Hogeschool PXL
Elfde-Liniestraat 24 - 3500 Hasselt
www.pxl.be
info@pxl.be
33HMA3020 Organisatie en registratie in de gezondheidszorg13397/1388/1920/1/62
Studiegids

33HMA3020 Organisatie en registratie in de gezondheidszorg

13397/1388/1920/1/62
Academiejaar 2019-20
Komt voor in:
 • Professionele bachelor in het office management, trajectschijf 3
  Afstudeerrichting:
  • Health Care Management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is delibereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Dit opleidingsonderdeel
 • mag enkel vervangen worden door een IDENTIEK opleidingsonderdeel aan een andere (buitenlandse) instelling.
 • maakt geen gebruik van een jury.
Aard: Gemengd (theorie & praktijk)
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een creditcontract.
Contractbeperking: Examencontracten kunnen enkel gevolgd worden mits afwijkende evaluatievormen e.d.m.
Docenten: Heirman Peter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1

Studiemateriaal niet in de bookshop te koop: Verplicht

Studiemateriaal wordt ter beschikking gesteld via Blackboard.

Contacturen

Hoorcollege49,00 uren

Eindcompetenties

Informatiebeheerder: De student kan zelfstandig, planmatig en kritisch administratieve, en medisch-economische informatie opzoeken, verwerken, interpreteren en uitwisselen in functie van een concrete opdracht of vraagstelling. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan autonoom en systematisch informatie beheren in medisch-economische en administratieve werkterreinen. Deze informatie moet snel en efficiënt toegankelijk zijn voor de personen die erover mogen beschikken.ALG,BG,BS
De student kan gebruik maken van de meest geschikte ICT-tools om informatie te beheren.ALG,BG,BS
De student kan zelfstandig vanuit een concrete vraagstelling planmatig relevante gegevens opzoeken, kritisch analyseren, selecteren, coderen en verwerken (evalueren, synthetiseren, rapporteren en presenteren) tot direct bruikbare informatieALG,BG,BS
Meertalig communicator: De student kan de interne en externe (medische) communicatie in het Nederlands, Frans, Engels en Duits voeren en coördineren op een gestructureerde, consistente en correcte manier. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan patiënten ontvangen en opvallende observaties rapporteren aan de behandelende zorgverlener.ALG,BG,BS
Organisator/Coördinator: De student kan het medisch secretariaat organiseren en beheren, waardoor een goede, ordelijke en correcte administratieve omkadering opgezet wordt, zodat alle activiteiten van de gezondheidsverleners op een vlotte manier kunnen verlopen. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan het management op administratief vlak logistiek ondersteunen rekening houdend met duurzaamheid.ALG,BG,BS
Vakinhoudelijk expert/Specialist: De student kan op een kwaliteitsvolle manier diensten verlenen in verschillende bedrijfs-/ organisatiedomeinen, ook onder tijdsdruk en stresssituaties. ALG,BG,BS
OmschrijvingCategorie
De student kan ontwikkelingen in het (internationaal) werkveld en vakgebied opvolgen en initiatieven nemen tot verdere professionalisering van zichzelf en collega’s.ALG,BG,BS
De student kan de actuele ICT-toepassingen en de hedendaagse buroticamiddelen op een deskundige manier toepassen in het kader van een opdracht/project/ evenement. ALG,BG,BS
De student kan een complex praktijkprobleem oplossen door relevante gegevens te verzamelen. Hiervoor kan hij methodes en hulpmiddelen selecteren en innovatief gebruiken.ALG,BG,BS

Doelstellingen

de student kan de diverse relevante wetgevingen begrijpen en toepassen: wetgeving op de ziekenhuizen, privacy wetgeving, medische beroepen,..

De student heeft zicht op de organisatie van de gezondheidszorg in België

De student kan in groep functioneren en de concrete uitwerking van een deel van de gezondheidszorg vaststellen en rapporteren

De student kan de relevante wettelijk teksten en publicaties terugvinden en begrijpen: Kb op fraude bij de registratie, wettelijke basis van MZG,financiering van de ziekenhuizen…

De student begrijpt de structuur van ICD-9-CM, ICD-10-CM en ICD-10-PCS en kan deze classificaties gebruiken

De student kan medische terminologie (zowel pathologie als ingrepen) omzetten in de International Classification of Diseases

Leerinhouden

Basisbegrippen van gezondheid en ziekte en hun invloed naar gezondheidszorg.
Indeling van de gezondheidszorg vanuit verschillende invalshoeken.
Toelichting bij de organisatie van de preventieve en de curatieve gezondheidszorg.
De ziekenhuiswetgeving (inhoud, belangrijke thema's waaronder financiering).
opzoeken, lezen en begrijpen via www.staatsblad.be, www.health.fgov.be van het KB op de financiering, de richtlijnen, referentielijsten en publicaties rond MZG
Opzoeken van codes zowel in de e-book versie van de codesets als in de Coding en Grouping System software van 3M
Ontslagbrieven worden besproken, geinterpreteerd en gecodeerd

Begeleiding

Feedback bij leervorderingen.

Evaluatie

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
januarischriftelijk open boek laptop (met internettoegang)50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
aug/septschriftelijk open boek laptop (met internettoegang)50,00
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Buiten de examenperiodepermanente evaluatie10,00
januarigroepsopdracht met groepsbeoordeling20,00
januariindividuele opdracht20,00

Evaluatie: voorwaarden

De student dient elke afwezigheid tijdens de lessen te wettigen.

Evaluatie: gevolgen

In geval van ongewettigde afwezigheid, krijgt de student een nul voor dat specifieke onderdeel.
Bij gewettigde afwezigheid wordt in overleg met de lector een inhaalevaluatie besproken.

Onderwijsvormen

 • W- Individuele opdracht
 • W- Groepsopdracht
 • W- Presentatie
 • W- Discussie
 • W- (Activerend) Hoorcollege
 • W- Werkcollege

Volgtijdelijkheid

geslaagd of gedelibereerd voor 32HMA3020 Anatomie en fysiologische terminologie.