Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
32HMA3050 Klinische psychologie13388/1388/1920/1/47
Studiegids

32HMA3050 Klinische psychologie

13388/1388/1920/1/47
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het office management, trajectschijf 2
  Afstudeerrichting:
  • Health Care Management
  Opleidingseenheid:
  • Beroepsspecifieke vaardigheden
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag vervangen worden door een ANDER opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Contractbeperking: Examencontracten kunnen enkel gevolgd worden mits afwijkende evaluatievormen e.d.m.
Docenten: Braeken Marijke
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Kwartaal 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Al het studiemateriaal is beschikbaar op Blackboard.

Contacturen

Hoorcollege28,00 uren

Begincompetenties

De student heeft voldoende kennis van algemene psychologische begrippen, fenomenen en theorieën (inleiding in de psychologie).

Eindcompetenties

Informatiebeheerder: De student kan zelfstandig, planmatig en kritisch administratieve, en medisch-economische informatie opzoeken, verwerken, interpreteren en uitwisselen in functie van een concrete opdracht of vraagstelling. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan zelfstandig vanuit een concrete vraagstelling planmatig relevante gegevens opzoeken, kritisch analyseren, selecteren, coderen en verwerken (evalueren, synthetiseren, rapporteren en presenteren) tot direct bruikbare informatieALG,BG,BS
Meertalig communicator: De student kan de interne en externe (medische) communicatie in het Nederlands, Frans, Engels en Duits voeren en coördineren op een gestructureerde, consistente en correcte manier. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan in NFE medisch-commerciële gesprekken (telefonisch, face-to-face,…) voeren.ALG,BG,BS
De student kan patiënten ontvangen en opvallende observaties rapporteren aan de behandelende zorgverlener.ALG,BG,BS

Doelstellingen

 • De student kan op een respectvolle manier omgaan met patiënten en andere personen.
 • De student kan op een assertieve manier omgaan met moeilijke patiënten
 • De student kan een professionele basishouding aannemen
 • De student kan actief luisteren en zich inleven in de ander
 • De student kan ervaringen en voorbeelden uit het dagelijks leven toepassen op geziene leerstof, bijvoorbeeld communicatiestoornissen, stress, …
 • De student kan informatie over veelvoorkomende ziektes opzoeken en koppelen aan emoties en een verwerkingsproces

Leerinhouden

Gezondheidspsychologie: omgaan met patiënten, met een focus op zwangere vrouwen en patiënten met kanker of pijn.
Inzicht verwerven in de emoties en verwerkingsprocessen van patiënten, cliënten en chronisch zieken.
Goed communiceren: psychologische principes en basisvoorwaarden, assertiviteit en conflicthantering.
Concrete (assertiviteits)training in omgaan met agressieve patiënten en klachtenbehandeling.

Begeleiding

Vooorbeeldexamen.

Feedback bij leervorderingen.

Voorbeeldexamenvragen tijdens de lessen.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Novemberschriftelijk gesloten boek examen80,00
Buiten de examenperiodeindividuele opdracht20,00Op blackboard vind je meer informatie over de opdracht. Het cijfer uit eerste zittijd voor de individuele opdracht wordt overgenomen in tweede zittijd, indien de student geslaagd was voor deze opdracht.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septindividuele opdracht20,00Het cijfer uit eerste zittijd voor de individuele opdracht wordt overgenomen in tweede zittijd, indien de student geslaagd was voor deze opdracht. Indien de student niet geslaagd was voor de individuele opdracht, zal er een vervangopdracht afgesproken worden.
aug/septschriftelijk gesloten boek examen80,00

Evaluatie: voorwaarden

De student dient de individuele opdracht tijdig in te leveren volgens de richtlijnen op Blackboard.

Evaluatie: gevolgen

In geval van niet of laattijdig inleveren van de individuele opdracht, ontvangt de student 0 voor dit examendeel.

Onderwijsvormen

 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Individuele opdracht
 • W- Groepsopdracht
 • W- Presentatie
 • W- Peer-teaching
 • W- Bedrijfsbezoek/werkplekbezoek

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor 31HMA3050 Inleiding in de psychologie.