/1/13
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het office management, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • Health Care Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Docenten: Godefridis Sophie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

In dit opleidingsonderdeel wordt gebruik gemaakt van volgend studiemateriaal, niet verkrijgbaar in de bookshop: cursustekst, Powerpointpresentaties, uittreksels uit wetgeving, websitepagina's en oefeningen.
Frequent gebruik van de website van het RIZIV, o.a. voor raadplegen van de nomenclatuur, honoraria, terugbetalingstarieven en -modaliteiten, overeenkomsten zorgverstrekkers,...
Omdat de materie onderhevig is aan frequente wijzigingen wordt er geen gebonden cursus uitgegeven. De cursustekst en Powerpoint-presentaties worden wel beschikbaar gesteld op Blackboard.

Contacturen

Hoorcollege40,00 uren

Eindcompetenties

Informatiebeheerder: De student kan zelfstandig, planmatig en kritisch administratieve, en medisch-economische informatie opzoeken, verwerken, interpreteren en uitwisselen in functie van een concrete opdracht of vraagstelling. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zelfstandig vanuit een concrete vraagstelling planmatig relevante gegevens opzoeken, kritisch analyseren, selecteren, coderen en verwerken (evalueren, synthetiseren, rapporteren en presenteren) tot direct bruikbare informatieALG,BG,BS
Vakinhoudelijk expert/Specialist: De student kan op een kwaliteitsvolle manier diensten verlenen in verschillende bedrijfs-/ organisatiedomeinen, ook onder tijdsdruk en stresssituaties. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student handelt conform de deontologie van het bedrijf/organisatie en het beroep, en met respect voor de ruime maatschappelijke sociale en ethische normen.ALG,BG,BS

Doelstellingen

- De student kan informatie voor een opdracht of vraag over de reglementering van de ziekteverzekering opzoeken op de website van het RIZIV of het ziekenfonds van de patiënt en in begrijpbare taal overbrengen aan patiënten en zorgverstrekkers.
- De student kan de gevolgen van de reglementering van de ziekteverzekering inschatten voor de patiënt/zorgverlener en hen hierover informeren.
- De student kan de patiënt/zorgverlener inlichten en rapporteren over de te nemen acties om een correcte aanvraag of terugbetaling van de ziektekosten te bekomen.
- De student kan wijzigingen in de reglementering bijhouden, onderhouden en de gevolgen van deze wijzigingen toepassen in zijn beroepsomgeving zodat de correcte documenten, afrekenprocedures, tarificatie en terugbetalingstarieven voor zowel patiënt als zorgverlener toegepast worden. 
- De student kan voor een opdracht op eigen initiatief de nodige en correcte informatie zelfstandig verzamelen, ordenen en gestructureerd weergeven in een nauwkeurig verslag binnen een afgesproken termijn.

Leerinhouden

In dit opleidingsonderdeel komen volgende leerinhouden en/of leeractiviteiten aan bod:

In het eerste deel staat de verplichte ziekteverzekering centraal. Eerst wordt de administratieve organisatie van het RIZIV toegelicht. Vervolgens komen de verschillende zorgverleners aan bod met de respectievelijke overeenkomsten. Er wordt aandacht besteed aan het gebruik van de wettelijke documenten, de afrekenprocedures i.v.m. de kosten van gezondheidszorgen, evenals aan de tarificatie van geneesmiddelen. De aard van de terugbetaalbare prestaties en de terugbetalingsnormen worden besproken.
Het tweede deel handelt over de aanvullende diensten van de ziekenfondsen en patiëntenrechten en het derde deel over de Vlaamse Sociale Bescherming (o.a. Zorgverzekering).

Begeleiding

- zelftoetsing
- oefeningen / taken (via Blackboard)
- feedback bij de oefeningen / taken

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodeindividuele opdracht10,00Individuele opdracht: Samenstellen persmap rond gezondheidszorg (zie Blackboard)
Buiten de examenperiodepermanente evaluatie40,00Individuele wekelijkse opdrachten bij elk cursusonderdeel (10 actuele taken, zie Blackboard), evaluatie tijdens de eerstvolgende les.
Buiten de examenperiodegroepsopdracht met groepsbeoordeling50,00Het groepswerk omvat een gestructureerde, zelf geschreven tekst over een gekozen onderwerp uit de cursus (zie Blackboard)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septindividuele opdracht100,00Een paper over een opgegeven onderwerp uit de cursus (zie Blackboard) waarbij de verschillende elementen uit de cursus terug aan bod komen.

Evaluatie: voorwaarden

Individuele opdracht

De student dient de opdracht tijdig in te leveren volgens de afgesproken richtlijnen (zie Blackboard).

Groepswerk

De studenten dienen de opdracht tijdig in te leveren volgens de afgesproken richtlijnen (zie Blackboard)

Permanente evaluatie

Aanwezigheid bij de hoorcolleges en practica is verplicht. De student dient elke afwezigheid te wettigen met een geldig attest. Evaluatie: gevolgen

Individuele opdrachten

 In geval van niet of laattijdig inleveren van het werkstuk, ontvangt de student 0 voor dit specifiek onderdeel.

Groepswerk

 In geval van niet of laattijdig inleveren van de paper, ontvangen de studenten 0 voor dit specifiek onderdeel.

Permanente evaluatie

 Bij de permanente evaluatie wordt rekening gehouden met ongewettigde afwezigheden.
Sommige opdrachten kunnen immers enkel tijdens de cursusuren gemaakt worden.

Bij gewettigde afwezigheid wordt in onderling overleg een inhaalevaluatie afgeproken.

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Werkcollege
 • W- Individuele opdracht
 • W- Groepsopdracht

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.